Изпълнително дело № 24 от 2017г. на ДСИ – Луковит

Изпълнително дело № 24 от 2017г.

на ДСИ – Луковит

ОБЯВЛЕНИЕ

по изпълнително дело № 24/2017 г.

Подписаната: Невена Антонова – Държавен съдебен изпълнител при Районен съд- Луковит ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 14.07.2017 г. до 14.08.2017 г., 17.00 часа – края на работното време в Районен съд- Луковит, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН- първа по ред на следния недвижим имот, собственост на Валентина Николова Бозарова, Павлин Наков Димитров, Петър Наков Димитров, Емил Якимов Марков и Теменужка Якимова Георгиева, а именно:
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ V-385 /пет- триста осемдесет и пет/, в кв. 38 /тридесет и осем/ по регулационния и кадастрален план на с.Тодоричене, общ. Луковит, с площ по актуална скица от 1790 кв.м. /хиляда седемстотин и деветдесет квадратни метра/, заедно с построената в него двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ 46 кв.м. / четиридесет и шест квадратни метра/, при граници и съседи на имота: улица, УПИ IV-381, УПИ Ш-381,УПИ П-382 и УПИ VI-386.

За да прочетете пълният текст на обявлението натиснете ТУК или върху текста по-горе.

Постоянен линк към тази тема: http://rs-lukovit.org/%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be-%e2%84%96-24-%d0%be%d1%82-2017%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%81%d0%b8-%d0%bb%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2/