Разпечатай това Страница

КОНКУРС ЗА ПРИЗОВКАР

Резултати от първи и втори етап от конкурса

 


Публикувано на 10/04/2018


ПРОТОКОЛ  от заседание на комисия за разглеждане на документите на кандидати за участие в конкурс

 


Публикувано на 07/03/2018


ЗАПОВЕД ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОЗОВКАР“ В РС-ЛУКОВИТ

 


Публикувано на 28/02/2018


 

О Б Я В А  

            Районен съд Луковит обявява конкурс за заемане на длъжността “ПРИЗОВКАР“ – една свободна щатна бройка при условията на чл. 89-96 от КТ.”

            Кратко описание на длъжността:

 • координира дейността си със съдебните деловодители и съдебните секретари;
 • връчва призовки, съобщения и съдебни книжа;
 • отговаря за своевременното връчване на призовките и съдебни книжа съгласно правилата на процесуалните закони, за незабавното връщане на вторите екземпляри и акуратното отбелязване на причините при невръчване на призовките и съдебните книжа;
 • подпомага съдебните състави в осъществяване основната дейност на институцията;
 • води книгата за движението на всички  получените и върнати съдебни книжа;
 • носи отговорност за получената и пренасяна документация;
 • носи отговорност за опазване на получената служебна информация и лични данни, както и за спазване на Етичния кодекс и Вътрешните правила, утвърдени от административния ръководител.

Минимална основна заплата –   498.00лв.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:    

 • Да е пълнолетен български гражданин;
 • Да не е поставен под запрещение;
 • Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода.
 • Да не е лишен по съответен ред от правото да заема съответната  длъжност
 • Да отговаря на изискването за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от КТ. /към момента на назначаване /
 • Завършено средно образование

 

Специфични изисквания за заемане на длъжността, определени от административния ръководител

 • компютърна грамотност
 • познания по общи деловодни техники, офис процедури, работа със стандартно офис оборудване
 • познания на общата нормативна уредба на съдебната власт по организацията и работата на съдебната администрация –Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата, Етичен кодекс на съдебните служители и на процесуалните закони, свързани с упражняване на дейността – НПК и ГПК, в частта свързана с правилата за законосъобразно и своевременно връчване на призовки и съдебни книжа;
 • лични качества: дискретност, комуникативност, експедитивност, организираност, способност за работа в екип, търпение и вежливост и коректно отношение към граждани и колеги.

 

Предимства

 • професионален опит

 

Необходими документи за допускане до участие в конкурса :

Всички копия на документи /без оригиналите/ да бъдат собственоръчно заверени от кандидата, като оригиналите на документите да се представят за справка на приемащото документите лице.

 

Начин на провеждане на конкурса

 

Конкурса се провежда от Конкурсна комисия назначена със Заповед на Председателя на РС Луковит.

Комисията разглежда постъпилите заявления, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания предвидени в нормативните актове и описани в обявата за заемане на длъжността.

До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата и предвидени в нормативните актове изисквания за длъжността и представилите всички изискуеми документи.

За решението си Комисията изготвя протокол и  списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата /не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка/, началният час и мястото на провеждане на конкурса.

В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати Комисията посочва основанията за недопускането им.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на информационните табла на РС Луковит на ІI-ри етаж в сградата на Съдебната палата и да се публикуват на интернет страница на съда не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седемдневен срок от обявяването на списъците. Административният ръководител на съда се произнася с Решение в тридневен срок. Решението е окончателно. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Конкурса ще се проведе на три етапа:

Първи етап –  Допускане до участие – по документи.

Втори етап – Практически изпит – тест – проверка на теоретичните познания на кандидатите, свързани с общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация, познаване на процесуалните закони, свързани с правилата за законосъобразно и своевременно връчване на призовки и съдебни книжа при упражняване на длъжността –НПК, ГПК, ПАС.

Трети етап – Провеждане на събеседване с кандидатите, представили се успешно във втория етап.

Целта на този етап е проверка на комуникативността, уменията за работа в екип и с граждани, както и личната мотивация на кандидатите.

Оценяване 

         Оценяването се извършва по точкова система, като времето за работа по теста да бъде 60 /шестдесет/ минути, като за всеки верен отговор кандидата получава по 1 точка, а общия брой точки при правилно решаване на теста да бъде равен на броя на въпросите в теста.

До третия етап в конкурса се допускат класиралите се на първите три места кандидати, съобразно броя на верните отговори на теста.

При устното събеседване кандидатите да бъдат оценявани от 0 до 6 точки.

Крайната оценка на кандидата се формира след провеждане на втори и трети етап като общ сбор от точките получени на теста и при събеседването.

 

Класиране 

Комисията оформя резултатите от проведения конкурс в протокол и класира успешно издържалите кандидати. С класирания на първо място кандидат се сключва споразумение по чл. 145 от ПАС, във вр. с чл. 107 от КТ.

Лицето е длъжно да постъпи на работа в двуседмичен срок от обявяване на резултатите. В случай, че са налице уважителни причини този срок може да бъде удължен до 1 месец. Ако лицето не постъпи на работа в посочения срок, трудовото правоотношение възниква със следващия класиран кандидат.

Място и срок за подаване на документи: 

 • Документите се подават лично от кандидата в Районен съд гр.Луковит, улица ”Г.С.Раковски” № 6, стая 1 – Административен секретар.
 • Срок за подаване на документите – 30 дни, считано от дата на публикацията на обявата за конкурса във вестник ТРУД и на интернет страницата на РС Луковит.

Обявлението е публикувано във в-к ТРУД на 26.01.2018г., на фейсбук- страницата на Община Луковит и интернет страницата на РС Луковит www.rs-lukovit.org

 

Резултатите за допускане до конкурса, оценка и класиране на кандидатите и друга информация, свързана с конкурса, се съобщават на участниците, чрез обявяването им на информационните табла и интернет страницата на съда.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН

РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ

                   НА РАЙОНЕН СЪД – ЛУКОВИТ:                                                                         

        /ВЕНЦИСЛАВ ВЪЛЧЕВ/

 


Публикувано на 26/01/2018

Постоянен линк към тази тема: http://rs-lukovit.org/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d1%80-2/