↑ Връщане към Конкурси

Разпечатай това Страница

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЧИСТАЧ

О Б Я В Я В А

Процедура за избор на кандидат за заемане на  длъжността “Чистач”

в Районен съд –Луковит – 1 /една/ щатна бройка по чл.67, ал.1, т.1 от КТ.

Минимални  изисквания за заемане на длъжността:

За длъжността „чистач“ се назначава лице, което:

– е пълнолетен български гражданин;

– има завършено средно образование ;

– не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

– не страда от  психично заболяване;

– не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта   степен   включително   или   по  сватовство  до   четвърта   степен включително;

– не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество,  управител  или  изпълнителен  член  на  търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител /прокурист/, ликвидатор или синдик, народен представител;

– не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;

– не е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст на общо основание или в намален размер на основание чл. 68а от КСО.

Минимален размер на основна заплата – 535 лв. / 510 лв. + 25 лв. ранг/

Необходими документи за участие в процедурата:

  • заявление  за участие в процедурата; (изтеглете оттук)
  • автобиография;
  • копие от лична карта;
  • копие от диплом за завършено образование;
  • копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ продължителността на трудовия стаж;
  • декларация Образец №1; (изтеглете оттук)
  • декларация Образец №2; (изтеглете оттук)
  • свидетелство за съдимост – оригинал;
  • медицинско свидетелство за работа;

Списъците на допуснатите и не допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на съда и на информационното табло в сградата на Съдебната палата не по – късно от  3 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в процедурата.

В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата, началния час и мястото на провеждане на събеседването, като началото му не може да бъде по-рано от 7 дни след изнасяне на списъците.

В списъка на не допуснатите кандидати се посочват и основанията за това.

Провеждането на процедурата ще се извърши на два етапа:

Първи етап – по документи;

Втори етап – събеседване.

Комисията ще проведе събеседването лично с всеки кандидат.

Комисията ще оповести протоколите с оценяването и класирането на кандидатите в 3 – дневен срок от приключване на процедурата. Класирането ще бъде обявено на интернет страницата на съда и на информационното табло в сградата на Съдебната палата.

 С класирания на първо място кандидат ще се сключи трудово договор при спазване разпоредбите на чл. 107а, ал.4 от КТ.

Място и  краен срок за подаване на документи: Съдебна палата гр. Луковит , ул. “Г.С. Раковски” № 6- Административен секретар, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Краен срок  за подаване на документите – до 17.00 ч. на 21.06. 2018г. При подаване на документи кандидатите могат да получат длъжностна характеристика.

За повече информация: телефон 0697/5 40 40 и на интернет страницата на РС Луковит.

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/………………

(Венцислав Вълчев)


Публикувано на 06/06/2018


Постоянен линк към тази тема: http://rs-lukovit.org/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d1%80/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%87/