Разпечатай това Страница

Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 19.06.2017г. в Районен съд  – Луковит встъпи в длъжност новият Административен ръководител – Председател на Районен съд – Луковит – Венцислав Стефанов Вълчев, назначен с решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по протокол № 23 от 06.06.2017г.

На церемонията по встъпване в длъжност присъстваха – Галя Георгиева – член на съдийската колегия на ВСС, Лозан Панов – председателя на ВКС, Милена Вълчева – Председател на Окръжен съд – Ловеч, Петя Грънчарова – Районен прокурор на РП-Луковит и представители на местната власт.

___________________________________________________________

Публикувано на 19.06.2017г.

___________________________________________________________

О  Б  Я  В  А

 

Районен съд гр. Луковит обявява КОНКУРС

за длъжността ”СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” при Районен съд гр. Луковит.

 

I.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

Минимални: да е български гражданин; да е навършил пълнолетие; да не е поставен под запрещение; да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност и да е завършил средно образование.

Специфични: добри познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация (ЗСВ, ПАС) и на процесуалните закони – Граждански процесуален кодекс (ГПК) и Наказателно-процесуален кодекс (НПК) в частта, свързана с обработката и движението на делата; владеене на машинопис; много добри познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; много добри познания и умения за текстообработка с MS Word и работа с MS Excel; много добри познания и умения за оформяне на писма, удостоверения и др.; добра комуникативност.

  1. II. ЕТАПИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

ПЪРВИ: Допускане до участие – по документи.

ВТОРИ: проверка на уменията за владеене на машинопис, за оформяне на съдебни книжа и документи, на познанията по стилистика, правопис, граматика и пунктуация и на познания и умения за текстообработка и провеждане на тест за проверка познанията на нормативната уредба – ЗСВ, ПАС, ГПК и НПК в частта, свързана с обработката и движението на делата.

ТРЕТИ: Провеждане на събеседване с кандидатите, представили се успешно на практическия изпит.

 

III.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Заявление за участие в конкурса (образец), към което се прилагат:

– мотивационно писмо;

– подробна професионална автобиография – европейски формат;

Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност (образец);

– копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен – допълнителна квалификация;

 – копие от други документи, които удостоверяват качества и умения на кандидата, свързани със заеманата длъжност.

– копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;

– свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство за постъпване на работа;

Декларация от кандидата по чл.132, ал.1 от ПАС (образец)

– препоръки от бивш работодател (по желание).

 

IV.ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Изпълнява дейности по подготовка на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делото протоколи от съдебни заседания; изготвя за изпращане призовки и съдебни книжа във връзка с проведените съдебни заседания и по разпореждане на съдията-докладчик, изпълнява разпорежданията на председателя, участва в изготвянето на справки, свързани със съдебната статистика, както и дейностите, указани в Правилника за администрацията в съдилищата и възложени от председателя на съда или от административния секретар.

 

  1. V. МИНИМАЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ –

Съгласно класификатора на длъжностите в органите на съдебната власт – 566,00 лв.

 

  1. VI. НАЧИН, МЯСТОТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Кандидатите за участие в конкурса подават заявлението с приложените документи, лично или чрез пълномощник, в сградата на съда, първи етаж, стая № 1 – всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа.

Копията на приложените към заявлението документи се заверява собственоръчно от кандидата, който представя оригиналите за сверка от приемащото ги длъжностното лице.

Крайният срок за подаване на документите – 30 дни, считано от дата на публикацията на обявата за конкурса в електронното издание на  вестник “Луковитски новини”- 06.04.2017г.

Информация за провеждане на конкурса и резултатите за всеки от етапите му ще бъде оповестявана на таблото за съобщения, намиращо се в сградата на Съдебната палата гр. Луковит, втори етаж и на интернет страницата на РС – Луковит www.rs-lukovit.org

За допълнителна информация – тел. 0697/5 -40-40.

___________________________________________________________

Публикувано на 06.04.2017г.

________________________________________________________________

Представяме Ви изследването на социолога Живко Георгиев на тема „Ролята на районните съдилища в живота на местните общности“.
Изследването бе проведено в районните съдилища в Дулово, Царево, Девин, Берковица, Пирдоп, Брезник и Луковит в периода септември-октомври 2016 г. по поръчка на ССБ.

Ето и самото изследване – Bulgarian Judges Association_The Role of District Courts_Sep-Oct 2016_Portrait

Постоянен линк към тази тема: http://rs-lukovit.org/%d1%81%d1%8a%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

СЪОБЩЕНИЕ: УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, РАЙОНЕН СЪД гр. ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА 21 април 2017г. за „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”          На 21.04.2017г. съдиите от Районен съд гр.Луковит подкрепят инициативата на Висш съдебен съвет в изпълнение Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020г., за организиране на ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ, с цел провеждане на разяснителна кампания и повишаване правната култура …

Разгледайте страницата »

ЗДОИ

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация(ЗДОИ) Във връзка с постъпило в Районен съд гр.Луковит Заявление за достъп до обществена информация вх. № 2368/14.08.2014г., заведено под № 3 /14.08.2014г. в Регистъра на заявленията по ЗДОИ, решение по протокол № 36 от заседание на комисия ”Бюджет и финанси” на ВСС, …

Разгледайте страницата »