Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                      гр.Луковит,15.10 .2010 год.

 

                        В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Луковитският районен съд  на   две хиляди и  десета  година  в открито заседание, в следния състав:

 

                                        Председател: Виолета Г.                  

                                                                          Фиденкова

 

при секретаря  Б.В.Д.

в присъствието на  прокурора

разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 122    по описа за  2009 год.съдът, за да се произнесе съобрази:

 

          Иск за делба на недвижими имоти.

          Последна фаза – разпределение на недвижимите имоти по реда на чл. 353 от ГПК.

          Редовно призовани страните по делото се явява лично само ищеца К.А.К. и с процесуален представител адв.С.Х. , която изразява становище разпределението да се извърши от съда, като  урегулирания имот да бъде поставен в дял на ответницта, а земеделеските земи  на ицеща.  Ответницата В.С.П. редовно призована, не се явява, вместо нея   процесуален представител – сина й В.С.К., който изразява становище в дял на майка му да бъдат поставени земеделските земи, тъй като с оглед възрастта и здравословното й състояние – инвалид първа група няма финансовата възможност да изплати на другия съделител за уравнение на дяловете парична равностойност , нито пък да поддържа урегулирания имот, находящ се в с.Тодоричене,Ловешка обл.

          Съдът намира, че жребии по реда на чл. 352 от ГПК не е възможно да бъде осъществен , тъй като страните , респективно ответницата редовно призована не се явява.

          Съдът имайки предвид, че делбата е допусната на два дяла, за всеки един от съделителите  по един дял  и съобразявайки принципа на справедливостта - да се зачете волята на ответницата, действуваща  с пълномощника си, нейния син, която е емоционално свързана с процесните недвижими имоти, тъй като е пряк законен наследник на общия наследодател и на нея следва да бъдат поставени в дял  земеделските имоти, включени в дял І-първи  от обявения за окончателен проекто-разделителен протокол от 19.07.2010 год., докато този сантиментален елемент липсва при ищеца, който е съсобственик по силата на завещание и на него следва да бъде поставен в дял - УПИ № VІІІ-153 в кв.16 по ПУП на с.Тодоричене,Ловешка обл. , включен в  дял ІІ-втори  от обявения за окончателен проекто-разделителен протокол от 19.07.2010 год..

           По изложените съображения съдът намира, че разпределението на  процесните недвижими имоти следва да бъде осъществено по реда на чл. 353 от ГПК както следва: 

          І.На съделителя К.А.К., ЕГН – ********** ***  следва да бъде с дял ІІ - ВТОРИ    от обявения за окончателен проекто-разделителен протокол от 19.07.2010 год. , който включва:    

          - Урегулиран поземлен имот № VІІІ-153 в кв.16 – осми,планоснимачен номер сто петдесет и три в кв. шестнадесети по ПУП на с.Тодоричене,Ловешка обл., с площ от 1450 кв.м.-хиляда четиристотин и петдесет кв.м., заедно с построените в имота: двуетажна масивна жилищна сграда, двуетажна  паянтова стопанска сграда, паянтова стопанска сграда и навес, при граници и съседи на имота: улица от две страни, УПИ № ІІ-146 на П.Л. С., УПИ № ІІІ-147 на В. Н. Л., УПИ І ІV – 148 на Н. И., УПИ №VІІ-152 на Н. К. Д. и УПИ № ІХ-154 на Й. И. Й. с пазарна цена 13 523.00- тринадесет хиляди петстотин двадесет и три лева.

          ІІ.На съделителката В.С.П., ЕГН – ********** ***, р-н Студентски, кв.Дървеница, Старчески дом, ет.7, стая 708 следва да бъде поставен дял І-ПЪРВИ от обявения за окончателен проекто-разделителен протокол от 19.07.2010 год.-, който включва:

          1..Поземлен имот № 001024 по плана за земеразделяне за землището на с.Тодоричене,Ловешка обл. , девета  категория, в местността “Кичера” с площ от 4,799-четири дка седемстотин деветдесет и девет кв.м. , с начин на трайно ползване Пасище ,мера,

2. Поземлен имот № 022023 по плана за земеразделяне за землището на с.Тодоричене,Ловешка обл., пета категория в местносттаГергина Могила”, с площ от 0,252-двеста петдесет и два кв.м. , с начин на трайно ползване, Овощна градина,

3.Поземлен имот № 078011 по плана за земеразделяне в землището на с.Тодоричене,Ловешка обл., пета категория, в местността”Рилец” , с площ от 2.000-два дка , с начин на трайно ползване Полска култура,

 4.Поземлен имот № 093020 по плана за земеразделяне на землището на с.Тодоричене,Ловешка обл. , пета категория в местността “ Сенокос” с площ от 0.215-двеста и петнадесет кв.м. , с начин на трайно ползване Пасище, мера,

5.Поземлен имот № 001026 па плана за земеразделяне за землището на с.Тодоричене, девета категория в местносттаКичера” с площ от 5.999-пет дка деветстотин деветдесет и девет кв.м.  с начин на трайно ползване Пасище , мера,

6.Поземлен имот № 001046 по плана за земеразделяне на землището на с.Тодоричене  девета категория в месността “Кичера” , с площ от 4.700-четири дка и седемстотин кв.м. , с начин на трайно ползване Пасище, мера,

7.Поземлен имот №  02160 по плана за земеразделяне в землището на с.Тодоричене,Ловешка обл. , пета категория, в местността “Гладния връх , с площ от 6.700-шест дка и седемстотин кв.м. , с начин на трайно ползване Полска култура,

8.Поземлен имот № 014005 по плана за земеразделяне на землището на с.Тодоричене,Ловешка обл. , девета категория, в местността “Дзурепското” , с площ от 5.499-пет дка четиристотин деветдесет и девет кв.м. , с начин на трайно ползване Полска култура,

9.Поземлент имот № 033058 по плана за земеразделяне на землището на с.Тодоричини,Ловешка обл., пета категория, в местността” Пепийското” с площ от 5.000-пет дка, , с начин на трайно ползване Полска култура,

10.Поземлен имот №  058048 по плана за земеразделяне за землището на с.Тодоричене, Лов. Обл. , четвърта категория в местността “Хуновското” с площ от 3.000-три дка , с начин на трайно ползване Полска култура,

11.Поземлен имот № 068044 по плана за земеразделяне за землището на с.Тодоричене,Лов.обл. , четвърта категория, в местноста “Завидено Ниве , с площ от 7.801-седем дка осемстотин и един кв.м. , с начин на трайно ползване Трайни насаждения,

12.Поземлен имот № 093013 по плана за земеразделяне за землището на с.Тодоричене,Ловешка обл. , пета категория в местноста “Сенокос” , с площ от 7.785- седем дка седемстотин осемдесет и пет квм.м. , с начин на трайно ползване, Пасище, мера,

13.Поземлен имот № 095005, по плана за земеразделяне за землището на с.Тодоричини,Ловешка обл. , четвърта категория, в месност “Геранчето” , с площ от 1.501- един дка петстотин и един кв.м . , с начин на трайно ползване Полска култура,

14.Поземлен имот № 102004 по плана за земеразделяне за землището на с.Тодоричене,Ловешка обл. , пета категория в местност “Мушат” с площ от 14.311-четиринадесет дка триста и единадесет кв.м. , с начин на трайно ползване Овощна градина и

15.Поземлен имот № 108024 по плана за земеразделяне на землището на с.Тодоричене,Лов.абл. , пета категория в местността” “Гергина Могила” , с площ от 5.100-пет дка и сто кв.м. , с начин на трайно ползване Овощна градина- тер. , собствеността върху посочените 15-петнадесет земеделски имота е възстановена с решения № 32/28.07.1999 год.по пр.вх.№ 490А/1991 год. и № 32/ 28.07.1999 год. по пр.вх.№ 490/1991 год. на Общинска поземлена комисия “Земеделие и гори” -гр.Луковит,Ловешка обл. съгласно плана за земеразделяне на землището на с.Тодоричене,Ловешка обл. Общата площ на този дял е 74.662-седемдесет и четири дка шестотин шейсет и два кв.м. , на обща стойност 10 647.42-десет хиляди шестотин четиридесет и седем лева и четиридесет и две стотинки .

 При това положение за  уравнение на дяловете съделителя получил дял втори, ще следва да заплати на съделителя, получил дял първи сумата от 1437.80-хиляда четиристотин тридесет и седем лева и осемдесет стотинки.

При този положение съделителя К.А.К. следва да заплати по сметка на тсъда държавна такса в размер на 540.92-петстотин и четиридесет лева и дветдесет и две стотинки  , а съделителката В.С.П. следва да заплати по сметка на съда държавна такса в размер на 425,90-чеиристотин дадесет и пет лева и деветдесет стотинки.

По изложениете съображения съдът

 

                           Р Е  Ш  И :

 

            І. ПОСТАВЯ  в дял по реда на чл. 353 от ГПК на съделителя  К.А.К., ЕГН – ********** ***  дял ІІ - ВТОРИ    от обявения за окончателен проекто-разделителен протокол от 19.07.2010 год. , който включва:   

- Урегулиран поземлен имот № VІІІ-153 в кв.16 – осми,планоснимачен номер сто петдесет и три в кв. шестнадесети по ПУП на с.Тодоричене,Ловешка обл., с площ от 1450 кв.м.-хиляда четиристотин и петдесет кв.м., заедно с построените в имота: двуетажна масивна жилищна сграда, двуетажна  паянтова стопанска сграда, паянтова стопанска сграда и навес, при граници и съседи на имота: улица от две страни, УПИ № ІІ-146 на П. Л. С., УПИ № ІІІ-147 на В. Н. Л., УПИ  ІV – 148 на Н. И., УПИ №VІІ-152 на Н. К. Д. и УПИ № ІХ-154 на Й. И. Й. с пазарна цена 13 523.00- тринадесет хиляди петстотин двадесет и три лева.

          ІІ.ПОСТАВЯ  в дял по реда на чл. 353 от ГПК на  съделителката В.С.П., ЕГН – ********** ***, р-н Студентски, кв.Дървеница, Старчески дом, ет.7, стая 708  дял І-ПЪРВИ от обявения за окончателен проекто-разделителен протокол от 19.07.2010 год., който включва:

1.Поземлен имот № 001024 по плана за земеразделяне за землището на с.Тодоричене,Ловешка обл. , девета  категория, в местността “Кичера” с площ от 4,799-четири дка седемстотин деветдесет и девет кв.м. , с начин на трайно ползване Пасище ,мера,

2.Поземлен имот № 022023 по плана за земеразделяне за землището на с.Тодоричене,Ловешка обл., пета категория в местността” Гергина Могила”, с площ от 0,252-двеста петдесет и два кв.м. , с начин на трайно ползване, Овощна градина,

3.Поземлен имот № 078011 по плана за земеразделяне в землището на с.Тодоричене,Ловешка обл., пета категория, в местността”Рилец” , с площ от 2.000-два дка , с начин на трайно ползване Полска култура,

 4.Поземлен имот № 093020 по плана за земеразделяне на землището на с.Тодоричене,Ловешка обл. , пета категория в местността “ Сенокос” с площ от 0.215-двеста и петнадесет кв.м. , с начин на трайно ползване Пасище, мера,

5.Поземлен имот № 001026 па плана за земеразделяне за землището на с.Тодоричине, девета категория в местността”Кичера” с площ от 5.999-пет дка деветстотин деветдесет и девет кв.м.  с начин на трайно ползване Пасище , мера,

6.Поземлен имот № 001046 по плана за земеразделяне на землището на с.Тодоричене  девета категория в месността “Кичера” , с площ от 4.700-четири дка и седемстотин кв.м. , с начин на трайно ползване Пасище, мера,

7.Поземлен имот  02160 по плана за земеразделяне в землището на с.Тодоричене,Ловешка обл. , пета категория, в местността “Гладния връх” , с площ от 6.700-шест дка и седемстотин кв.м. , с начин на трайно ползване Полска култура,

8.Поземлен имот № 014005 по плана за земеразделяне на землището на с.Тодоричене,Ловешка обл. , девета категория, в местността “Дзурепското” , с площ от 5.499-пет дка четиристотин деветдесет и девет кв.м. , с начин на трайно ползване Полска култура,

9.Поземлен имот № 033058 по плана за земеразделяне на землището на с.Тодоричине,Ловешка обл., пета категория, в местността” Пепийското” с площ от 5.000-пет дка, , с начин на трайно ползване Полска култура,

10.Поземлен имот №  058048 по плана за земеразделяне за землището на с.Тодоричене, Лов. Обл. , четвърта категория в местността “Хуновското” с площ от 3.000-три дка , с начин на трайно ползване Полска култура,

11.Поземлен имот № 068044 по плана за земеразделяне за землището на с.Тодоричене,Лов.обл. , четвърта категория, в местноста “Завидено Ниве , с площ от 7.801-седем дка осемстотин и един кв.м. , с начин на трайно ползване Трайни насаждения,

12.Поземлен имот № 093013 по плана за земеразделяне за землището на с.Тодоричене,Ловешка обл. , пета категория в местноста “Сенокос” , с площ от 7.785- седем дка седемстотин осемдесет и пет квм.м. , с начин на трайно ползване, Пасище, мера,

13.Поземлен имот № 095005, по плана за земеразделяне за землището на с.Тодоричене,Ловешка обл. , четвърта категория, в месност “Геранчето” , с площ от 1.501- един дка петстотин и един кв.м . , с начин на трайно ползване Полска култура,

14.Поземлен имот № 102004 по плана за земеразделяне за землището на с.Тодоричене,Ловешка обл. , пета категория в местност “Мушат” с площ от 14.311-четиринадесет дка триста и единадесет кв.м. , с начин на трайно ползване Овощна градина и

15.Поземлен имот № 108024 по плана за земеразделяне на землището на с.Тодоричене,Лов.абл. , пета категория в местността” “Гергина Могила” , с площ от 5.100-пет дка и сто кв.м. , с начин на трайно ползване Овощна градина- тер. , собствеността върху посочените 15-петнадесет земеделски имота е възстановена с решения № 32/28.07.1999 год.по пр.вх.№ 490А/1991 год. и № 32/ 28.07.1999 год. по пр.вх.№ 490/1991 год. на Общинска поземлена комисия “Земеделие и гори” -гр.Луковит,Ловешка обл. съгласно плана за земеразделяне на землището на с.Тодоричене,Ловешка обл. Общата площ на този дял е 74.662-седемдесет и четири дка шестотин шейсет и два кв.м. , на обща стойност 10 647.42-десет хиляди шестотин четиридесет и седем лева и четиридесет и две стотинки .

  ОСЪЖДА за  уравнение на дяловете съделителя получил  дял ІІ-втори – К.А.К.  да заплати на съделителя  , получил дял І- първи-В.С.П. първи сумата от 1437.80-хиляда четиристотин тридесет и седем лева и осемдесет стотинки.

ОСЪЖДА  съделителя К.А.К.  да заплати по сметка на съда държавна такса в размер на 540.92-петстотин и четиридесет лева и деветдесет и две стотинки  , а съделителката В.С.П.  да заплати по сметка на съда държавна такса в размер на 425,90-четиристотин двадесет и пет лева и деветдесет стотинки.

          Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението, че е връчено, като преписи се изпратят на страните.

 

 

                                                                         Районен съдия: