Р Е   Ш    Е   Н   И Е

Гр. Луковит, 10.03.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Луковитският районен съд                   ...колегия в публичното

заседание на    девети март две хиляди и единадесета

година, в състав:

Председател: Ц.К.

Ц.

 

Членове:................................

 

при секретаря............ М. .Х. .Д.....................................................................................

и в присъствието на прокурора..........................................................................................

като разгледа докладваното от председателя  ГР. Д. № 187  по описа

за   20009 год. за да се произнесе съобрази :

Иск с основание чл. 45 ЗЗД, във вр. с чл. 30, ал. 3 ЗС.

Ищцата излага в молбата си, че е внучка на б.ж. на с. Беленци, Ло­вешка област- П. Й. Д. /А./, починал на 26.07.1973 г.-дъ­щеря на неговия син Н. П., а ответникът е негов внук- син на другия му син- З. П., като след смъртта си дядо им на страните е оставил в наследство подробно описания горски имот,, който е изсечен от ответ­ника с което той виновно й е причинил вреда за нейните 2/6 идеални части равняващи се на сумата 4000- четири хиляди лв., моли да бъдат призовани на съд и след като съдът счете иска за основателен и доказан, да постанови решение с което осъди ответникът да й заплати исковата сума, ведно със законната лихва върху същата сума от 27.07.2004 г. до завеждането на делото и заплати направените по делото разноски.

Ответникът редовно призован"не се явява.

От обясненията на ищцовата страна, приложените писмени доказателства удостоверение за наследници № 110/19.06.2009 г. на к-во с. Беленци,Ловешка област, препис от решение 53-2/26.03.2004 г. по преписка№ 0368 С/2004 г. на 0С"ЗГ" гр. Луковит, скица 000698/2009 г., възражение жалба от ищцата от 06.08.2004 г., до ДЛ гр. Луковит, удостоверение № 490/24.07.-2009 г. на ДГС гр. Луковит, Постановление от 13.04.2010 г. на Върховна-КП РБ, показанията на разпитания свидетел М.Д., на който съдът дава вяра, тъй като същите бяха депозирани добросъвестно и незаинтересовано, заключението на вещото лице инж. С.И.С., което съдът -възприема изцяло като компетентно и законосъобразно, приема за установено, че ищцата и ответникът са внуци на б.ж. на с. Беленци, Ловешка област П. Й. Д./А./, починал на 26.07.1973 г. съответно деца на синовете му Н. и З. П.. П. Д. има и дъщеря А. П..          

 С Решение № 53-2/26.03.2004 г по преписка 0368 С/2004 г. на Общинска служба "Земеделие и гори” гр. Луковит на наследниците на- П. Й. Д. е била възстановена собствеността върху гора-залесена гор­ска територия от 12.100- дванадесет дка и един ар в м. "ЗЛИТЕ-КАМЪНИ", землище на с Беленци, Ловешка област.

Въз основа на подадени заявления от ответника до Държавно горско стопанство гр. Луковит на същия е било разрешено да бъде изсечена на 100% процента гора, като добива е бил извършен от фирмата на свидетеля Д., който е заплатил гората на ответника.

От изложеното по горе е видно, че б.ж. на с. Беленци, Ло­вешка област-П. Й. Д. е имал трима наследници, при което положение делът на всеки един от тях респективно техните наследници е една трета и тъй като синът на П. Д.- З.има две деца- ответникът и дъщеря, то делът на всеки един от наследниците- децата на П. Д. възлиза на 2/6- две шести идеални части какъвто е дела на ищцата, която е единствен на­следник на Н. П. Й..

При положението, че ответникът се е разпоредил изцяло с наследствената вещ, а не както са изискванията на чл. 30 ал. 3 от Закона за собствеността съдът намира, че иска на ищцата се явява основателен и доказан, тъй като ответникът неоснователно се е обогатил с частта на другите сънаследници.

Поставя се въпроса за размера, в който следва да бъде уважен иска.

По делото бяха изслушани две вещи лица по лесотехническа експертиза от инж. Ц. С. и от инж. С.С.,като съдът счете, че ще следва да възприеме заключението на втория експерт, който на место е извършил проверка на изсечената гора, като беше дадена възможност на ответника за тройна съдебно лесотехническа експертиза, но същия не внесе депозит за такава.

От заключението на вещото лице инж. С. се установява, че от процесната гора е добит дървен. материал към момента на сечта в размер на 11 901.05- единадесет хиляди деветстотин и един и 0.05 лв., като 2/6- двете шести идеални части на ищцата се равняват именно на претендираната сума от 4000- четири хиляди лева.

Съдът намира като основателна претенцията за претендираната лихва, която видно от заключението на вещото лице П. Н. Р., което съдът възприема изцяло като компетентно и законосъобразно възлиза на 2701- две хиляди седемстотин и един ЛВ.

При този изход на процеса ответникът ще следва да заплати на ищцата сумата 6701-шест хиляди седемстотин и един лв. ведно със законната лихва от 24.07.2009 г. и направените по делото в размер на 1078-  хиляда седемдесет и осем лв.

Водим от тези съображения съдът

              РЕШИ:

 

ОСЪЖДА П.З.П., ЕГН:********** *** да заплати на М.Н.Н., ЕГН-********** *** сумата 6701- шест хиляди седемстотин и един лв., ведно със законната лихва от 24.07.2009 г. и направените по-делото разноски в размер на 1078-  хиляда седемдесет и осем  лв.

 

Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.


 

 

 

 

Районен съдия :