;.: 41


Р   Е    Ш     Е    Н    И    Е

№.......

Гр. ЛукОВИТ,  17.01.2011г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Луковитският районен съд........................ колегия в публичното

,,.                                               седемнадесети януари две хиляди и единадесета

Заседание на .................................................... ....................................................................... ,...........................................

година,в състав:

Председател: ЦВЕТАН КРЪСТЕВ

Членове:........................

при секретаря ... М.  Х.Д.

и в присъствието на прокурора А. В. М.  ........ ..

като разгледа докладваното от председателя . Гр...... 403 ..... по описа

за 2010 год. за да се произнесе съобрази :

Иск с основание чл.19, ал. 1 Згржданската регистрация.

 

съдът

Р Е Ш И:

ДОПУСКА промяна на фамилното име на И.Б. Иванов, ВГН-5404 023040 от гр. Плевен в акта му за раждане от Иванов на С..


 

Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок от днес за ищеца и от връчването за ответника, като след влизане в сила препис се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние към Община гр. Луковит за отбелязване в акта за раждане допуснатата промяна.

Районен съдия: