РЕШЕНИЕ

 

гр. Луковит, 14.04.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            ЛУКОВИТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично съдебно заседание на двадесет и първи март две хиляди и единадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕНОВ

 

при секретаря С.Т., като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 75/2011г. по описа на съда, на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, съобрази:

 

Районен съд Луковит е сезиран с молба от И.И.Ц., с ЕГН ********** и С.Х.Ц., с ЕГН **********,*** за допускане на развод по взаимно съгласие.

Мотивиран от горното, съдът:

Р Е Ш И:

ДОПУСКА развод по взаимно съгласие и ПРЕКРАТЯВА сключения граждански брак с акт № 4 от 20.02.1999г. в гр. Червен бряг, Плевенска област, между И.И.Ц., с ЕГН ********** и С.Х.Ц., с ЕГН **********.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между И.И.Ц., с ЕГН ********** и С.Х.Ц., с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес:*** споразумение относно последиците от развода, съгласно което:

Родителските права по отношение на детето Х. С. Ц., с ЕГН ********** ще се упражняват от майката И.И.Ц. с ЕГН **********;

Роденото от брака дете Х. С. Ц., с ЕГН ********** ще има местоживеене при майката И.И.Ц. като бащата С.Х.Ц. ще може да осъществява лични контакти с детето всяка втора събота и неделя и последната събота и неделя от месеца от 08,00 часа до 18,00 часа, като през тези дни детето да остава при бащата с преспиване, а през лятната ваканция бащата С.Х.Ц. да взема детето при себе си за един месец, когато отпуската му не съвпада с тази на майката-И.И.Ц.;

Бащата С.Х.Ц., с ЕГН ********** ще заплаща ежемесечна издръжка на детето Х. С. Ц., с ЕГН **********, в размер на 60 лв., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното изплащане, както и до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване;

Ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Луковит, ул. „Люляковец” № 3, което е собственост на родителите на С.Х.Ц., се предоставя на С.Х.Ц.;

След прекратяване на брака: придобитият лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „250Д”, основен цвят „черен” , рег. № ОВ 8703 АН рама № WDB1241251В493392, двигател № 60291210183941, със свидетелство за регистрация серия 001434560 от 19.05.2006г. на Пътна полиция гр. Ловеч /със застрахователна стойност 1000лв./ остава в индивидуална собственост на И.И.Ц., като за дела си съпруга-С.Х.Ц. е обезщетен със сумата от 500,00 лв., която е получил изцяло и в брой от И.И.Ц. при подписването на споразумението и за в бъдеще няма да има никакви претенции относно собствеността на същото МПС; а придобитият лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф”, основен цвят „бял”, рег. № ОВ 5735 АХ рама № WVWZZZ1HZTR141998, двигател № БЕЗ НОМЕР, със свидетелство за регистрация серия № 002935815 от 18.04.2008г. на Пътна полиция гр. Ловеч /със застрахователна стойност 1000лв./ остава в индивидуална собственост на С.Х.Ц., като за дела си съпругата И.И.Ц. е обезщетена със сумата от 500,00 лв., която е получила изцяло и в брой от С.Х.Ц. при подписването на споразумението и за в бъдеще няма да има никакви претенции относно собствеността на същото МПС

Останалите придобити през време на брака движими вещи са поделени между страните, поради което те нямат взаимно претенции за тях.

През време на брака страните нямат придобити недвижими имоти, ценни книжа и парични влогове, които са в режим на СИО. Страните на са регистрирали фирми като Еднолични търговци, нямаме акционерно участие в търговски дружества.

Страните заявяват, че са работоспособни, поради което не предявяват претенции за издръжка един към друг;

            След прекратяване на брака И.И.Ц. ще носи предбрачното си фамилно име И.;

Съдебно деловодните разноски направени от страна на двамата молители остават изцяло за тяхна сметка.

ОСЪЖДА С.Х.Ц., с ЕГН **********,*** да заплати по сметката на РС - Луковит държавна такса върху сбора от тригодишните падежи по споразумението за издръжка в размер на 43,20 лв. /четиридесет и три лева и двадесет стотинки/.

ОСЪЖДА С.Х.Ц., с ЕГН **********,*** да заплати по сметката на РС - Луковит държавна такса във връзка със споразумението по имуществените отношения в размер на 20 лв. /двадесет лева/.

ОСЪЖДА И.И.Ц., с ЕГН **********,*** да заплати по сметката на РС - Луковит държавна такса във връзка със споразумението по имуществените отношения в размер на 20 лв. /двадесет лева/.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: