РЕШЕНИЕ

гр. Луковит, 15.12.2011г.

 

Луковитският районен съд, в открито заседание на тринадесети декември две хиляди и единадесета година в състав

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕНОВ

 

при секретаря С.Т., като разгледа докладваното от съдията ч. гр. д. № 535 по описа за 2011 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по молба от М.П.Р., действащ лично и със съгласието на своята майка П.М.Р., с която се иска даване на разрешение за извършване на замяна на ½ ид.ч от Поземлен имот с идентификатор 44327.503.525 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Луковит, обл. Ловешка одобрена със заповед № РД-18- 34/10.08.2005г. на Изп. Диреткор на АК, с площ на целия имот 456 м2 с начин на трайно предназначение:

Изложеното обуславя извод за неоснователност на молбата, поради което тя следва да се остави без уважение. Водим от горното, съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ молбата на М.П.Р., действащ лично и със съгласието на своята майка П.М.Р., за даване на разрешение за извършване на замяна на ½ ид.ч от Поземлен имот с идентификатор 44327.503.525 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Луковит, обл. Ловешка одобрена със заповед № РД-18- 34/10.08.2005г. на Изп. Диреткор на АК, с площ на целия имот 456 м2 с начин на трайно предназначение: Урбанизирана територия, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, заедно с целия втори етаж от построената в имота Двуетажна жилищна сграда с идентификатор № 44327.503.525.1, с частични стоманобетонни елементи, със застроена площ от 87 м2 състоящ се от кухня, дневна, спалня, коридор, баня с тоалетна, стълбище и тераса, заедно с две мази в югоизточната част на сградата, лятна кухня и стопанска сграда и припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот както и от всички подобрения и трайни насаждения при съседи на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: № 44327.503.534, № 44327.303.560, № 44327.503.532, № 44327.503.527 и № 44327.503.526 с апартамент в гр. Луковит на ул. „Възраждане” на IV етаж в блок „Христо Смирненски”

 

Решението може да се обжалва пред Ловешкия окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на молителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: