Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                              гр.Луковит, 01.04.2011 год.

                          В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Луковитският районен съд  на двадесет и четвърти март   две хиляди и  единадесета   година  в открито заседание, в следния състав:

                                                  Председател: В. Г.                  

                                                                          Ф.

 

при секретаря  Б.В.Д.

в присъствието на Районния  прокурор

разгледа докладваното от съдията АНД  № 63   по описа за  2011 год.съдът, за да се произнесе съобрази:

         

          Производство по чл.63 от ЗАНН.

          Съставен е акт и издадено наказателно постановление № 298/27.12.2010 год. на Директора на Държавно горско стопанство-гр.Луковит, обл.Ловеч, упълномощен със заповед № РД 09-832/29.10.2009 год. на МЗХ, с което на лицето Н.Ц.К., ЕГН – ********** *** за нарушение на чл. 43,ал.3 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ , на основание чл. 84,ал.1 от ЗЛОД му е наложена глоба в размер на 50.00-петдесет лева, на основание чл. 94,ал.1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от 3-три години  и на основание чл. 95,ал.1 от ЗГ му е отнета в полза на държавата – ловна пушка “ИЖ-54”, калибър 12 № Л-3332 и 5 ловни патрона № 2/0-2, № 3/0-2бр. и № 2/3-1 бр.-калибър 12 .

          Административно наказващият орган – Държавно горско стопанство –гр.Луковит, обл. Ловеч  редовно призован, не се явява представител.

          Недоволен от така издаденото наказателно постановление останал жалбоподателя, които го обжалва в законния срок , като моли същото да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

          От приложените писмени доказателства: акт № 398/24.11.2010 год., наказателно постановление № 298/27.12-200 год. на Директора на Държавно горско стопанство-гр.Луковит, обл. Ловеч, разписка за отговорно пазене № 000209/24.11.2010 год. , ксероксни копия от : членска карта № 363361 на Национално ловно-рибарско сдружение”Съюз на ловците и риболовците в България, заповед № РД-09-832/29.10.2009 год. на Министерството на земеделието и горите, постановление от 16.12.2010 год. на Окръжна прокуратура- гр.Ловеч  и показанията на разпитаните свидетели : А.О.О., Л.Й.  Л. и К.Т.К., които бяха депозирани добросъвестно и незаинтересовано ,съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

          На 24.11.2010 год. около 16.30 – 17.00 часа в местността “Дикова усойна”, в непосредствена близост до водосборен изравнител на напоителни системи , горските стражари  при Регионална дирекция на горите/РДГ/-гр.Ловеч – свидетелите А.О.О.  и Л.Й.Л., съвместно със служител на РУ Полиция-гр.Луковит – свидетеля К.Т.К. извършвали проверка по Закона за горите, по Закона за лова и опазване на дивеча. На това място , на разстояние на около 100-стотина метра от тях забелязали спрял джип”Опел Фронтера” и две лица с пушки в ръка. Последните  след като забелязали  горските, едното лице от тях побягнало в гората, а другото прибрало пушката в джипа и застанало до него. Когато отишли до автомобила  констатирали, че това лице е Н.Ц.К., на когото поискали разрешително за лов, но той не им представил, не могъл и да представи такова, тъй като този ден бил работен-сряда, а разрешително за лов се давали само за почивните дни- събота и неделя и официалните празници, а тогава било сряда.  Жалбоподателят им представил членска карта и ловен билет, но видно от показанията на двамата горски стражари се установява, че за всеки ловен излет се изисква писмено разрешително, каквото той не притежавал, а освен това ловуването по това време било забранено.

          Безспорен факт е, че по време на проверката не е намерен убит дивеч и ловната пушка “ИЖ-54”, калибър 12 № Л-3332 и 5 ловни патрона № 2/0-2, № 3/0-2бр. и № 2/3-1 бл.-калибър 12 е намерена на задната седалка на джипа, сглобена, извън калъф, в който следва по закон да се съхранява, но свидетелите А.О. и Л.Л. установяват, че преди това жалбоподателя я държал в ръце ,извън джипа и едва когато ги забелязал я поставил в автомобила, като за съда липсва основание да не дава вяра на показанията на двамата горски стражари.

          При така изяснената фактическа обстановка съдът намира, че  правилно , обосновано и законосъобразно жалбоподателя Н.  Ц.К. е привлечен към административно наказателна отговорност за нарушение на чл.43, ал.3 от ЗЛОД и на основание чл. 84,ал.1 от ЗЛОД му е наложена глоба в размер на 50.00-петдесет лева и на основание чл. 94,ал.1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от 3-три години, поради което атакуваното наказателно постановление в тази част следва да бъде потвърдено. В разпоредбата на чл. 43,ал.3,т.1 от ЗЛОД е дадено пояснение на понятието “ловуване” е и престой или движение на лица извън населените места със: т.1 извадено от калъф и сглобено ловно оръжие , независимо дали е заредено или не “, какъвто е настоящия случай.

Що се касае до отнемането на ловната пушка “ИЖ-54”, калибър 12 № Л-3332 и 5 ловни патрона № 2/0-2, № 3/0-2бр. и № 2/3-1 бл.-калибър 12 в полза на държавата на основание чл. 95,ал.1 от ЗГ, възражението на процесуалния представител на жалбоподателя, че “това е абсолютно нарушение на ЗАНН” е основателно. Отнемането на ловното оръжие е на основание чл. 95,ал.1 от ЗЛОД , а не на основание чл. 95,ал.1 от ЗГ, каквото основание е посочено в наказателното постановление. . Налице е несъответствие на приложимата санкционна норма , което от своя  страна прави наказателното постановление в тази част незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

          По изложените съображения и на основание чл.63,ал.1,пр.2-ро от ЗАНН съдът

                                          Р  Е  Ш  И :

          ИЗМЕНЯ  наказателно постановление     № 298/27.12.2010 год. на Директора на Държавно горско стопанство-гр.Луковит, обл.Ловеч, упълномощен със Заповед № РД 09-832/29.10.2009 год. на МГХ  , с което на лицето Н.Ц.К., ЕГН – ********** *** за нарушение на чл. 43,ал.3 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ , на основание чл. 84,ал.1 от ЗЛОД му е наложена глоба в размер на 50.00-петдесет лева, на основание чл. 94,ал.1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от 3-три години  и на основание чл. 95,ал.1 от ЗГ му е отнета в полза на държавата – ловна пушка “ИЖ-54”, калибър 12 № Л-3332 и 5 ловни патрона № 2/0-2, № 3/0-2бр. и № 2/3-1 бл.-калибър 12 , като ГО ОТМЕНЯ, в частта, с която  на основание чл. 95,ал.1 от ЗГ му е отнета в полза на държавата – ловна пушка “ИЖ-54”, калибър 12 № Л-3332 и 5 ловни патрона № 2/0-2, № 3/0-2бр. и № 2/3-1 бл.-калибър 12, като незаконосъобразно, а в останалата част го ПОТВЪРЖДАВА.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд –гр.Ловеч в четиринадесетдневен срок от връчването на решението, че е изготвено  по реда на Административно-процесуалния кодекс , като преписи се изпратят на страните.

 

                                                                                Районен съдия: