Р   Е    Ш     Е    Н    И   Е

 

гр. Луковит, 04.10.2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Луковитският районен съд...................... колегия в публичното

заседание на   четвърти октомври  две хиляди и единадесета ........

го дина,в .състав:

Председател: ЦВЕТАН КРЪСТЕВ

при секретаря.......................... М.. Х.. Д.  

и в присъствието на прокурора....................

като разгледа докладваното от председателя . АНД.... 376   по описа

за 2011 год. за да се произнесе съобрази :

С наказателно постановление 31-0000260/03.06.2011 г. на Началник 00ИКД-ДАИЯ гр. Ловеч е наложена глоба от 500-петстотин лв. на В.И.Й., ЕГН-********** *** за нарушение на чл. 93в, ал. 15 т. 3 ЗАвтомобилните превози и глоба от 10- десет лв. за нарушение на чл. 183, ал. 1 т. 1 ЗДП.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление останал жал-боподателя, който го обжалва в частта за попълване на тахографския лист поради вариант за изменение на маршрута от работодателите му.

Жалбоподателят редовно призован не се явява , не сочи доказателства.

От изложеаното в жалбата ,приложените писмени доказателства: акт за установяване на административно нарушение 124058 от 28.05.2011 г., на­казателно постановление 31-0000260/03.06.2011 г., заповед РД-08-511 от 21.12.2009 г на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, показанията на свидетелите Ц.С.Х. и М.Д.М., на които съдът дава вяра, тъй като същите бяха депо­зирани добросъвестно и незаинтересовано, представения за справка тахо-графски лист. съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 28.05.2011 г. свидетелите Х. и М. ***, като представители на 00ИКД-ДАИ" гр. Ловеч.

Към 11.15 часа в гр. Луковит на изхода за гр.Червен бряг, те спрели за проверка идващия откъм гр. Червен бряг влекач "Скания" Р124 ЛА4Х2НА400 с ДК №СА 6950 СК, собственост на "Т.С. Лизинг ауто"ООД гр.София с бул-стат 831806481 и полуремарке с рег.№ С 29 15 ЕР, собственост на "Пабко лизинг и търговия клон България"гр. София с булстат 040699526. При про­верката било констатирано, че жалбоподателят извършва обществен превоз на въглища, видно от товарителница 0013657/28.05.2011 г. и пътен лист №117229 от същата дата. При извършената проверка на тахографския лист било установено, че в него е отразено само името на жалбоподателя В.И.Й. и датата на превоза-28.05.2011 г., което бе констатирано и от съда при представения за справка тахографски лист, като по този начин не е посочено мястото/ кое населено място/ на започване на изпол-


зването на тахографекия лист, за което е съставен акт за уста­новяване на административно нарушение, който е подписан от жал-боподателя и в него е отразил, че няма възражения по него.

При този изход на процеса съдът намира, че жалбоподателят е нарушил разпоредбата на чл. 78, ал. 1 т. 2 ЗАвтомобилните превози във вр. с Регламент/ЕИО/ №3821/85 .

За извършеното нарушение жалбоподателят е санкциониран по чл. 93в, ал. 15 т. З ЗАП, където глобата е точно фиксирана, а именно 500- петстотин лв., при което положение съдът счете, че същата е законосъобразно определена и наказателното постановление ще следва да бъде потвърдено.

Що се касае до наложената глоба по чл. 183, ал. 1 т. 1 ЗДП в тази част наказателното постановление не е атакувано.

Водим от тези съображения съдът

РЕШИ:

ПОТВЪРВДАВА наказателно постановление №31-0000260/03.06. 2011 г. на Началник 00"КД-ДАИнгр. Ловеч, с което на В.И.Й., ЕГН-********** *** е наложена глоба от 500- петстотин лв., за нарушение на чл. 93в ал. 15 т. 3 Закона за автомобилните превози.

Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия административен съд в двуседмичен срок от връчването му.

Районен съдия:

'  I    '       . :'    Г.     :'; '  '