ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Луковит, 22.12.2010г.

 

ЛУКОВИТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на двадесет и втори декември две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕНОВ

 

като разгледа докладваното от съдията н.ч.д. № 493/2010г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 243, ал. 3 и чл. 244, ал. 3 НПК.

Образувано е по жалба от М.И.Т. *** срещу постановление от 16.11.2010г. на прокурор при Районна прокуратура Луковит, с което на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 НПК е прекратено частично наказателното производство по досъдебно производство № 244/2008г. на РУ Полиция гр. Луковит, досежно обвинението срещу Любомир Цветанов Атанасов от с. Петревене, Ловешка област, за извършено престъпление по чл. 331, ал. 3, пр. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 330, ал. 1 НК, а на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК е спряно наказателното производство по досъдебно производство № 244/2008г. на РУ Полиция гр. Луковит срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 330, ал. 1 НК.

В жалбата са направени оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на атакувания акт, излагат се подробни съображения в подкрепа на релевираните пороци и се моли за отмяна на обжалваното постановление.

От събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима. Същата изхожда от процесуалнолегитимирано за подаването й лице - М.И.Т., който е един от собствениците на единия от опожарените обекти – магазин за мебели. Видно от клеймото върху ксерокопие на известие-обратна разписка, обжалваното постановление е получено на 19.11.2010г., а жалбата срещу него е подадена на 24.11.2010г., което се установява от клеймото за подател върху пощенския плик, поради което следва да се приеме, че тя е подадена в 7-дневния срок за обжалване на постановлението.

Разгледана по същество жалбата се явява основателна. На този етап от разследването не може да се направи обоснован извод, че обвинението срещу Любомир Цветанов Атанасов за извършено престъпление по чл. 331, ал. 3, пр. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 330, ал. 1 НК не е доказано, тъй като не са събрани всички необходими доказателства и не са използвани всички способи за събиране и проверка на доказателствения материал.

По делото е останало неизяснено от кое място на сградата е възникнало първоначалното горене. Важен източник на информация, необходима за изясняване това обстоятелство биха били показанията на св. Несторов, който бил на терасата пред заведението и който казва, че след като чул викове за наличие на пожар, същият веднага побягнал към входа на предприятието на неговата съпруга, което се намира зад заведението. Същият свидетел първи е възприел горенето на покрива в непосредствена близост и от към задната фасада на сградата - позиция, в каквато останалите разпитани свидетели не са били, и по-същественото – този свидетел е възприел събитието в един относително ранен етап от развитието му. Същият следва да бъде разпитан отново за изясняване на следните детайли: в коя конкретна част от покрива е забелязал да гори /над, вдясно или в ляво на изхода на аспирацията/, какъв е бил първоначално забелязаният размер на огнището, какъв е бил цветът на пламъците и дима, каква е била височината на пламъците, дали първоначално забелязаното огнище е било повърхностно /горящо по самата повърхност на покрива/ или са били налице пламъци от дълбочина /идващи от вътрешността на покрива, подпокривното пространство/, каква е била посоката на разпространение на огнището, имало ли е през същото време вятър, каква е била неговата сила /как се усещал/, възприел ли е разпространение и усилване на горенето от наличния вятър. Свидетелят да уточни забелязал ли е от изхода на аспирацията да излиза дим или пламъци, забелязал ли е проявление на други признаци на пожара /пламъци или дим/ по или от останалите части на сградата /помещение на мебелен магазин, подпокривно пространство на мебелен магазин/, както и колко време след като отишъл да гаси огнището се появили пожарникарите и от към коя фасада на сградата се разположил първият пожарен автомобил. Същият свидетел и неговата съпруга следва да следва да бъдат разпитани и за това дали към датата на пожара дворът на предприятието /т.нар. Консервена фабрика/ е бил ограден, имало ли е персонална охрана на предприятието и неговия двор, ако е имало, кои са лица са били дежурна смяна същата вечер /в тази връзка да се провери дали това не са лицата, назовани от жалбоподателя с малки имена – Ангел и Васко/ и били ли са задължени да извършват обходи на двора и през какъв интервал от време. Тези лица, които са били охрана на Консервената фабрика, следва да бъдат разпитани забелязали ли са във вечерта на пожара влизане /регламентирано и нерегламентирано/ на лица в двора на предприятието, ако да, кои и по какъв повод; забелязали ли са горенето на сградата на заведението и мебелния магазин, ако са, да се уточни от каква позиция и разстояние са го възприели, кой от признаците на пожара са възприели първоначално /дим, пламъци или миризма/, каква е била посоката на разпространение на огнището.

Следва да бъдат разпитани и останалите свидетели, присъствали в заведението /персонал и клиенти/ за следните обстоятелства: преди да видят пламъците, възприели ли са останалите признаци на пожара – дим или миризма, имало ли е през същото време вятър, каква е била неговата сила /как се усещал/, възприели ли са разпространение и усилване на горенето от наличния вятър, в каква посока се разпространявал огъня, забелязали ли са проявление на други признаци на пожара /пламъци или дим/ по или от останалите части на сградата /помещение на мебелен магазин, подпокривно пространство на мебелен магазин/.

Следва да се установи, след като се разпитат свидетелите за горните обстоятелства, дали дадените показания ще променят по същество изводите на експертите по допуснатите тройна, допълнителна и петорна пожаротехнически експертизи.

Неизяснено дали управителят на заведението Любомир Цветанов Атанасов упражнява ежедневен контрол върху персонала, присъствайки в заведението и ако се установи, че същият стои преимуществено в заведението до приключване на работното време, кога е напуснал заведението в на датата на пожара, по каква причина е напуснал заведението и е отсъствал от мястото на пожара, и къде се намирал в същия момент и по какъв повод. Следва да се установи, чрез разпита на съответните лица, какви са били имуществените отношения на управителя с останалите собственици на заведението във връзка с ползването на общото заведение и евентуално разпределение на печалби, имало ли е спорове между тях по тези въпроси. Неизяснено е останало и поради това следва да се установи /чрез изискване на съответните справки от мобилния оператор/ дали въобще е налице обаждане в посочения ден и час на телефонния номер, посочен от Любомир Цветанов Атанасов /с оглед проверката на твърдението за телефонна заплаха/.

Настоящият състав застъпва становището, че без изясняването на обстоятелствата не може да се изведе аргументиран извод, че обвинението срещу Любомир Цветанов Атанасов за престъпление по чл. 331, ал. 3, пр. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 330, ал. 1 НК не е доказано, нито че извършителят на престъплението не е разкрит. Следва да се изчерпят всички допустими способи за събиране и проверка на доказателствения материал, за да се осъществи окончателна преценка.

По изложените съображения съдът счита, че обжалваното постановление от 16.11.2010г. на прокурор при Районна прокуратура Луковит, с което на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 НПК е прекратено частично наказателното производство по досъдебно производство № 244/2008г. на РУ Полиция гр. Луковит, досежно обвинението срещу Любомир Цветанов Атанасов от с. Петревене, Ловешка област, за извършено престъпление по чл. 331, ал. 3, пр. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 330, ал. 1 НК, а на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК е спряно наказателното производство по досъдебно производство № 244/2008г. на РУ Полиция гр. Луковит срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 330, ал. 1 НК е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а делото върнато на прокурора за изпълнение на дадените по-горе указания.

Мотивиран от горното и на основание чл. 243, ал. 5 и чл. 244, ал. 5 НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ изцяло постановление от 16.11.2010г. на прокурор при Районна прокуратура Луковит, с което на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 НПК е прекратено частично наказателното производство по досъдебно производство № 244/2008г. на РУ Полиция гр. Луковит, досежно обвинението срещу Любомир Цветанов Атанасов от с. Петревене, Ловешка област, за извършено престъпление по чл. 331, ал. 3, пр. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 330, ал. 1 НК, а на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК е спряно наказателното производство по досъдебно производство № 244/2008г. на РУ Полиция гр. Луковит срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 330, ал. 1 НК.

ВРЪЩА делото на прокурора за изпълнение на указанията, изложени в мотивите на определението.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Ловешкия окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: