О П Р Е Д Е Л Е Н И Е :

Гр. Луковит, 06.04.2011г.

 

Луковитският районен съд в публично съдебно заседание  на шести април 2011г.

В СЪСТАВ

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : Пламен  Пенов

 

при   участието   на   секретаря   С.В.Т.

и прокурора А. В.  М.

като разгледа ЧНД  дело № 156 по описа за 2011 год., докладвано от      съдията,съобрази

Производство с правно основание чл.65 от НПК.

          Образувано е по молба от адв. Д.М., защитник по пълномощие на  В.С.К., обвиняем по досъдебно производство ЗМ 45/2011г. На РУП гр.Луковит, с което е поискано изменение на взетата мярка за неотклонение “Задържане под стража” в по-лека. В молбата , като основание за изменение на мярката  се изтъква, че е изминал продължителен срок на „Задържане под стража”, което представлява ново обстоятелство налагащи преоценка на основание за задържане. Излага се , че е налице разколебаване на обосновано предположение за извършване на престъплението и , че е липсвала реална опасност обвиняемият да извърши престъпление. Молбата се поддържа в съдебно заседание от обвиняемият и неговия защитник, който в пледоарията си по същество развива подробно доводите си в подкрепа на искането за изменение на мярката.

Съдът като изслуша доводите на страните и въз основа на доказателствата по досъдебното производство, приобщени към настоящето дело намира следното:

Обвиняемият К. е привлечен в това му процесуално качество по досъдебно производство ЗМ45/2011г., за извършване на две престъпления- по чл.354а, ал.3,т.1от НК и по чл.339,ал.1 от НК. Постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража” е взета с определение №24/01.02.2011г. на РС Луковит, което по пътя на инстанционния контрол е потвърдено от състав на Ловешки Окръжен съд. Извършените след вземане на мярката действия по разследването са: оглед на лек автомобил”Пежо-106” с ДК№ЕН 66 41 ВК и свързаното с него изземване на веществени доказателства бяло прахообразно вещество и кафява тревиста маса, назначаване на комплексна физико-химическа експертиза и на съдебно-балестична експертиза изготвяне на балестична експертиза, изискване на справка за регистрация на МПС и за издавано разрешение на името на В.С.К. и С. К. А. за държане на наркотични вещества и техните аналози. Наличните доказателства по делото сочат на извод, че мярката на обвиняемият К. , не следва да бъде изменяна, като съображенията за това са следните:

Обоснованото предположение, че обвиняемият е извършил престъпленията по чл.354а,ал.3,т.1 от НК и по чл.339,ал.1 от НК продължава да съществува. За този извод съдът държи сметка за гласните доказателства по делото, събрани чрез разпитите на свидетелите В. Д. Н., Д. М. С., Р. П. И. и В. Е. З., от протоколите за претърсване и изземване от 28.01.2011г., съдебно балестичната експертиза от 14.02.2011г., както и от представените писмени доказателства справка за регистрация на МПС. От анализа на този доказателствен материал съдът може да се направи извода, че именно обвиняемият К. държи иззетите наркотични вещества и боеприпасите. Извода за обосновано предположение, не се разколебава и с оглед обстоятелството, че балестичната експертиза е дала заключение за относителната годност на оръжието, тъй като същата експертиза е дала заключение, че с намерените боеприпаси може да бъде произведен изстрел. В този смисъл съдът, не споделя изводът на защитата, че обоснованото предположение по второто обвинение/чл.339,ал.1 от НК/ е разколебано. Съдът намира, за необосновано предложението на защитата да не бъдат кредитирани показанията са свидетелите, разпитани на досъдебното производство, с оглед на това, че същите употребявали наркотични вещества. По делото няма доказателства, че същите свидетели страдат от физически или психически недостатък не позволяващ същите да дадат достоверни свидетелски показания. Точно обратното показанията са ясни и последователни в смислово отношение.   Цялостния и съвместен анализ на показанията води на извода, че именно обвиняемият е държал наркотичните вещества. В обобщение –обоснованото предположение, че обвиняемият К. е извършил престъпленията, за които му е повдигнато обвинение продължава да съществува.

 Реалната опасност обвиняемият К. да се укрие или да извърши престъпление също е налице. В този смисъл съдът отчита, че двете деяния на обвиняемия , за които му е повдигнато обвинение разкриват висока степен на обществена опасност на самия обвиняем. На следващо място съдът съобразява, че е налице опасност обвиняемият да манипулира разпитаните свидетели и в този смисъл за ги склони да променят показанията си. Съдът не променя извода си и с оглед обстоятелството, че някой от същите свидетели са разпитани пред съдия, защото така проведения разпит обезпечава бъдеща възможност за приобщаване на дадените показания в съдебната фаза, но не изключва възможността за извършване на престъпление от обвиняемия-склоняване към лъжесидеталстване. Независимо от адресната  регистрация на обвиняемия е налице опасност същият да се укрие. В тази връзка съдът съобразява и обстоятелството, че обвиняемият често пътува зад граница и може да се укрие извън страната, а обвиненията са за тежко умишлено престъпление и участието в евентуална съдебна фаза е задължително, тоест би се осуетила възможността за безпрепятствено развитие на процеса в съдебната му фаза. 

Съдът съобразявайки задължението си да изследва продължителността на задържането намира следното:  От датата на първоначалното задържане на обвиняемия /28.01.2011г./ до настоящият момент, е изтекъл двумесечен срок. Установения в чл.63,ал.4 от НПК срок в  случая и с оглед повдигнатите обвинения е едногодишен. В този смисъл съдът приема, че с  продължаващото задържане на обвиняемият и по настоящем, не е изтекъл срока по чл.63,ал.4 от НПК, както и разумния срок по чл.5 ЕКПЧОС. 

           

          Мотивиран от горното  и на основание чл.65 , ал.4 от НПК съдът

                               ОПРЕДЕЛИ:

          ПОТВЪРЖДАВА мярка за неотклонение “Задържане под стража” по отношение на В.С.К., с ЕГН:********** обвиняем по досъдебно производство № ЗМ 45-2011г. по описа на РУ”Полиция” –Луковит. 

          Определението подлежи на незабавно изпълнение.

          Определя едномесечен срок от влизане в сила на определението,  в които обвиняемият В.С.К., не може да прави ново искане за изменение на мярката.

          Определението подлежи на обжалване и протестиране в 3-три дневен срок от днес, пред Ловешки окръжен съд.

          В случай на подадена жалба или протест, насрочва производството пред Ловешкия окръжен съд на 11.04.2011г. от 9.00 часа, за която дата страните са уведомени от днес, като явяването на обвиняемия пред ЛОС да бъде подсигурен от органа изпълняващ задържането.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: