П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

Гр. Луковит, 15.02.2011г.

 

 

Луковитският районен съд в публично съдебно заседание на петнадесети февруари две хиляди и единадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН  ПЕНОВ

 

при участието на секретаря С.В.Т. и прокурора А. В. М. сложи за разглеждане Н.О.Х.Д. № 85 по описа за 2011 год., докладвано от съдията.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

            За Районна прокуратура гр. Луковит – редовно призована, се явява прокурор А. М..

            Обвиняемият  В.Х.К. - редовно призован, се явява лично и с адв.М.М.-***, с пълномощно от досъдебното производство.

На основание чл. 274 от НПК съдът разяснява на обвиняемия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата му, предвидени в настоящето производство.

            Обвиняемият В.Х.К. - Няма да правя отвод от състава на съда, прокурора и секретаря. Разбрах правата си.

            ПРОКУРОР М. - Да се даде ход на делото.

            АДВ. М. - Да се даде ход на делото.

            Съдът намира, че не са налице пречки за даване ход на делото, затова

ОПРЕДЕЛИ:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            Снема се самоличността на обвиняемия.

            Обвиняемият В.Х.К. - роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, българин, със средно специално образование, неженен, осъждан, безработен, с ЕГН:**********.

            ПРОКУРОР М. – Г-н Съдия, с защитника на обвиняемият В.Х.К. ***М. и със самия В.Х.К. сме постигнали споразумение, за решаване на настоящето производство, което сме представили пред съда в писмен вид. Считам, че със същото сме обсъдили всички въпроси изискуеми съгласно чл.381, ал.5 от НПК по които сме постигнали съгласие със защитника и с обвиняемия. Обвиняемият се признава за виновен за извършено престъпление по чл.215, ал.1 от НК. Постигнали сме съгласие с размера на наказанието, а именно 1 година лишаване от свобода с изпитателен срок от 3 г. и 6 месеца, като на обвиняемия са му разяснени последиците от това споразумение същият го е подписал доброволно. Моля, да одобрите така представеното споразумение в писмен вид след като се убедите че то не противоречи на закона и морала.

            АДВ. М. –г-н Съдия, току що докладваното споразумение от Районна прокуратура гр.Луковит беше постигната по добра воля. Като защитник на В.К. го представлявам и по други дела. Считам, че това споразумение е подчинено по чл.381 ,ал.5 от НПК .Считам, че това споразумение на противоречи на закона и морала налице са всички правни предпоставки. Ще молим във вашето определение да го утвърдите и делото да бъде прекратено с това споразумение. Като заявяваме че преди още да пристъпим към сключването на това споразумение сме обсъдили всички въпроси той бе съгласен с това и сме го подписали по добра воля.

            ОБВИНЯЕМИЯТ К. - Съгласен съм със споразумението, признавам се за виновен, разбирам последиците от него, заявявам, че съм го подписал доброволно. Декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Моля да одобрите споразумението.

         Като съобрази изявленията на страните, съдът намира, че на основание чл. 382, ал. 6 НПК следва да бъде вписано съдържанието на представеното в писмена форма споразумение между прокурора от РП Луковит Атанаска Маринова и защитника адв. М.М. за решаване на делото, с което обвиняемият В.Х.К. се признава за виновен в това, че на неустановена дата до 25.06.2010г., включително, в гр. Луковит, обл. Ловеч, с цел да набави за себе си и за другиго – Д. Н. Н., ЕГН **********,***, имотна облага, спомогнал да бъдат отчуждени чужди движими вещи - две алуминиеви врати, плътни, с размери 190/80 см.  на стойност 342.00 лева, една алуминиева врата, с прозорчета,  с размери 194/84см., на стойност 180,50 лева, една алуминиева врата, плътна,  с размери 194/84см., на стойност 171,00 лева, или всичко на обща стойност 693,50 /шестстотин деветдесет и три лева и 50 ст./лева,  собственост на Б. И. Д., от с. Карлуково, обл. Ловеч, за които знаел, че са придобити от другиго – Д. Н. Н., ЕГН **********,***, чрез престъпление- кражба.  -престъпление по чл.215, ал.1 от НК

.           Деянието е извършено виновно, при условията на пряк умисъл.

            Страните се споразумяха:

                      2.1.За това престъпление по чл. 215, ал.1 от НК,  на обвиняемия В.Х.К. да му бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1/една/ година, като на основание чл.66, ал.1 от НК се отложи изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от 3/три/ години и 6/шест/ месеца.

         2.2. Разноски по делото – 30 лева/ представляващи ½ от общия размер на разноските/– да се заплатят от обвиняемия.

         2.3. Веществени доказателства /на съхранение в РУ Полиция Луковит/– две алуминиеви врати, плътни, с размери 190/80 см., една алуминиева врата, с прозорчета,  с размери 194/84см., една алуминиева врата, плътна, с размери 194/84см., да останат за нуждите на делото по повод решаване въпроса за вината на другия обвиняем - Даниел Николаев Николов.

         2.4. Причинени имуществени вреди – 693,50 лв./обезпечени/.

         2.5. Мярката за неотклонение “Подписка” да бъде отменена.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:......................                                  ЗАЩИТНИК:.........................

                   /А.М./                                                       /адв.М.М./

 

                                                          ОБВИНЯЕМ:.......................

                                                                                  /В.К./

            Съдът, като взе предвид, че така постигнатото писмено споразумение съдържа съгласието на страните по всички въпроси, визирани в чл. 381, ал. 5 НПК, и не противоречи на закона и морала, намира, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено, поради което и на основание чл. 382, ал. 7 НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по Н.О.Х.Д. № 85/2011г. по описа на Луковитския районен съд, с което подсъдимият В.Х.К. ***2, ЕГН:**********, се признава за виновен в това, че: На неустановена дата до 25.06.2010г., включително, в гр. Луковит, обл. Ловеч, с цел да набави за себе си и за другиго – Д. Н. Н., ЕГН **********,***, имотна облага, спомогнал да бъдат отчуждени чужди движими вещи - две алуминиеви врати, плътни, с размери 190/80 см.  на стойност 342.00 лева, една алуминиева врата, с прозорчета,  с размери 194/84см., на стойност 180,50 лева, една алуминиева врата, плътна,  с размери 194/84см., на стойност 171,00 лева, или всичко на обща стойност 693,50 /шестстотин деветдесет и три лева и 50 ст./лева,  собственост на Б. И. Д., от с. Карлуково, обл. Ловеч, за които знаел, че са придобити от другиго – Д. Н. Н., ЕГН **********,***, чрез престъпление- кражба.  -престъпление по чл.215, ал.1 от НК

НАЛАГА на подсъдимият В.Х.К. наказание „Лишаване от свобода”за срок от 1/една/година, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от 3/три/ години и 6/шест/ месеца.

          Разноски по делото – 30 лева/ представляващи ½ от общия размер на разноските/– да се заплатят от обвиняемия.

          Веществени доказателства /на съхранение в РУ Полиция Луковит/– две алуминиеви врати, плътни, с размери 190/80 см., една алуминиева врата, с прозорчета,  с размери 194/84см., една алуминиева врата, плътна, с размери 194/84см., да останат за нуждите на делото по повод решаване въпроса за вината на другия обвиняем - Даниел Николаев Николов.

          Причинени имуществени вреди – 693,50 лв./обезпечени/.

            ОТМЕНЯ Мярката за неотклонение ”Подписка”.

            ПРЕКРАТЯВА производството по Н.О.Х.Д. № 85/2011г. по описа на Луковитския районен съд.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

            Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.30 часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: