П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

                               Гр.Луковит, 14.04.2011г.           

 

 

Луковитският районен съд в публично съдебно заседание  на четиринадесети април 2011г.

 

В СЪСТАВ

 

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : В. Г. Ф.

                    Съдебни заседатели :

                                                       1.А.А.З.

                                                       2. П.А.Н.

 

при   участието   на   секретаря   Б.В.Д.

и прокурор  А. В. М.

сложи    за    разглеждане   НОХ  дело 130 по описа за 2011 год.,

докладвано от  председателя

На именното повикване в 9,00  часа се явиха:

 

          За Районна прокуратура гр.Луковит се явява прокурор А. М..

          Подсъдимият Д.Н.Н.–редовно призован,явява се лично.

          Свидетелят и пострадал П.Л.П.– редовно призован,не се явява.

          Свидетелят Е.Ц.Н. – редовно призован,явява се лично.

          Свидетелят Л.Н.В.-редовно призована,явява се лично.

          Свидетелят Г.Т.Г.-редовно призован, се явява лично.

          Свидетелят  Н.Р.В.-редовно призован,явява се лично.

Свидетелят П.К.Х.-редовно призован,явява се лично.

Свидетелят Т.Ц.Т.-редовно призован,явява се лично.

          Свидетелят М.В.И.-редовно призован,явява се лично.

          Вещо лице П.Н.Р.-редовно призован,явява се лично.

          Прокурор М. –Да се даде ход на делото.Уважаема госпожо съдия,считам че следва да бъде даден ход на делото,няма пречка за това.По отношение на неявилия се свидетел ще взема становище по-късно.

         

          Подсъдимият Д.Н.Н.-Нямах време да си намеря адвокат.На 4-ти съм уведомен,но нямах възможност.Много работа имах,но както и да е.По принцип желая да ангажирам адвокат.

          Прокурор М.-Неангажирането на защитник не е пречка за даване ход на делото.Същия е разполагал с време и възможност да ангажира такъв и поради това смятам ,че следва да се даде ход.

 

          Съдът намира искането на подсъдимия за отлагане на делото с оглед ангажирането на защитник е неоснователно ,тъй като видно от призовката същия е уведомен за делото на 04.04.2011г.До датата на заседанието 14.04 същия е имал възможност доброволно да ангажира защитник.Не са налице предпоставките предвидени в чл.94 от НПК за назначаване на служебен защитник.Седмодневния срок предвиден в чл.254,ал.3 от НПК от връчване на обвинителният акт, в който срок подсъдимия има право да даде отговор,в който да изложи възраженията си и да направи нови искания ,включително и да ангажира защитник е изтекъл,поради което съдът намира ,че няма процесуална пречка за даване ход на делото,поради което

 

          ОПРЕДЕЛИ:

          Оставя без уважение искането на подсъдимия за олагане ход на делото с оглед доброволно ангажиране на зещитник.

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          Снема самоличността на подсъдимия, свидетелите и вещото лице.За неявилия се свидетел съдът ще вземе становище след разпитите.

Подсъдимият Д.Н.Н.-роден на ***г***,български гражданин,със средно образование,неженен,безработен,неосъждан, ЕГН **********.

Свидетелят Е.Ц.Н.-49г.,средно образование,женен,неосъждан,без родство.

Свидетелят Л.Н.В.-45г.,средно-специално образование,неженен,неосъждан,без родство.

Свидетелят Г.Т.Г.-38г.,средно образование,неженен,неосъждан,без родство.

Свидетелят Н.Р.В.-77г.,средно-специално образование,женен,неосъждан,без родство.

Свидетелят П.К.Х.-41г.,основно образование,неженен,неосъждан,без родство.

Свидетелят Т.Ц.Т.-60г.,основно образование,неженен,неосъждан,без родство.

Свидетелят М.В.И.-25г.,средно образование,неженен,осъждан,без родство.

Вещо лице П.Н.Р.-50г.,висше образование,женен,неосъждан,без родство.

Съдът напомня на свидетелите и вещото лице отговорността им по чл.чл.290,291 от НК за лъжесвидетелство и даване на невярно заключение.

          Свидетелите обещаха да кажат истината,а вещото лице да даде вярно заключение.

          Съдът отстранява свидетелите от залата.

            Делото се докладва чрез прочитане на обвинителният акт от прокурор М..

 

          Съдът разяснява на подсъдимия правото му да дава обяснения или да откаже.

 

          Подсъдимият Д.Н.Н.-Ще разкажа.Отидохме аз М. и П. да си вземе колата от Горското.Колата по принцип знам че е на П..Приятели сме.Той я подпали и направи едно кръгче,бяха махнали дървата от нея,че имаше дълва.Той се качи,махна дървата натисна газта,натисна бронята,тя се поогъна и М. каза,давай,давай ще излезе,аз се качих ,вратата се отвори и излязохме.После той си я взе и си замина за Карлуково.

          Първо П. натисна отстрани с колата и вратата  се огъна.Ивата пъти с бронята сме я натискали.До блока я закарах аз тъй като имам т там апартамент.Пихме при П. Р. по едно кафе и той си замина за Карлуково.Аз отидох да им помогна,те казаха,че няма проблеми,трябвало само дървата да се махнат.

          Там имаше пазач,те говориха с него и той им каза:Правете каквото щете.

          Бяхме аз,М.,П. *** с един “Пасат”,не го познавам.Ние стояхме с М. отвънка при “Пасата”.Пазача беше заключил вратата.После пазача отключи за да излезат П. и М. и влязохме и ние.Аз влязох,те излязоха и когато отивах към колата пазача пак затвори вратата.Колата беше отворена.Ключове на колата нямаше,колата се пали с кабели.И моята кола се пали с контактен ключ,но тази понеже е счупена няма и се пали с кабели.Човека с “Пасата” караше след мен.На П. бил някакъв роднина,даже името му не знам.П. дойде,с М. се навиваха да вземат колата от Горското и аз отидох с тях.Така стана всичко.Разбрахме се да оставя колата пред блока и П. да я вземе от там да си ходи на Карлуково.Беше светло към 5-6 часа.

          Че съм изкарал колата и съм я закарал до блока съм виновен,но иначе....Не съм оставял колата там.Не съм получавал разрешение от някой да я изкарам.Исках да помогна на П. да си я вземе.

          Съдът разяснява на подсъдимия законовите предпоставки да сключи споразумение с прокуратурата.

          Подсъдимият Д.Н.Н.-Със споразумение нека да бъде щом е по-добре.Желая делото да приключи със споразумение.

      Прокурор М.-Уважаема госпожо съдия, не възразявам срущу така напревеното искане от страна на подсъдимия за сключване на споразумение и тъй като подсъдимия не е ангажирал доброволно защитник моля на основание чл.384,ал.2 от НПК да назначите служебен защитник на подсъдимия за приключване на делото със споразумение и с който да обсъдим клаузите по споразумението.

            Моля да бъде прието като писмено доказателство справка рег.№ 28791/29.03.2011г. на ОД на МВР Ловеч,Сектор”Пътна полиция”,касаеща правоспособността на подсъдимия да управлява МПС.

          Съдът отстранява свидетелите и вещото лице от съдебното заседание.

 

          Съдът намира,че на вещото лице за изготвената от него съдебно-икономическа експертиза ще следва да му бъде изплатено възнаграждение в размер на 30,00лв.,поради което

          ОПРЕДЕЛИ:

         

          На вещото лице П.Н.Р. за изготвената от него съдебно-икономическа експертиза да бъде изплатено възнагражднение в размер на 30,00лв. по личната му сметка от бюджета на РС гр.Луковит.

         

 

          Съдът като взе в предвид направеното от страна на подсъдимия Д.Н.Н. искане за разглеждане на делото и приключването му със споразумение,становището на представителя на обвинението прокурор М. ,че няма процесуални пречки за това и тъй като подсъдимия не е ангажирал защитник,а съгласно разпораедбите на чл.384,ал.2 от НПК и съдът следва да назначи служебен такъв,с който представителя да уточни клаузите на споразумението съгласно изискванията на чл.381,ал.5 от НПК.

          Водим от горните съображения съдът

          ОПРЕДЕЛИ:

          НОХ дело № 130/2011г. по описа на Луковитския районен съд ще се разглежда по реда на чл.384 от НПК.

          На основание чл.384,ал.2 от НПК назначава на подсъдимия Д.Н.Н. служебен защитник-адвокат М. М. от АК гр.Ловеч,с който прокурор М. да уточни клаузите по споразумението.

          Адвокат М.-Уважаема госпожо председател и съдебни заседатели,като се запознах с протокола до момента заявявам,че няма пречка по така дадения ход на делото и моля да ни бъде дадена възможност да обсъдим клаузите по споразумението с представителя на обвинението.

          Относно искането на представителя на обвинеието за приемане като писмено доказателство на Справка от ОД на МВР Сектор Пътна полиция рег.№ 28791/29.03.2011г. не възразявам да бъде приета.

 

          Съдът намира,че следва да бъде прието като писмено даказателсдтво представената от прокурор М. справка от ОД на МВР Сектор Пътна полиция справка рег.№ 28791/29.03.2011г.,поради което

 

          ОПРЕДЕЛИ:

          Приема и прилага като писмено доказателство Справка рег.№29791/29.03.2011г. на ОД на МВР гр.Ловеч Сектор”Пътна полиция”.

 

          Съдът дава възможност на страните да уточнят клаузите по споразумението съобразно изискванията на чл.381,ал.5 от НПК.

 

Съдът възобновява съдебното заседание в 10,10 часа.

Прокурор М.-Госпожо председател и съдебни заседатели ,със защитника на подсъдимия адвокат М. и със самия подсъдим обсъдихме изискуемите в чл.381,ал.5 от НПК клаузи на споразумението за решаване на делото по реда на Глава 29 от НПК.Постигнахме пълно съгласие по всички от тях в следния смисъл:

          Подсъдимият Д.Н.Н. с ЕГН **********,***,ж.к”Надежда”,бл.133,вх.Б,ет.8,ап.46 се признава за виновен в това,че:

          На 03.08.2010г. около 17,00 часа в гр.Луковит,обл.Ловеч от двора на „Горски разсадник”противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство-лек автомобил марка”Опел”,модел”Астра”,с д.к.№ С 13-70 МК,собственост на И. В. Г. от гр.София,на стойност 1720,00лв./хиляда седемстотин и двадесет лева/,от владението на длъжностните лица при Държавно Горско Стопанство гр.Луковит,без съгласието им,с намерение да го ползва,като отнемането е извършено при условията на чл.195,ал.1,т.3,предл.1-во от НК,чрез разрушаване на преграда,здраво направена за защита на имот-метална,портална врата и изоставил същото без надзор в гр.Луковит,обл.Ловеч,в района около бл.”Кръгояр”-престъпление по чл.346,ал.2,т.1,предл.2-ро и т.3,във вр. ал.1,във вр.чл.195,ал.1,т.3,предл.1-во НК.

За това престъпление да му бъде наложено наказание  “Лишаване от свобода” за срок от 1/една/година.

На основание чл.66,ал.1 от НК да бъде отложено изпълнението на същото наказание с изпитателен срок от три години.

На основание чл.346,ал.4 от НК подсъдимия Д.Н.Н. да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от 6/шест/месеца.

Вещественото доказателство- лек автомобил марка”ОПЕЛ”,модел”АКТРА” с ДК № С 13 70 МК /на съхранение в РУП гр.Луковит/да се върне на ДГС Лесидрен като правоприемник на ДГС Луковит.

Причинени имуществени щети НЯМА.

Разноските по делото в общ размер на 90,00/деветдесет/лева да се заплатят от подсъдимия Д.Н.Н..

Мярката за неотклонение”Подписка”да се  ОТМЕНИ.

Моля съда да одобри така постигнатото споразумение след като се убеди,че същото не противоречи на закона и морала.

 

Адвокат М.-Госпожо председател и съдебни заседатели, току що докладваното споразумение от представителя на РП Луковит обсъдихме и постигнахме съгласие да бъде подписано на добра воля ,като изцяло сме се придържали към разпоредбите на чл.381,ал.5,включително и относно вида на наказанието и неговото изтърпяване при усл на чл.66 от НК,както и задължителното прилагане на чл.346 от НК Считам че в този му вид това споразумение не противоречи на закона и морала и съгласно разпоредбата на чл.382 ,ал.7 от НПК ще помоля да го одобрите в този му вид,като считам,че същото ще удовлетвори генералната и специална превенция на закона.

 

Подсъдимият Д.Н.Н.- Признавам се за виновен и съм съгласен делото да приключи по този ред и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.Разяснени са ми последиците от споразумението и това,че същото не подлежи на обжалване и има силата на влязла в сила присъда.

Запознат съм със съдържанието на настоящото споразумение и съм съгласен изцяло с всички негови клаузи.Същото ще подпиша доброволно пред вас.

 

Съдът като съобрази така представеното в устна форма споразумение между прокурор Атанаска Маринова при РП гр.Луковит от една страна и назначения служебен защитник на подсъдимия Д.Н.Н.-адвокат Миролюб Монов от АК Ловеч,с което подсъдимия  се признава за виновен в това ,че:

На 03.08.2010г. около 17,00 часа в гр.Луковит,обл.Ловеч от двора на „Горски разсадник”противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство-лек автомобил марка”Опел”,модел”Астра”,с д.к.№С 13-70 МК,собственост на И. В. Г. от гр.София,на стойност 1720,00лв./хиляда седемстотин и двадесет лева/,от владението на длъжностните лица при Държавно Горско Стопанство гр.Луковит,без съгласието им,с намерение да го ползва,като отнемането е извършено при условията на чл.195,ал.1,т.3,предл.1-во от НК,чрез разрушаване на преграда,здраво направена за защита на имот-метална,портална врата и изоставил същото без надзор в гр.Луковит,обл.Ловеч,в района около бл.”Кръгояр”-престъпление по чл.346,ал.2,т.1,предл.2-ро и т.3,във вр. ал.1,във вр.чл.195,ал.1,т.3,предл.1-во от НК.

За това престъпление се налага наказание  “Лишаване от свобода” за срок от 1/една/година.

На основание чл.66,ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното наказание с изпитателен срок от три години.

На основание чл.346,ал.4 от НК лишава подсъдимия Д.Н.Н. от право да управлява МПС за срок от 6/шест/месеца.

Вещественото доказателство- лек автомобил марка”ОПЕЛ”,модел”АСТРА” с ДК № С 13 70 МК /на съхранение в РУП Луковит/да се върне на ДГС Лесидрен като правоприемник на ДГС Луковит,където лекия автомобил се е намирал на отговорно пазене.

Причинени имуществени щети НЯМА.

Разноските по делото в общ размер на 90,00/деветдесет/лева,от които 60,00лв/шейсет/лева в досъдебното производство,а останалите 30,00/тридесет/лева в съдебна фаза да се заплатят от подсъдимия Д.Н.Н..

Мярката за неотклонение”Подписка” се ОТМЕНЯ.

               

 

                    С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С  Е: 

 

        Прокурор:                                                          Защитник:

            /А.М./                                                               / М.М. /

 

 

                                                                                      Подсъдим:

                                                                                      /Д.Н./

 

Съдът намира,че така представеното в устна форма и отразено по-горе споразумение не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено и за това съдът на основание чл.384,ал.3,вр. с чл.382,ал.7 от НПК

 

          ОПРЕДЕЛИ:

 

          ОДОБРЯВА постигнатото споразумение,а именно:

Подсъдимият Д.Н.Н. ЕГН ********** се признава за виновен в това ,че:

 

На 03.08.2010г. около 17,00 часа в гр.Луковит,обл.Ловеч от двора на „Горски разсадник”противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство-лек автомобил марка”Опел”,модел”Астра”,с д.к.№С 13-70 МК,собственост на И. В. Г. от гр.София,на стойност 1720,00лв./хиляда седемстотин и двадесет лева/,от владението на длъжностните лица при Държавно Горско Стопанство гр.Луковит,без съгласието им,с намерение да го ползва,като отнемането е извършено при условията на чл.195,ал.1,т.3,предл.1-во от НК,чрез разрушаване на преграда,здраво направена за защита на имот-метална,портална врата и изоставил същото без надзор в гр.Луковит,обл.Ловеч,в района около бл.”Кръгояр”-престъпление по чл.346,ал.2,т.1,предл.2-ро и т.3,във вр. ал.1,във вр.чл.195,ал.1,т.3,предл.1-во от НК.

 

За това престъпление СЪДЪТ налага наказание  “Лишаване от свобода” за срок от 1/една/година.

На основание чл.66,ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание с изпитателен срок от три години.

На основание чл.346,ал.4 от НК лишава подсъдимия Д.Н.Н. от право да управлява МПС за срок от 6/шест/месеца.

Вещественото доказателство- лек автомобил марка”ОПЕЛ”,модел”АСТРА” с ДК № С 13 70 МК /на съхранение в РУП Луковит/връща на ДГС Лесидрен като правоприемник на ДГС Луковит.

Причинени имуществени щети НЯМА.

Разноските по делото в общ размер на 90,00/деветдесет/лева,от които 60,00/шейсет/лева в досъдебното производство и 30,00/тридесет/лева в съдебна фаза да се заплатят от подсъдимия Д.Н.Н..

Мярката за неотклонение”Подписка” се ОТМЕНЯ.

               

ПРЕКРАТЯВА НОХД № 130/2011г. по описа на Луковитския районен съд.

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

          Заседанието приключи в  10,45 часа.

          Протокола се изготви в съдебно заседание.

 

 

                                              Районен съдия:

 

    Съдебни заседатели:1.

 

                                                                      2.

 

                                                      Секретар: