П Р  О  Т  О  К  О  Л

Гр. Луковит, 14.06.2011г.

 

           Луковитският районен съд в публично съдебно заседание на четиринадесети юни  две хиляди и единадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТАН КРЪСТЕВ

 

при участието на секретаря М.Х.Д.  и прокурора А. В. М.а  сложи за разглеждане Н.О.Х.Д. № 252  по описа за 2011 год., докладвано от съдията.

На именното повикване в 09.00 часа се явиха:

            За Районна прокуратура гр. Луковит – редовно призована, се явява  прокурор А. М. .

            Подсъдимият В.Н.В. редовно призован, се явява лично и с адв. В.Н.Н.-*** .

            На основание чл. 274 от НПК съдът разяснява на подсъдимия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата му, предвидени в настоящето производство.

            ПОДС.В. - Няма да правя отвод от състава на съда, прокурора и секретаря. Разбрах правата си.

            ПРОКУРОР МАРИНОВА - Да се даде ход на делото.

            АДВ. Н. - Да се даде ход на делото.

            СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            Снема се самоличността на  подсъдимият .

            Подсъдимият  В.Н.В., ЕГН **********-***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан

             ПРОКУРОР М. – Г-н Съдия, поддържам изцяло внесеното в писмен вид споразумение между мен,  подсъдимият и неговият защитник, за решаване на досъдебно производство  53/03.02.2011г.на РУП гр.Луковит, изцяло във вида, в който Ви е представено. Същото съдържа съгласието на страните по изискуемите от закона въпроси, визирани в чл.381, ал.5 от НПК. Не са налице обстоятелства, които да изменят клаузите на споразумението. Моля, да одобрите споразумението, след като се убедите ,че не противоречи на закона и морала.

            АДВ. Н.– г-н Съдия, на основание глава 29 от НПК ние подсъдимият,аз като негов защитник и прокуратурата сме постигнали споразумение което сме представили в писмен вид. Моят подзащитен приема изцяло фактическата обстановка , така както е описана в споразумението. Признава вината си , разбира последиците, това е като влязла в сила присъда. Приема изцяло клаузите и по добра воля го е подписал. Молим, уважаемият съд ако счете , че споразумението е допустимо със закона и морала да го одобри.

            ПОДС.В.Н.В.- Съгласен съм със споразумението, признавам се за виновен по обвинението, предмет на споразумението, разбирам последиците от споразумението, заявявам, че съм го подписал доброволно. Декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Моля да одобрите споразумението.

           

            Като взе предвид  изявленията на страните, съдът намира, че на основание чл. 382, ал. 6 НПК следва да бъде вписано съдържанието на представеното в писмена форма споразумение между  прокурор от РП Луковит Атанаска Маринова и защитника адв. В.Н. за решаване на делото, с което:Подсъдимият В.Н.В., ЕГН **********,се признава за виновен в това,че:

            На 03.02.2011г, в с.Ъглен, обл. Ловеч, ул. „Илия Волен" № 26, в складово помещение на магазин за хранителни стоки, собственост на ЕТ „ Тачо- Атанас Гетов", със седалище гр. Луковит, държал акцизни стоки без бандерол, а именно — 280 бр. кутии с цигари, марка „ Gold Mountна стойност 2100.00 лв., 84 бр. кутии с цигари, марка ,,King", на стойност 352.80 лв., 81 бр. кутии с цигари, марка „Merilyn", на стойност 348.30лв., или всичко на обща стойност -2801.10 лева/две хиляди осемстотин и един лева и 10 ст./, когато такъв се изисква по закон — чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове, чл.25, ал.1 и ал.2 и чл.28, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, като случаят не е маловажен -престъпление по чл.234, ал.1 от НК

          За  престъплението по чл. 234, ал.1 от НК, на подсъдимия В.Н.В. да му бъде наложено наказание при условията на чл. 55, ал.1, т. 1 от НК, а именно „Лишаване от свобода" за срок от 7/седем/ месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК се отложи изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от 3/три/ години.

          Разноските по делото  в размер на 53.00 лева да се заплатят от подсъдимия.

          Веществени доказателства- 280 бр. кутии с цигари, марка „Gold Mount, 84   бр. кутии с цигари, марка,,King"  и 81 бр. кутии с цигари, марка „Merilyn- предмет на престъплението,на основание чл.234, ал.З от НК да се отнемат в полза на държавата.

           Причинени имуществени вреди - няма.

           Мярката за неотклонение "Подписка" да бъде отменена.

 

 

  

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПРОКУРОР:......................                             ЗАЩИТНИК:.........................

                   /А.Маринова/                                                       /адв.В.Н./

 

                                                          ПОДСЪДИМ:.......................

                                                                                  /В.В./

 

 

 

            Съдът, като взе предвид, че така постигнатото писмено споразумение съдържа съгласието на страните по всички въпроси, визирани в чл. 381, ал. 5 НПК, и не противоречи на закона и морала, намира, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено, поради което и на основание чл. 382, ал. 7 НПК

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по Н.О.Х.Д. № 252/2011г. по описа на Луковитския районен съд, като признава подсъдимият  В.Н.В., ЕГН **********, за виновен в това, че:

            На 03.02.2011г, в с.Ъглен, обл. Ловеч, ул. „Илия Волен" № 26, в складово помещение на магазин за хранителни стоки, собственост на ЕТ „ Тачо- Атанас Гетов", със седалище гр. Луковит, държал акцизни стоки без бандерол, а именно — 280 бр. кутии с цигари, марка „ Gold Mountна стойност 2100.00 лв., 84 бр. кутии с цигари, марка ,,King", на стойност 352.80 лв., 81 бр. кутии с цигари, марка „Merilyn", на стойност 348.30лв., или всичко на обща стойност -2801.10 лева/две хиляди осемстотин и един лева и 10 ст./, когато такъв се изисква по закон — чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове, чл.25, ал.1 и ал.2 и чл.28, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, като случаят не е маловажен -престъпление по чл.234, ал.1 от НК

           НАЛАГА на подсъдимия В.Н.В., ЕГН ********** *** за престъплението по чл. 234, ал.1 от НК при условията на чл. 55, ал.1, т. 1 от НК наказание „Лишаване от свобода" за срок от 7/седем/ месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от 3/три/ години.

Разноските по делото  в размер на 53.00 лева да се заплатят от подсъдимия.

          Веществените  доказателства- 280 бр. кутии с цигари, марка Gold Mount, 84   бр. кутии с цигари, марка,,King"  и 81 бр. кутии с цигари, марка „Merilyn- предмет на престъплението,на основание чл.234, ал.З от НК  се отнемат в полза на държавата.

           Причинени имуществени вреди - няма.

           ОТМЕНЯ  мярката за неотклонение „подписка „ по отношение на подсъдимия В.  .

ПРЕКРАТЯВА производството по Н.О.Х.Д. № 252/2011г. по описа на Луковитския районен съд.

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

            Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 09.30 часа.

                           

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                      СЕКРЕТАР: