МОТИВИ към определение по ч.н.д. № 509 по описа за 2010г.на РС – Луковит:

 

Производството по делото е образувано по предложение на РП – Луковит за определяне на осъдения Н.Ю.И.,***, с ЕГН **********, едно общо най-тежко наказание измежду определените му по Н.О.Х.Д. № 4472/2009г. на РС – Плевен и Н.О.Х.Д. № 117/2010г. по описа на РС - Луковит, а именно това по Н.О.Х.Д. № 4472/2009г. на РС – Плевен в размер на 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при строг режим, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Предлага се на основание чл. 24 НК да бъде увеличено така определеното общо наказание с шест месеца, като на основание чл. 25, ал. 2 НК да бъде приспаднато от така определеното за изтърпяване общо най-тежко наказание изтърпяното от осъдения до момента наказание по Н.О.Х.Д. № 4472/2009г. на РС – Плевен, считано от от 08.04.2010г.

Представителят на РП - Луковит поддържа внесеното предложение и предлага уважаването му при условията, визирани в него.

Защитникът на осъдения предлага да бъде уважено предложението на прокурора, без да бъде прилаган чл. 24 НК.

Осъденият И. споделя становището на прокурора за наличие на предпоставките за кумулиране на наказанията по посочените присъди, но моли да не бъде прилагана разпоредбата на чл. 24 НК, без да излага правни съображения за това.

Видно от справката за съдимост на осъдения рег. № 1/03.01.2011г. на РС - Луковит, Н.Ю.И. е осъждан многократно, както следва:

            1. С присъда № 2/05.01.1964г., по Н.О.Х.Д. № 0000/1964г. на РС – Плевен, влязла в сила на 21.01.1964г., за престъпление по чл. 104, ал. 3, вр. с чл. 18, ал. 2 НК, извършено от 02 до 20.09.1963г., като му е наложено наказание три месеца лишаване от свобода, отложено в три годишен изпитателен срок;

2. С присъда от 27.06.2006г., по Н.О.Х.Д. № 0000/1967г. на РС – Плевен, влязла в сила на 11.07.1964г., за престъпление по чл. 183 т.4 и 5, вр. чл. 44, т. 3 НК, извършено на 27.02.1964г., като му е наложено наказание четиринадесет лишаване от свобода.

3. С присъда № 62/15.02.1967г., по Н.О.Х.Д. № 0000/1967г. на РС – Плевен, влязла в сила на 04.04.1967г., за престъпление по чл. 183, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 44, т. 3 НК, извършено на 20.10.1966г., като му е наложено наказание тринадесет месеца лишаване от свобода;

4. С присъда от 23.02.1968г., по Н.О.Х.Д. № 0000/1968г. на РС – Плевен, влязла в сила на 03.05.1968г., за престъпление по чл. 140, вр. с чл. 35 НК, извършено на 02.12.1967г.

5. С присъда № 2/15.04.1967г., по Н.О.Х.Д. № 2/1970г. на РС – Плевен, влязла в сила на 30.04.1970г., за престъпление по чл. 129, ал. 1, б. „а”, вр. чл. 131, ал. 2, пр. 2 НК, извършено на 12.10.1969г., като му е наложено наказание три години лишаване от свобода;

6. С присъда от 09.07.1973г., по Н.О.Х.Д. № 329/1970г. на ОС – Плевен, влязла в сила на 24.07.1973г., за престъпление по чл. 152, ал. 4, вр. ал. 1, т. 2, вр. чл. 18 НК, извършено на 04.03.1973г., като му е наложено наказание осем години лишаване от свобода;

7. С присъда № 20/27.01.1977г., по Н.О.Х.Д. № 7/1977г. на РС – Левски, влязла в сила на 11.02.1977г., за престъпление по чл. 297, ал. 1 НК, извършено на 11.11.1976г., като му е наложено наказание една година лишаване от свобода;

8. С присъда от 27.01.1980г., по Н.О.Х.Д. № 1680/1980г. на РС – Плевен, влязла в сила на 11.12.1980г., за престъпление по чл. 170, ал. 2 НК, извършено на 16.06.1980г., като му е наложено наказание една година и шест месеца лишаване от свобода;

9. С присъда от 05.02.1981г., по Н.О.Х.Д. № 17/1981г. на ОС – Плевен, влязла в сила на02.04.1981г., за престъпление по чл. 152, ал. 4 НК, извършено на 08.11.1980г., като му е наложено наказание осем година лишаване от свобода;

10. С присъда по Н.О.Х.Д. № 362/1988г. на РС – Плевен, влязла в сила на 17.05.1988г., за престъпление по чл. 152, ал. 3 НК, извършено на 16.11.1987г., като му е наложено наказание шест години лишаване от свобода;

11. С присъда по Н.О.Х.Д. № 120/1999г. на РС – Плевен, влязла в сила на 06.01.2000г., за престъпление по чл. 152, ал. 3 НК, извършено на 16.10.1998г., като му е наложено наказание десет години лишаване от свобода;

12. С присъда № 556/12.10.2001г., по Н.О.Х.Д. № 571/2001г. на РС – Плевен, влязла в сила на 12.11.2001г., за престъпление по чл. 194, ал. 1 НК, извършено на 16.10.1998г., като му е наложено наказание една година лишаване от свобода;

13. С присъда № 57/31.10.2002г., по Н.О.Х.Д. № 18/2002г. на РС – Луковит, влязла в сила на 02.12.2002г., за престъпление по чл. 149, ал. 1 НК, извършено на 20.05.1994г., като му е наложено наказание шест година лишаване от свобода;

14. Със споразумение от 07.07.2004г. по Н.О.Х.Д. № 1777/2002г. на РС – Плевен, влязла в сила от 07.07.2004г., за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 29, ал. 1, б "а" НК, извършено на 09.04.1996г., като му е наложено наказание една година и шест месеца лишаване от свобода;

15. С присъда № 365/03.03.2005г., по Н.О.Х.Д. № 2640/2004г. на РС – Плевен, влязла в сила на 14.04.2005г., за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 29, ал. 1, б "а" НК, извършено на 13/14.01.1995г., като му е наложено наказание три години лишаване от свобода;

16. С присъда № 536/18.05.2005г., по Н.О.Х.Д. № 2555/2004г. на РС – Плевен, влязла в сила на 06.06.2005г., за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 29, ал. 1, б "а" НК, извършено на 02/03.04.1994г., като му е наложено наказание една година лишаване от свобода;

17. С присъда № 40/07.03.2006г., по Н.О.Х.Д. № 2554/2004г. на РС – Плевен, влязла в сила на 19.05.2005г., за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 29, ал. 1, б "а" НК, извършено на 04.06.1996г., като му е наложено наказание една година и шест месеца лишаване от свобода;

18. С присъда № 76/11.03.2008г., по Н.О.Х.Д. № 256/2008г. на РС – Плевен, влязла в сила на 26.03.2008г., за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 29, ал. 1, б "а" НК, извършено на 25/26.11.2006г., като му е наложено наказание една година и шест месеца лишаване от свобода;

19. С присъда № 158/24.02.2010г., по Н.О.Х.Д. № 4472/2009г. на РС – Плевен, влязла в сила на 11.03.2010г., за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б "а" НК, извършено на 25/26.07.2009г., като му е наложено наказание една година и седем месеца лишаване от свобода;

20. С присъда № 31/25.05.2010г., по Н.О.Х.Д. № 117/2010г. на РС – Луковит, влязла в сила на 14.10.2010г., за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1 НК, извършено на 14.02.2010г., като му е наложено наказание една година и шест месеца лишаване от свобода.

От приетата справка изх. № 185/08.12.2010г. на Началника на Затвора Плевен се установява, че Н.Ю.И. изтърпява наказанието една лишаване от свобода, наложено с присъда по Н.О.Х.Д. 4472/2009г. на РС – Плевен, с начало – 08.04.2010г.

При така установените обстоятелства, свързани с данните за осъжданията на лицето и изтърпяване на наказанията, съдът прие, че са налице предпоставките за определяне на едно общо наказание по присъдите по Н.О.Х.Д. № 4472/2009г. на РС – Плевен и Н.О.Х.Д. № 117/2010г. по описа на РС - Луковит. Деянията, за които Н.Ю.И. е осъден с отделни присъди по посочените дела, са извършени от последния преди да е налице осъждане по което и да било от тях, поради което те се намират в отношение на реална съвкупност. При това положение, на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23 НК следва да бъде наложено общо наказание, а именно най-тежкото от тях – това по Н.О.Х.Д. № 117/2010г. по описа на РС - Луковитедна година и шест месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при строг режим, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. По отношение на наказанията по останалите присъди, изброени в справката за съдимост на осъдения /по т. 1 до т. 18 от справката/, правилата на чл. 23 - 25 НК не са приложими, тъй като за всяко от тях Н.Ю.И. е осъден с присъди, влезли в сила преди извършване всяко от деянията, за които същият е осъден по Н.О.Х.Д. № 4472/2009г. на РС – Плевен и Н.О.Х.Д. № 117/2010г. по описа на РС - Луковит.

Съдът прие, че са налице предпоставките на чл. 24 НК за увеличаване на така определеното общо най-тежко наказание с четири месеца. Наложените на обвиняемия наказания са от един и същ вид, като съдът прецени, че така определяния размер на увеличение е в рамките чл. 24 НК и ще е достатъчен да окаже върху осъдения необходимото поправително и превъзпитателно въздействие.

От така определеното и увеличено общо наказание една година и десет месеца лишаване от свобода, на основание чл. 25, ал. 2 НК следва да се приспадне времето, през което Н.Ю.И. съдът прие, че следва да се приспадне изтърпяното от Н.Ю.И. наказание лишаване от свобода по Н.О.Х.Д. № 4472/2009г. на РС – Плевен, считано от 11.11.2010г.

По изложените съображения и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК съдът постанови определението си.

 

СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: