Мотиви на решението по а.н.д. № 31 описа на Луковитския районен съд за 2011г.

            Производството по делото е образувано по мотивирано постановление на прокурор от РП – Луковит, с което се предлага М.М.Д., с ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство № ЗМ-320/2010г. по описа на РУ на МВР-Луковит, да бъде признат за виновен в това, че неустановена дата до 08.10.2010г., включително, в с. Бежаново, обл. Ловеч, ул. „Сергей Румянцев” № 25, осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, посредством прикачени проводници — два броя проводници тип ПВО - 2,5 мм2, всеки с дължина 5,6м, черни на цвят, удължени с един мостов проводник, бял на цвят, тип ПВВМ 2x2,5 мм2 с дължина 21 м, като направил директна връзка, между електроразпределителната мрежа и електрическата инсталация на обитаваното от него жилище, находящо се на горепосочения адрес, с което създал условия за непълно - нулево отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 НК, и да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „глоба”.

            РП – Луковит не изпраща представител в съдебно заседание.

            Защитникът адв. М. пледира за основателност на предложението налагане на глоба при минимален размер.

            Обвиняемият М.М.Д. взема становище по направеното от прокуратурата предложение, като същият се счита за виновен, а в дадената му последна дума моли за налагане на глоба при минимален размер.

От фактическа страна съдът приема за установени следните обстоятелства:

Обвиняемият М.М.Д. е роден на ***г***, живущ ***, българско гражданство, ром, безработен, неженен, неграмотен, неосъждан, с ЕГН **********.

На 08.10.2010г., свидетелите П. М. Н. и Х. К. К., живущи гр. Ловеч, двамата служители на „ЧЕЗ-Разпределение България” АД, извършвали рутинна проверка, във връзка със служебните си задължения в с. Бежаново, Ловешка област. В тази връзка те посетили жилище, находящо се на ул. „Сергей Румянцев” № 25, в което живеел обвиняемият М.М.Д. заедно с децата си. Партидата за отчитане на електрическата енергия се водела на името на Иван Пелов Найденов, който е починал на 22.02.1989г., видно от препис извлечение от акт за смърт № 0013 от 23.02.1989г. на Община Луковит. Свидетелите Николов и Кръстев констатирали, че в таблото, където следвало да има монтиран електромер, било празно и липсвал монтиран такъв. Свидетелите забелязали, че през таблото преминава кабел, който водел към инсталацията на къщата, а вътре светела електрическа крушка. Свидетелите Николов и Кръстев проследили кабела от другата страна и установили, че същият преминава през двора на съседната къща на ул. „Сергей Румянцев” № 23, където живеел М. Д. М. - бащата на обвиняемия. Кабелът достигал до друг кабел, който също бил неправомерно прикачен към електроразпределителната мрежа и водел до къщата на ул. „Сергей Румянцев” № 23. Обвиняемият М.М.Д. привързал два броя проводници тип ПВО, със сечение 2,5 мм2, всеки с дължина 5,6м, удължени с един мостов проводник, тип ПВВМ, със сечение 2x2,5 мм2 с дължина 21 м, към два броя проводници тип ПВО, със сечение 2,5 мм2, започващи с куки и завършващи с изолирани връзки с ПВЦ лента, на които единият край продължавал към къщата на баща му, а другият прикачени към електрическата мрежа, преди електромера, на дома на ул. „Сергей Румянцев” № 23. При това свързване потребената електроенергия не се отчитала и не се заплащала. За установеното нарушение служителите на „ЧЕЗ Разпределение България” АД съставили констативен протокол № 3003652 и сигнализирали и в РУ Полиция гр. Луковит.

При извършения оглед на местопроизшествието, били иззети: два броя проводници тип ПВО - 2,5 мм2, всеки с дължина 5,6м, черни на цвят, удължени с един мостов проводник, бял на цвят, тип ПВВМ 2x2,5 мм2 с дължина 21 м.

От справката за съдимост рег. № 515/25.11.2010г. на РС – Луковит се установява, че обвиняемият М.М.Д. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събрания в хода на досъдебното производство доказателствен материал, като доказателствата са непротиворечиви, взаимно допълващи се и анализирани в своята съвкупност не налагат различни изводи. Както показанията на свидетелите П.М. Н. и Х. К. К., така и от протокола за оглед се установява, че жилището на обвиняемия било присъединено към електроразпределителната мрежа, без да се преминава през измервателно средство. От протокола за оглед се установява, че инсталацията на жилището на обвиняемия била свързана чрез два броя проводници тип ПВО - 2,5 мм2, всеки с дължина 5,6м, черни на цвят, удължени с един мостов проводник, бял на цвят, тип ПВВМ 2x2,5 мм2 с дължина 21 м, към кабел в съседния имот, който бил директно присъединен към електроразпределителната мрежа, без да е налице измервателно средство. Самопризнанието на обвиняемия М.М.Д., че лично той е извършил присъединяването към кабела, за който знаел, че е свързан неправомерно към електроразпределителната мрежа не е голословно и се подкрепя както от изброения по-горе доказателствен материал.

От така установената фактическа обстановка настоящата инстанция приема от правна страна следното:

Обвиняемият М.М.Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 234в, ал. 1 НК.

            От обективна страна обвиняемият на неустановена дата до 08.10.2010г., в с. Бежаново, Ловешка област, осъществил присъединяване към електроразпределителната мрежа чрез свързване инсталацията на обитаваното от него жилище към кабел от съседния имот, който бил директно присъединен към електроразпределителната мрежа, без да е налице измервателно средство. Обективните признаци на деянието навеждат на извод за осъществяване на една от формите на изпълнителното деяние по чл. 234в, ал. 1 НК – присъединяване. При тази форма изпълнителното деяние /както и при останалите форми/ изпълнителното деяние се изразява в съчетание от действие и бездействие, при което деецът неизпълнявайки конкретно свое правно задължение за бездействие, извършва съответното действие, с което създава трайно престъпно състояние, в чиито период от време деецът бездействайки, осъществява непрекъснато състава на престъплението по чл. 234в, ал. 1 НК. В конкретния случай, на неустановена дата, в противоречие с условията и реда на Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи, обвиняемият Д. направил връзка на обитаваното от него жилище с кабел от съседния имот, който бил директно присъединен към електроразпределителната мрежа, като чрез последващото си бездействие, през периода на така създаденото фактическо състояние, траело до 08.10.2010г. /датата на разкриване и прекъсване на присъединяването/, обвиняемият Д. осъществявал непрекъснато състава на престъплението по чл. 234в, ал. 1 НК, във формата на неправомерно присъединяване. Деянието е довършено на последната дата /08.10.2010г./, тъй като на същата неправомерното присъединяване е прекъснато по независещи от дееца причини. Средството на престъплението, чрез което е извършено изпълнителното деяние, са два проводника — два броя проводници тип ПВО - 2,5 мм2, всеки с дължина 5,6м, черни на цвят, удължени с един мостов проводник, бял на цвят, тип ПВВМ 2x2,5 мм2 с дължина 21 м, тъй като посредством тях обвиняемият Д. е направил връзката между ел. инсталацията на обитаваното от него жилище и кабелът от съседния имот, който бил директно присъединен към електроразпределителната мрежа. Престъплението по чл. 234в, ал. 1 НК е резултатно, и по-конкретно – застрашаващо /на поставяне в опасност/, тъй като в състава на същото, като отрицателно изменение на обективната действителност от деянието, е посочена единствено създаване на условия за непълно отчитане на потребените електрическа енергия, природен газ, течно гориво, топлинна енергия или вода, или на отведена отпадъчна вода. В конкретния случай престъплението е довършено, защото от момента на неправомерното присъединяване своето жилище към електроразпределителната мрежа, заобикаляйки измервателното средство, обвиняемият е причинил предвидения съставомерен резултат - създал е условия за нулево отчитане на потребената електроенергия. За съставомерността на деянието е без значение дали е потребена електрическа енергия и в какво количество, защото това не са признаци от състава на престъплението по чл. 234в, ал. 1 НК /както се посочи, то е застрашаващо, а не увреждащо/.

            От субективна страна деянието е извършено виновно във форма на вината пряк умисъл. Обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, че свързва ел. инсталацията на обитаваното от него жилище с кабел от съседния имот, за който знаел, че е свързан директно с електроразпределителната мрежа, без да има измервателно средство. Обвиняемият е предвиждал създаването на такава директна връзка е искал да създаде условия за нулево отчитане на потребената електроенергия, заобикаляйки измервателното средство.

Съдът, след като съобрази квалификацията на деянието и данните за личността на извършителя прецени, че по отношение на обвиняемия М.М.Д. са налице предпоставките за приложение на чл. 78а НК, поради което същият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му бъде наложено административно наказание „глоба”. Обвиняемият Д. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност, а за извършеното от него умишлено престъпление е предвидено наказание лишаване от свобода до три години и по делото не са налице причинени имуществени вреди /няма съставомерни такива/. Съдът констатира, че деянието е довършено на 08.10.2010г., т.е. след 09.04.2010г., на която дата влиза в сила изменението на чл. 78а, ал. 1 НК, с което минимумът на санкцията на същата норма бе увеличена от 500лв. на 1000 лв. Ръководейки се от принципа за прилагана на закона, действал към момента на извършване на деянието /чл. 2, ал. 1 НК/, съдът прецени, че наказанието на обвиняемия следва да се индивидуализира в рамките на санкцията, действала след 09.04.2010г. – глоба от 1000лв. до 5000 лв. Отчитайки единствено наличието на смекчаващи отговорността обстоятелства, ниската степен обществена опасност на обвиняемия, както и неговото имотно състояние /безработен/ и семейно положение /семейството му се състои безработна жена и четири малолетни деца/ съдът прецени, че в случая целите на административното наказание, предвидени в нормата на чл. 12 ЗАНН, биха се постигнати с налагане на административно наказание размер към минималния предвиден в закона. Затова наложи на обвиняемия административно наказание глоба в размер на 1000лв.

Съобразявайки, че веществените доказателства два броя проводници тип ПВО - 2,5 мм2, всеки с дължина 5,6м, черни на цвят, удължени с един мостов проводник, бял на цвят, тип ПВВМ 2x2,5 мм2 с дължина 21 м, са средство на престъплението и са собственост на обвиняемия М.М.Д., на основание чл. 53, ал. 1, б. „а” НК съдът прие същите да бъдат отнети в ползва на държавата, и да бъдат унищожени чрез насичането им, като вещи с незначителна стойност.

По изложените мотиви, съдът постанови решението си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: