МОТИВИ към определение по н.о.х.д. № 46 по описа за 2011г. на РС – Луковит:

 

Производството по делото е образувано по предложение на РП – Луковит за определяне на осъдения М.И.О. ***, с ЕГН **********, едно общо най-тежко наказание измежду определените му по Н.О.Х.Д. № 204/2010г. и Н.О.Х.Д. № 46/2011г. по описа на РС - Луковит, а именно това по Н.О.Х.Д. № 46/2011г. в размер на две години и осем месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при строг режим, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, като се постанови отделно изтърпяване на наказанието четири месеца лишаване от свобода, наложено му по Н.О.Х.Д. № 112/2010г. на РС – Луковит, при строг режим, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Предлага се на основание чл. 25, ал. 2 НК да се постанови изцяло приспадне на изтърпяното наказание четири месеца лишаване от свобода, наложено по Н.О.Х.Д. № 112/2010г. на РС – Луковит, както и приспадане на изтърпяното до момента на постановяване на определението наказание по Н.О.Х.Д. № 204/2010г. на РС – Луковит, считано от 11.11.2010г.

Представителят на РП - Луковит поддържа внесеното предложение за кумулиране на наложените наказания, наложени с влезлите в сила присъди по посочените в предложението дела, и предлага то да се уважи. Наред с исканията в предложението, прокурорът предлага определеното на осъдения О. най-тежко общо наказание да бъде увеличено на основание чл. 24 НК с четири месеца.

Осъденият О. изцяло споделя на прокурора и моли да се определи общо наказание в размер, посочен в предложението на прокуратурата, като моли от същото да се приспадне изтърпяното до момента наказание от една година, наложено му по Н.О.Х.Д. № 204/2010г. на РС – Луковит.

Видно от справката за съдимост на осъдения рег. № 391/01.08.2011г. на РС - Луковит, Осъденият О. е осъждан осем пъти, както следва:

            1. С присъда № 201/13.07.2006г., по Н.О.Х.Д. № 158/2006г. на РС – Луковит, влязла в сила на 31.07.2006г., за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 26, ал. 1 и чл. 63, ал. 1, т. 3 НК, извършено през месец август, като му е наложено наказание една година лишаване от свобода, изпълнението, на което е отложено за срок от три години;

2. С присъда № 363/02.11.2006г., по Н.О.Х.Д. № 217/2009г. на РС – Луковит, влязла в сила на 20.11.2006г., за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 НК, извършено на 05.04.2006г., като му е наложено наказание обществено порицание.

3. С присъда № 423/15.12.2006г., по Н.О.Х.Д. № 296/2006г. на РС – Луковит, влязла в сила на 04.01.2007г., за престъпление по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 НК, извършено на 11.04.2006г., като му е наложено наказание пробация, с налагане на съответните пробационни мерки за срок от 6 месеца;

4. С присъда № 199/25.06.2008г., по Н.О.Х.Д. № 98/2008г. на РС – Луковит, влязла в сила на 11.07.2008г., за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 НК, извършено на 12.09.2007г.

5. С присъда № 230/11.97.2008г., по Н.О.Х.Д. № 214/2008г. на РС – Луковит, влязла в сила на 29.07.2008г., за престъпление по чл. 325, ал. 1 НК, извършено на 25.03.2008г., като му е наложено наказание шест месеца лишаване от свобода, при общ режим на изтърпяване;

6. С присъда № 26/04.05.2010г., по Н.О.Х.Д. № 112/2010г. на РС – Луковит, влязла в сила на 20.05.2010г., за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, предл. 3 НК, извършено на 14.02.2010г., като му е наложено наказание четири месеца лишаване от свобода, при строг режим на изтърпяване.

7. С присъда № 41/24.08.2010г., по Н.О.Х.Д. № 204/2010г. на РС – Луковит, влязла в сила на 29.10.2010г., за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. 1 и т. 7 НК, извършено на неустановена дата преди 26.03.2010г., като му е наложено наказание една година лишаване от свобода, при строг режим на изтърпяване.

8. С присъда № 11/30.03.2011г., по Н.О.Х.Д. № 46/2011г. на РС – Луковит, влязла в сила на 30.05.2011г., за престъпление по чл. 325, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „б” НК, извършено на 27.09.2010г., като му е наложено наказание две години и осем месеца лишаване от свобода, при строг режим на изтърпяване.

От приетата справка изх. № 391/24.09.2010г. на Началника на Затвора Ловеч се установява, че М.И.О. е изтърпял изцяло наказанието четири месеца лишаване от свобода, наложено с присъда № 26/04.05.2010г. на РС-Луковит, по Н.О.Х.Д. № 112/2010г. на РС – Луковит. От писмо изх. № 815/16.11.2010г. на Началника на Затвора Ловеч се установява, че на 11.11.2010г. М.И.О. постъпил в същия затвор в изпълнение на наказанието една година лишаване от свобода, наложено с присъда № 41/24.08.2010г., по Н.О.Х.Д. № 204/2010г. на РС – Луковит. От писмо изх. № 815/27.06.2011г. на Началника на Затвора Ловеч се установява, че не е започнало изпълнението на наказанието от две години и осем месеца лишаване от свобода, наложено на М.И.О. присъда № 11/30.03.2011г., по Н.О.Х.Д. № 46/2011г. на РС – Луковит.

При така установените обстоятелства, свързани с данните за осъжданията на лицето и изтърпяване на наказанията, съдът намира, че са налице предпоставките за определяне на едно общо наказание по присъдите по Н.О.Х.Д. № 204/2010г. на РС – Луковит и по Н.О.Х.Д. № 46/2011г. на РС – Луковит. По отношение на наказанията по останалите присъди, изброени в справката за съдимост на осъдения /по т. 1 до т. 5 от справката/, правилата на чл. 23 и чл. 24 НК не са приложими, тъй като за всяко от тях М.И.О. е осъден с присъди, влезли в сила преди извършване всяко от деянията, за които същият е осъден по Н.О.Х.Д. № 112/2010г. на РС – Луковит, Н.О.Х.Д. № 204/2010г. на РС – Луковит и Н.О.Х.Д. № 46/2011г. на РС – Луковит. Престъпленията, за които М.И.О. е осъден с отделни присъди по посочените дела /Н.О.Х.Д. № 112/2010г. на РС – Луковит, Н.О.Х.Д. № 204/2010г. на РС – Луковит и Н.О.Х.Д. № 46/2011г. на РС – Луковит/, са извършени от последния преди да е налице осъждане по което и да било от тях, поради което те се намират в отношение на реална съвкупност. Едновременно с това, налице са предпоставките за определяне на едно общо наказание измежду наложените с присъдите по Н.О.Х.Д. № 112/2010г. на РС – Луковит и Н.О.Х.Д. № 204/2010г. на РС – Луковит, тъй като престъпленията, за които М.И.О. е осъден с отделни влезли в сила присъди по посочените дела, са извършени от последния преди да е налице осъждане по което и да било от тях и в този смисъл те също се намират в отношение на реална съвкупност. Не съществува възможност за определяне на едно общо наказание по присъдите по Н.О.Х.Д. № 112/2010г. на РС – Луковит, по Н.О.Х.Д. № 204/2010г. на РС – Луковит и по Н.О.Х.Д. № 46/2011г. на РС – Луковит, тъй като престъпленията по първата и третата присъди не се намират в отношение на реална съвкупност, защото времево те са разделени от осъждането по второто дело /Н.О.Х.Д. № 204/2010г. на РС – Луковит/. При това положение са налице две възможности за групиране на наказанията, наложени с влезли в сила присъди по посочените дела. Първата - за определяне на общо наказание между наложените по Н.О.Х.Д. № 112/2010г. на РС – Луковит и по Н.О.Х.Д. № 204/2010г. на РС – Луковит, с отделно изтърпяване на наказанието по Н.О.Х.Д. № 46/2011г. на РС – Луковит. Втората - за определяне на общо наказание между наложените по Н.О.Х.Д. № 204/2010г. на РС – Луковит и по Н.О.Х.Д. № 46/2011г. на РС – Луковит, с отделно изтърпяване на наказанието по Н.О.Х.Д. № 112/2010г. на РС – Луковит. Вторият вариант за определяне на общо най тежко наказание /между наложените с влезли в сила присъди по Н.О.Х.Д. № 204/2010г. на РС – Луковит и по Н.О.Х.Д. № 46/2011г. на РС – Луковит/ е по-благоприятен от варианта на определяне на общо най тежко наказание измежду наложените с присъди по Н.О.Х.Д. № 112/2010г. на РС – Луковит, Н.О.Х.Д. № 204/2010г. на РС – Луковит, защото при него наказанието една година лишаване от свобода /по Н.О.Х.Д. № 204/2010г. на РС – Луковит/ се поглъща от наказанието две години и осем месеца лишаване от свобода /от най тежкото наказание/, а най-лекото наказание от четири месеца /по Н.О.Х.Д. № 112/2010г. на РС – Луковит/ ще следва да се изтърпи отделно. При първия вариант с евентуално определяне на общо наказание между наложените по Н.О.Х.Д. № 112/2010г. на РС – Луковит и по Н.О.Х.Д. № 204/2010г. на РС – Луковит не би се стигнало до поглъщане на наказанието една година лишаване от свобода /по Н.О.Х.Д. № 204/2010г. на РС – Луковит/ от наказанието две години и осем месеца лишаване от свобода /по Н.О.Х.Д. № 46/2011г. на РС – Луковит/ и последното, което е най-тежко, би се търпяло отделно от обвиняемия. Ето защо, предвид размера на наложените наказания по всяка от влезлите в сила присъди и на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23 НК съдът определи едно общо наказание между наложените по Н.О.Х.Д. № 204/2010г. на РС – Луковит и по Н.О.Х.Д. № 46/2011г. на РС – Луковит, а именно най-тежкото от тях – това по Н.О.Х.Д. № 46/2011г. на РС – Луковит – две години и осем месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при строг режим, в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Предвид така определеното общо наказание от две години и осем месеца лишаване от свобода, съдът постанови М.И.О. да изтърпи отделно наказанието четири месеца лишаване от свобода /по Н.О.Х.Д. № 112/2010г. на РС – Луковит/ в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Отчитайки, че същото наказание е изтърпяно изцяло от осъдения, съдът го приспадна от така определеното за самостоятелно изтърпяване наказание по Н.О.Х.Д. № 112/2010г. на РС – Луковит.

Съдът прие, че са налице предпоставките на чл. 24 НК за увеличаване на така определеното общо най-тежко наказание с четири месеца. Наложените на обвиняемия наказания са от един и същ вид, като съдът прецени, че така определяния размер на увеличение е в рамките чл. 24 НК и ще е достатъчен да окаже върху осъдения необходимото поправително и превъзпитателно въздействие.

Съдът прие, че от така определеното и увеличено общо наказание три години лишаване от свобода, на основание чл. 25, ал. 2 НК следва да се приспадне времето на изтърпяното от М.И.О. към датата на постановяване на определението наказание лишаване от свобода по Присъда № 41/24.08.2010г. на РС-Луковит, по Н.О.Х.Д. № 204/2010г. на РС – Луковит, считано от 11.11.2010г.

По изложените съображения и на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК съдът постанови определението си.

 

СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: