Мотиви към решението по а.н.д. 315/2011г. на РС - Луковит

 

Производството е по чл. 4 и сл. от Указа за борба с дребното хулиганство /УБДХ/.

Образувано е по акт за констатиране на дребно хулиганство от 15.07.2011г. на РУП гр. Луковит, съставен на И.Х.Д., ЕГН **********,***, изпратен в РС – гр. Луковит с писмо рег. № 9795/15.07.2011г. на РУП гр. Луковит. Към акта са приложени докладна записка и писмени обяснения на лица. С акта се констатирано, че на 15.07.2011г., около 01,00 часа, с. Торос, Община Луковит, в ресторант „Виктория”, в пияно състояние е извършил непристойни действия, изразяващи се в разхождане гол до кръста сред масите на заведението, пускане на силна музика от личния си автомобил, сбиване пред заведението с друго лице и оказване на неподчинение на разпорежданията на полицейски служител, наричайки го „мишок”, с което е нарушил обществения ред и спокойствие. В акта за констатиране на нарушението се посочва, че непристойната проява е извършена от И.Х.Д. под въздействие на алкохолно опиянение на публично място и е възприета зрително и слухово от присъстващите в заведението и намиращите се пред заведението лице. Прави се извод, че с горепосочените действия И.Х.Д. нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите, като предизвиква възмущението им.

И.Х.Д. дава пред съда обяснения по случая, както се признава за виновен. Същият обяснява, че вечерта на същата употребил алкохол в голямо количество, поради което извършил посоченото в акта поведение.

Районна прокуратура – гр. Луковит, не изпраща представител в съдебното заседание и не представя писмено становище.

След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал, съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Предложеният за наказване И.Х.Д. е на роден на ***г. роден на ***г***, с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „Христо Донев” № 7, ет. 2, ап. 4, с българско гражданство, българин, неженен /живущ на съпружески начала/, безработен, със средно специално образование, с ЕГН **********.

На 15.07.2011г., около 01,00 часа, с. Торос, Община Луковит, в ресторант „Виктория”, в пияно състояние извършил непристойни действия, изразяващи се в разхождане гол до кръста сред масите на заведението, пускане на силна музика от личния си автомобил, сбиване пред заведението с друго лице и оказване на неподчинение на разпорежданията на полицейски служител, наричайки го „мишок”.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема следното от правна страна:

Съгласно чл. 1, ал. 2 УБДХ дребно хулиганство по смисъла на този указ е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от Наказателния кодекс. Предвид по-ниската си обществена опасност от хулиганството по НК, дребното хулиганство е административно нарушение по смисъла на чл. 6 ЗАНН. Според цитираната разпоредба на УБДХ проявите на дребно хулиганство са конкретизирани в три групи: употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора; оскърбително отношение към гражданите или органите на властта или на обществеността; скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие. За да е осъществен състав на дребно хулиганство, следва да е извършено деяние, което с оглед своите обективни и субективни признаци, да попада към една от посочените групи.

В конкретния случай се установи, че И.Х.Д. е извършил проява, изразяваща се в събличане гол до кръста на обществено място, пускане на силна музика от личния си автомобил, сбиване пред заведението с друго лице и оказване на неподчинение на разпорежданията на полицейски служител, наричайки го „мишок”. Изброените действия са извършени на обществено място /в и пред заведение на с. Торос/, като те били възприети от намиращитя се в заведението граждани. С поведението си Д. е нарушил обществения ред и спокойствие на публично място, проявил е оскърбително отношение към намиращите се в заведението лица и към полицейския служител, което станало достояние на неограничен кръг от лица. Същото деяние осъществява обективните и субективните признаци на състава на дребното хулиганство, очертани в разпоредбата на чл. 1, ал. 2 УБДХ, поради което е налице визираното в акта административно нарушение.

Съдът установи, че извършителят И.Х.Д. е пълнолетно лице, на което може да се наложи някое от административните наказания по чл. 1, ал. 1 УБДХ. При определяне вида и размера на конкретното наказание съдът съобрази, че нарушението на Д. е първа негова проява от подобен характер. Съдът отчете и употребата на алкохол от нарушителя. Д. е единственото лице от семейството, което внася парични средства в домакинството ми, изкарвани чрез обработка на земеделска земя, подпомаган от жената, с която живее на съпружески начала. С оглед на това и за постигане целите на административното наказание /чл. 12 ЗАНН/, съдът прие, че на И.Х.Д. следва да се наложи глоба в размер на 150лв.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: