-
,
1.10.2018. 31.10.2018.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 31/2018 - ... :
.
26.6.2018.
...
30.8.2018.
2 No 57/2018 . ... :
.
10.7.2018.
...
20.9.2018.
26.7.2018.
3 No 256/2018 .78 - ... :
.
7.9.2018.
...
4 No 191/2018 .78 -. ... :
.
19.9.2018.
...
4.10.2018.
5.10.2018.
5 No 580/2018 ... :
.
28.9.2018.
6 No 265/2018 .78 -. ... :
.
1.10.2018.
...
1.10.2018.
17.10.2018.
7 No 89/2018 . ... :
.
2.10.2018.
...
8 No 269/2018 - , ; . ...,
...
... :
.
3.10.2018.
3.10.2018.
9 No 582/2018 ; , , . . . ... :
.
3.10.2018.
16.10.2018.
10 No 219/2018 /; ; ... ...,
...,
.
:
.
8.10.2018.
16.10.2018.
11 No 255/2018 .78 - ... :
.
8.10.2018.
...
25.10.2018.
12 No 61/2018 - . :
.
9.10.2018.
13 No 252/2018 .78 . ... :
.
9.10.2018.
...
29.10.2018.
25.10.2018.
14 No 242/2018 .78 . ... :
.
10.10.2018.
...
15 No 217/2018 .78 . ... :
.
11.10.2018.
...
16 No 239/2018 .78 . ... :
.
11.10.2018.
...
30.10.2018.
27.10.2018.
17 No 224/2018 ... . :
.
15.10.2018.
18 No 164/2016 ; :
.
16.10.2018.
19 No 530/2018 - , ...,
...
...,
.
:
.
18.10.2018.
26.10.2018.
20 No 238/2018 .78 . ... :
.
18.10.2018.
21 No 267/2016 . ... :
.
19.10.2018.
22 No 293/2018 . ... :
.
19.10.2018.
...
19.10.2018.
23 No 366/2016 ... ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
22.10.2018.
24 No 53/2017 ...,
...,
...,
...,
...
...,
...,
...
:
.
22.10.2018.
25 No 180/2017 ... :
.
22.10.2018.
26 No 245/2017 ... :
.
22.10.2018.
27 No 294/2018 . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) . ... :
.
23.10.2018.
28 No 296/2018 . ... :
.
23.10.2018.
...
23.10.2018.
29 No 297/2018 - . :
.
24.10.2018.
30 No 634/2018 - ...,
...
  :
.
29.10.2018.
29.10.2018.
31 No 300/2018 -. ... :
.
29.10.2018.
...
29.10.2018.
32 No 77/2018 ... ... :
.
30.10.2018.
33 No 120/2017 - () ... ...,
...
:
.
30.10.2018.
...
...
34 No 284/2018 .78 . ... :
.
31.10.2018.
...
31.10.2018.