Конкурс за длъжността „Системен администратор“ в Районен съд – Луковит

ЗАПОВЕД за спечелил конкурса кандидат

____________________________________________________

Публикувано на 05.09.2019г.

 

ПРОТОКОЛ за класиран кандидат

____________________________________________________

Публикувано на 29.08.2019г.

 

СПИСЪК на допуснатите кандидати

____________________________________________________

Публикувано на 14.08.2019г.

___________________________________________________

Районен съд – Луковит обявява конкурс за заемане на длъжността: „Системен администратор“ код по НКПД 2522 6001 – 1 (една) щатна бройка

 

I. Описание на длъжността:

 • подпомага административния ръководител на съда и административния секретар за въвеждането и поддържането на информационните и компютърните системи в съда;
 • отговаря за програмното и технологичното осигуряване на компютърната техника;
 • осигурява интегрирането на информационните системи на съда в информационните системи на други ведомства;
 • прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им;
 • провежда обучение на съдиите и съдебните служители за работа с програмни продукти;
 • организира публикуването на постановените съдебни актове на страницата на съда в интернет;
 • подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор в събирането и обобщаването на статистическата информация;
 • оказва помощ при отстраняване на констатирани грешки при отразяване на съдебната информация в електронното досие, електронните деловодни книги и регистри;
 • материално отговорно лице за компютърната техника;
 • отговаря за архивирането и съхраняването на натрупаната информация;
 • изпълнява и други функции, възложени от председателя на съда.

 

II. Минимален размер на основното възнаграждение за длъжността е 1161,00 лв.

III. Общи изисквания за заемане на длъжността:     

Съгласно чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, вр. чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда за системен администратор може да бъде назначено лице, което:

 1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 5. не е лишено от правото да заема длъжността;
 6. има завършено висше образование, минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
 7. общ трудов стаж – 3 години

 

IV. Специфични изисквания за заемане на длъжността, определени от административния ръководител:

–  квалификация  по специалност „Информатика и информационни технологии“, „Компютърни науки“, Информатика и компютърни науки“, „Компютърни системи и технологии“, „Софтуерно инженерство“, „Информационни системи“, „Информационни технологии“, „Комуникационна техника и компютърни мрежи“, „Комуникационна техника и технологии“, „Компютърни технологии“ и други специалности с компютърна насоченост;

отлични познания по компютърната техника и деловодни автоматизирани системи;

експертни познания в системната и мрежовата администрация;

– да притежава организационни умения;  способност за работа в екип; да познава Правилника за администрацията в съдилищата.

 

V. Предимства:

– професионален опит;

– владеене на английски език.

 

VI. Необходими документи:

 1.  Заявление за кандидатстване на работа – по образец
 2.  Мотивационно писмо;
 3.  Декларация от кандидата по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт – по образец;
 4.  Декларация по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда – по образец
 5. Професионална автобиография (европейски образец)
 6. Копие на диплом за завършено висше образование.
 7. Копие на  трудова и/или осигурителна книжка
 8. Свидетелство за съдимост – за съответната длъжност в РС Луковит, оригинал
 9. Медицинско свидетелство
 10. Удостоверение след извършен преглед от специалист, че лицето не страда от психично заболяване, което представлява пречка за заемане на длъжността „системен администратор“ в Районен съд Луковит;
 11. Декларация – съгласие за обработка на личните данни;
 12. Други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на конкурсната длъжност.
 13. По желание на кандидата могат да бъдат представени и други документи като препоръки от предишни работодатели или организации, както и такива, удостоверяващи професионалните и нравствени качества на кандидата.

 

VII. Място и срок за подаване на документи: 

Кандидатите за участие в конкурса подават заявлението с приложените документи, лично или чрез пълномощник, в сградата на Районен съд Луковит, ул. „Раковски“ №6, първи етаж, стая № 1 – всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа.

Копията на приложените към заявлението документи се заверява собственоръчно от кандидата, който представя оригиналите за сверка от приемащото ги длъжностното лице.

Крайният срок за подаване на документите – 30 дни, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса в ел. издание на вестник „Луковитски новини“ – 01.07.2019 г., специализираната интернет платформа www.jobs.bg – 01.07.2019 г. и на интернет-страницата на Районен съд Луковит www.rs-lukovit.org

В същия срок кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика за длъжността „системен администратор” от административния секретар – стая № 1 на Районен съд Луковит.

 

VIII. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда от Конкурсна комисия назначена със заповед на председателя на Районен съд Луковит.

Комисията разглежда постъпилите заявления, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания предвидени в нормативните актове и описани в обявата за заемане на длъжността.

До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата и предвидени в нормативните актове изисквания  за длъжността и са представили изискуеми документи.

За  решението си Комисията изготвя протокол и списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

В списъка на допуснатите кандидати се посочва  датата, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началният час и мястото на провеждане на конкурса.

В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати Комисията  посочва основанията за недопускането им.

Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седемдневен срок от обявяването на списъците. Административният ръководител на съда се произнася с решение в тридневен срок. Решението е окончателно. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Конкурсът да се проведе на три етапа:

 1. Първи етап – разглеждане на постъпилите заявления и допускане до участие във втори етап на кандидатите, отговарящи на изискванията.
 2. Втори етап – проверка на практическите знания и умения на кандидатите с поставяне на практически задачи.
 3. Трети етап – събеседване с кандидатите, успешно издържали практическия изпит.

 

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса ще бъдат обявени не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

Оценяването на кандидатите се извърши по шестобалната система, като се класират само кандидатите, получили оценка не по-ниска от „Много добър (4,50)“.

Крайната оценка се формира като средно аритметично от получените точки на всеки от етапите.

Всички съобщения и обявления, свързани с конкурса ще се обявяват на информационното табло на Районен съд Луковит на ІI-ри етаж в сградата на съд и ще се публикуват на интернет страница на съда.

 

IХ. Класиране 

Въз основа на проведения конкурс по Кодекса на труда комисията оформя протокол с резултатите от проведения конкурс и класира успешно издържалите конкурса.

Протоколът от крайния резултат на конкурса се публикува на интернет страницата на съда и се съобщава на участниците в него в 3-дневен срок от провеждането му.

С класирания на първо място кандидат се сключва споразумение и му се връчва индивидуална длъжностна характеристика за длъжността „системен администратор“ в Районен съд Луковит.

 

Изпълнението на заповедта е възложено на административния секретар. Допълнително информация може да получите на телефон: 0697/ 5 40 40.

 

 

ВЛАДИСЛАВА ЦАРИГРАДСКА: /п/

И.Ф.АДМИНИСТРАТИВЕН

РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

Постоянен линк към тази тема: https://rs-lukovit.org/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd/