Р   Е    Ш     Е    Н    И    Е
.......

гр. Луковит,   04.02.201г.

 В ИМЕТО НА НАРОДА

Луковитският районен съд....................... колегия в публичното

заседание на четвърти февруари две хиляди и десета

 година,в състав:

Председател: Ц. К.

Ц.

Членове:

при секретаря .. .С.В.Т.

и в присъствието на прокурора ...................... В. Д. Й.   

като разгледа докладваното от председателя . .гр.д .344.. .по описа

за 2009.... год. за да се произнесе съобрази :

Два обективно сьединени искове по чл. 132, ал. 1 т.2 СК и по чл. ЗОа ЗЗД вьв вр. с чл. 26, ал. 1 ЗЗД.

РЕШИ :

ЛИШАВА от родителски права спрямо Атанас Димитринов Игна­тов, ЕГН-********** майката Д.Л.И., ЕГН-********** *** основание чл. 132, ал, 1 т. 2 СК.

НАСТАНЯВА малолетния Атанас Димитринов Игнатов, ЕГН-****** 3027 в Дом за деца с умствена изостаналост "Свети Панталеймон" с.Видраре,Софийска област до навършване на пълнолетие.

Решението може да се обжалва пред Ловешкия окръжен съд в седмодневен срок от връчването му.

Районен съдия: