Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                      гр.Луковит, 28.05.2010 год.

 

                       

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

 

Луковитският районен съд  на    двадесет и седми април                  две хиляди и  десета  година  в открито заседание, в следния състав :

 

 

 

 

                                                 Председател: В. Г.                  

                                                                          Ф.

 

 

при секретаря Б.В.Д.   

в присъствието на  прокурор   

разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 28    по описа за  2010    

год.съдът, за да се произнесе съобрази:

 

          Иск с правно основание чл. 79 във вр. с чл.232 от ЗЗД.

          Цена на иска 1321,65 лева, от които главница: 1131,65 лева и мораторна лихва в размер на 190.00-сто и дветдесет лева.

          Ищецът Община-гр.Луковит,Ловешка обл. , представлявана от Кмета – П. Г. Н. излага в исковата си молба, че с ответника  Г.Н.К. *** сключили на 14.04.2008 год.  договор за отдаване по наем на общински имот, предсталяващп помещение с  площ от 90-деветдесет кв.м. , предназначено за работилница, находящо се в с.Ъглен,Ловешка обл. С договор за отдаване под наем на общински имот от 15.05.2008 год. ответника наема допълнително помещение с площ от 120-сто и двадесет кв.м. , предназначено за работилница, находящо се също в с.Ъглен,Ловешка обл. И двата договори са подписани в писмена форма ,като страните са уговорили взаимоотношенията си по всички въпроси.

           Ищецът твърди, че със Заповед № 86/05.03.2009 год.  , считано от 01.03.2009 год.са  прекратени  наемните отношения с ответника на отдаденото под наем общинско помещение  от 14.04.2008 год.

          С дата от 01.03.2009 год. Кмета на Община-гр.Луковит сключва анекс към договора за наем на общински имот от 14.04.2008 год. , по силата на който се споразумяват с ответника за месечен наем в размер на 36,80-тридесет и шест лева и осемдесет стотинки.

           Със Заповед № 365/04.12 .2009 год. на Кмета на Община-грVЛуковит , считано от 01.11.2009 год. са прекратен наемните отношения с ответника  по Договор за отдаване под наем на общински имот от 15.05.2008 год.

Ищецът твърди, че от месец ноември 2009 год. са прекратен наемните взаимоотношения с ответника, но не е изплатил дължимия от него наем за минало време – за периода от месец ноември 2008 год. до месец октомври 2009 год., включително, въпреки неднократните писмени покани, поради което моли, да бъдат призовани с ответника на съд и след като съдът счете иска за основателен и доказан, да постанови решение , с което ответникеа да бъде осъден да заплати исковата сума в размер на 1131,65 лева, включваща и ДДС , мораторна лихва в размер на 190.00-сто и деветдесет лева , ведно със законната лихва , считано от датата на завеждане на делото до окончателното й изплащане.

          Претендират се и разноски по делото.

            В изпълнение разпредбата на чл. 131 от ГПК съдът е изпратил преписи от исковата молба заедно с приложенията към нея на тримата ответници. В законно предвидения-едномесечен срок  ответникът Г. Н. К. *** е подал писмен отговор, като е  изразил становищата си по всички въпроси визирани в чл. 131,ал.2 и 3 от ГПК. В писмения си отговор ответника Г.К. е направил  искане за заплащане на стойността на направените от него подобрения, като в тази връзка моли да бъде назначена комисия/вещо лице/, “която след  нейната оценка, да се прецени кой , на кого има да плаща”.

Искането на ответника  по своето правно естество има характер на искане за “прихващане” – направени подобрения в имота, които да се приспаднат от дължимия наем и попада в хипотезата на чл.  231,ал.2,изр.последно от ЗЗД, ако не е уговорено друго.Но видно от приложените Договори за отдаване под наем на Общински имот сключен между страните на 14.04.2008 год. и на 15.05.2008 год., в раздел V, т.16 е залегнала клауза, по силата , на която “Във всички случаи на прекратяване на договора без вина на НАЕМОДАТЕЛЯ, както и в случаите на т.15 от договорите, извършените подобрения и преустройства в имота, без постройката, остават в полза на НАЕМОДАТЕЛЯ, без той да дължи стойността им на НАЕМАТЕЛЯ”.Процесният договор за наем е подписан от договорящите се, ответникът като страна по този договор –наемател е приел безусловно клаузите му, включително и тази по т.16 ,следователно за него не е налице правното основание да претендира в настоящия процес “прихващане” на направените от него подобрения за сметка на дължимия наем.

          От от обясненията на  ответника Г. Н. К.  и приложените писмени доказателства :  заверени ксероксни копия от: договор за отдаване под наем на Общински имот, сключен на 14.04.2008 год., анекс към договор за отдаване под наем на Общински имот от 14.04.2008 год. , заповед № 365/04.12.2009 год. на Кмета на Община-гр.Луковит,Ловешка обл., договор за отдаване под наем на Общински имот от 15.05.2008 год.,Заповед № 86/05.03.2009 год. на Кмета на Община-гр.Луковит, Ловешка обл. , два броя писма изх.№ 01-130/14.01.2009 год.и № 01-2517/17.09.2009 год. на Община-гр.Луковит до оответника , справка за дължимия наем, преценени поотделно и в тяхната взмаиомна връзка и обусловеност съдът приема за безпорно установено, че страните по делото по силата на сключени договори за отдаване под наем на общински имоти- помещения ,находящи се в с.Ъглен,Ловешка обл.   от 14.04.2008 год. , от 15.05.2008 год. и анекс  към договор от 14.04.2008 год., се намират в договорни наемни взаимоотношения по реда на чл. 228 от ЗЗД.

          Посочените два договора за отдаване  под наем на наем на общински имоти са прекратени със Заповед № 86/05.03.2009 год . и със Заповед № 365/04.12.2009 год.

          Видно от приложената справка на Община-гр.Луковит, Ловешка обл., която ответника не оспори, за периода от месец  ноември 2008 год. до месец октомври 2009 год. не е внесъл нито една вноска по дължимия месечен наем за наетите от него помещения –общински имоти в общ размер на 943.04.-деветстотин четиридесет и три лева и четири стотинки  плюс ДДС – 188.61 – сто осемдесет и осем лева и шейсет и една стотинка  или общо в размер на 1131.65-хиляда сто тридесет и един лева и шейсет и пет стотинки  които ответника в изпълнение разпоредбата на чл. 232,ал.2 от ЗЗД дължи на наемодателя – Община-гр.Луковит, Ловешка обл.

          При така събрания доказателствен материал съдът намира иска за основателен и доказан и  следва да бъде уважен , като ответника бъде осъден за заплати на ищеца сумата от 1131 , 65 лев , представляваща неозплатен наем за месеците от ноември 2008 год. до месец октомври 2009 год., включително.

          Що се касае до претенцията на ищеца за заплащане от ответника на мораторна лихва, същия не предестави доказателства в тази насока, поради което съдът намира иска в тази част за неоснователен и недоказан и ще следва да бъде отхвърлен. Ответникът дължи законна лихва върху претендираната сума, считано от датата на завеждане на делото 29.01.2010 год. до окончателното й излащане.

          При този изход на процеса ответника Г.Н.К. следва да заплати държавна такса по сметка на съда върху уважения иск в размер на 50.00-петдесет лева, както и да заплати на ищеца направените от него разноски по делото в размер на 120.00-сто и двадесет  лева, според уважената част на иска.  

          По изложените съображения съдът

 

                                Р  Е  Ш И:  

         

ОСЪЖДА  Г.Н.К., ЕГН – ********** *** да ЗАПЛАТИ на Община-гр.Луковит, Ловешка обл. , предсталвяна от Кмета П. Г. Н. сумата от 1131,65-хиляда сто тридесет и един лева и шейсет и пет стотинки ,представляваща неизплатен наем, включващ и ДДС за отдадени под наем на общински имоти, находящи с в с.Ъглен,Ловешка обл.  по сключени Договори за наем от 14.04.2008 год. и  от 15.05.2008 год. за месеците от ноември 2008 год. до месец октомври 2009 год., включително , ведно със законната лихва, считано от 29.01.2010 год. до окончателното й изплащане, а иска в частта му за претендираната мораторна лихва в размер на 190.00-сто и деветдесет лева като неоснователен и недоказан го отхвърля.

ОСЪЖДА  Г.Н.К., ЕГН – ********** *** да заплати по сметка на съда държавна такса върху уважения иск в размер на 50.00-петдесет лева , както и да заплати на Община-гр.Луковит направените по делото разноски в размер на 120.00-сто и двадесет  лева според уважената част на иска.

Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването на съобщението, че е изготвено, като преписи се изпратят на страните.

 

                                                                        Районен  съдия: