Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                      гр.Луковит, 12.03 . 2010 год.

 

                       

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

 

Луковитският районен съд  на  деветнадесети февруари             две хиляди и  десета  година  в открито заседание, в следния състав :

 

 

 

 

                                                 Председател: В. Г.                  

                                                                          Ф.

 

 

 

 

при секретаря  С.В.Т.  

в присъствието на   прокурор   

разгледа докладваното от съдията   АНД № 13    по описа 2010      

год.съдът, за да се произнесе съобрази:

 

          Производство по чл.63 от ЗАНН.

          Съставен е акт и издадено наказателно остановление № 104/12.06.2009 год. на Директора на Държавно горско стопанство –гр.Луковит, упълномощен със Заповед № 1006/23.05.2008 год. на  Председателя на Държавна агенция по горите, с което на лицето И.Р.Р., ЕГН – ********** *** за нарушение на чл.58,ал.1 и ал.2 от Закона за горите /ЗГ/   на основание чл. 101”а” от          ЗГ е лишен от право да упражнява частна лесовъдска практика  за срок от 3-три месеца.

          Недоволен от така издаденото наказателно постановление останал жалбоподателя, който го обжалва в законния срок , като моли същото да бъде отменено.Излагат се доводи  за некомпетентност на органа, издал наказателното постановление и за датата на извършеното нарушение.

          Административно-наказващият орган- Директорът  на Държавно горско стопанство-гр.Луковит,Ловешка обл. редовно призован, не се явява представител.

          Жалбоподателят редовно призован, не се явява лично или чрез процесуален представител.

           От приложените писмени доказателства: акт и наказателно постановление № 104/12.06.2009 год. на Директора на Дърgавно горско стопанство –гр.Луковит, упълномощен със Заповед № 1006/23.05.2008 год. на Председателя  Държавна агенция по горите, протокол от 16 и 17.04.2009 год. за извършена проверка от Регионална дирекция по горите-гр.Ловеч, заповед № 1006/23.05.2008 год. на Председателя на Държавна агенция по гориге-София, и показаниятя на разпитаните свидетели : Ц.Р.Ц., Л.Й.Л., А.О.О., Ц.И.П. и И.Г.К., които бяха депозирани добросъвестно и незаинтересовано, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

          На 17.04.2009 год. контролните органи на Регионална дирекция по горите – свидетелите инж.  Ц.П., инж.И.К., горските стражари при РДГ-гр.Ловеч –свидетелите Л.Й.Л. и А.О.О. и горските надзиратели при ДГС-гр.Луковит, свидетеля  Ц.Р.Ц. и горския надзирател Х. С. извършили проверка на извършената маркирация за сеч в гори недържавна собственост от частния лесовъд – жалбоподателя И.Р.Р., който упражнявал тази дейност въз основа на издадено удостоверение за лиценз № 903/25.02.2005 год., избрани на случаен принцип , резултатите от проверката са отразени в протокол.

           Видно от приложение протокол  на 16 и 17 април 2008 год. при проверката  в имот № 169005-землището на с.Дъбен, Ловешка обл. с площ от 3.002-три дка и два кв.м. , попадащ в подотдел 61”ш 1” било констатирано , че в имота има поставени гранични точки с бяла боя само от север.По двете позволителни за сеч, издадено от ДГС-гр.Луковит е разрешена краткосрочно постепенна окончателна фаза – 100%.Липсва поставена контролна горска марка на последните подлежащи за сеч дървета по цялата гранична линия на имота. За този имот са изготвени два карнет-описа  за една и съща площ от 3.000 дка , за една и съща сеч, но с различна кубатура и на различни дати във времето. Първата маркирация е  от 24.02.2009 год. за 28 куб.м. дървесина от дърва. Маркирацята е пусната в период на необлистено нсъстояние , но в същото време тя не съществува на терена, втората маркирация е от 25.03.2009 год. като домаркиране в имота за още 18 куб.м. , тъй като в протокола за освидетелстване на първоначалното сечище е вписано , че остава неотсечена дървесина око 20 куб.м.

          В посочения протокол комисията извършила проверката е отразила , “ че действията на частния лесовид са свързани с липсата  на реално маркиране и не извършено пълно клупиране.На терена  не се наблюдава ясно изразен възобновителен процес, достатъчно укрепнал за да се изведе този вид сеч”. Тези констатации отразени в протокола от 16 и 17.04.2009 год. са потвърдиха и от показанията на разпитаните свидетели, участвували в комисията извършила проверката. За съда не е налице основание за съмнение в техните показания.

          При така събрания доказателствен материал съдът намира, че жалбоподателя правилно и законосъобазно е привлечен към административно наказателна отговорност за нарушение на чл. 58,ал.1 и ал.2 от ЗГ, поради което атакуванато паказателно постановление следва да бъде потвърдено. Наложенето административно наказание е в съотвестние с изикванията на чл.12 от ЗАНН.

          Възраженето на жалбоподателя, че датата ,отразена в акта за извършено нарушение не е действителната на извършеното нарушение    твърдейки, че то е извършено предходната година, не подкрепи с никакви доказателства, въпреки дадената възможност да представи такива. Що се ксае до възражението за некомпетентност на административнонаказващия орган, то се оправергава от приложената Заповед № 1006 /23.05.2008 год. на Председателя на Държавна агенция по горите, от която е видно, че Директорите на Държавните горски стопанства в страта са оторизирани с права да издават наказателни постановление по съставени актове за установени администрлативни нарушение по Закона за горите.  

          По изложените съображения и на основание чл. 63,ал.1,предл.1-во от ЗАНН съдът

 

                                       Р Е  Ш  И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА наказателно остановление № 104/12.06.2009 год. на Директора на Държавно горско стопанство –гр.Луковит, упълномощен със Заповед № 1006/23.05.2008 год. на Председателя на Държавна агенция по горите, с което на лицето И.Р.Р., ЕГН – ********** *** за нарушение на чл.58,ал.1 и ал.2 от Закона за горите /ЗГ/   на основание чл. 101”а” от    ЗГ е лишен от право да упражнява частна лесовъдска практика  за срок от 3-три месеца, като обосновано и законосъобразно.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-гр.Ловеч по реда на Административно- процесуалния кодекс в 14-четиринадесетдневен срок от връчването на съобщението , че е изготвено, като преписи се изпратят на страните.

 

                                                                        Районен съдия: