Р   Е    Ш     Е    Н    И    Е

:

.........

Гр. ЛукОВИТ,  10.09.2010  г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Луковитският районен съд.............................. колегия в публичното

заседание на   .................... десети септември  дев хиляди и десета

година,в състав:

Председател. ЦВЕТАН КРЪСТЕВ

Членове:..

при секретаря ..М.Х.Д. .................... *

и в присъствието на прокурора....................

като разгледа докладваното от председателя .... .а.н.д... 227... .по описа за 2010 год. за да се произнесе съобрази :

С наказателно постаовление № 1621/2009 г. на Началник РУМВР гр. Лу­ковит, Ловешка област на М.П.М., ЕГН-********** *** е наложена глоба от 500- петстотин лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 месеци, за нарушение на чл. 174, ал. З пр. 1 ЗДП, глоба от 10 лв. за нарушение на чл. 183, ал. 1 т.1 пр. 1 ЗДП и глоба от 10 лв. за нарушение на чл. 183, ал. 1 т.1 пр. З ЗДП.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление останал жалбоподателя, който го обжалва в законния срок и моли същото да бъде отме­нено.

Жалбоподателят редовно призован не се явява, не сочи доказателства.

Съдът на основание чл. 189, ал. 5 ЗДП е прекратил делото в частта му относно наложените наказания по чл. 183 ЗДП.

От показанията на разпитаните свидетели: И.А.Т., Й.В.Й. и В.Н.И., на които съдът дава вяра, тъй като същите бяха депозирани добросъвестно и незаинтересовано, приложените писмени доказателства: АУАН 1621/19.07.2009 г. , наказателно постанозление 1621/06.08.2009 г., удостоверение 12241/2009 г. на Директор ОД МВР гр. Ловеч, удостоверения $28733 и 28735/04.12.2007 г. на Директор ОД "Полиция" гр. Ловеч, заповед № 3865/2007 г. на Министъра на МВР, съдът приема за установено, че жалбоподателят притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство и на 19.07.2009 г. същият управлявал лек автомобил "Фолксваген-Голф" с ДКЕН 73-98 АК по улица "Сан Стефано" в гр. Луковит. Около 18.30 часа същият бил спрян за проверка от свидетелите Й. и Т., които поскали документите на жалбоподателя, но съ­щият не представил такива и тъй като при проверката на служителите на РУ МВР гр.Луковит им замирисало на алкохол, те известили колегата си Ива­нов. Последният пристигнал на место и помолил водача да бъде изпробван за алкохол, но същият отказал, бил му даден и талон за кръвно изследване, но същият не дал кръв.


При този изход на процеса съдът намира, че жалбоподателят правилно е санкциониран. За отказа да бъде изпробван за употреба на алкохол и счете, че на същия правилно е определено и наказанието, което е наложено в минимален размер, поради което нака­зателното постановление ще следва да бъде потвърдено.

Водим от тези съображения съдът


РЕШИ


ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1621/06.08.2009 г на Началник РУ МВР гр. Луковит, Ловешка област, с което на М.П.М., ЕГН-********** *** е наложена глоба от 500- петстотин лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12- дванадесет месеци, за нарушение на чл. 174, ал. 3_пр. 1 ЗДП.

Решението може да се обжалва пред Ловешкия административен съд в 14- четиринадесет дневен срок от днес.

Районен съдия: