О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Луковит, 01.08.2011г.

 

Луковитският районен съд, в открито заседание на първи юли две хиляди и единадесета година в състав

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕНОВ

 

при секретаря С.Т., като разгледа докладваното от съдията ч. гр. д. № 307 по описа за 2011 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по молба от Г.Н.П., действаща чрез своята майка и законен представител Й.Н.Й. за даване разрешение за извършване разпореждане с идеални части от недвижими имоти, изброени в молбата. В молбата се навеждат твърдения, че молителят Г.Н.П. притежавала по наследство то Р. Д. П. и Д.Г. Б. 1/5 ид. ч. от правото на собственост върху следните имоти: Нива с кадастрален номер 75054.761.14, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-28/01.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Угърчин, обл. Ловеч, местността „Ляпчова могила", с площ на имота от 2999 кв.м., с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване нива, при съседи: 75054.671.17, 75054.761.15, 75054.761.91, 75054.761.13; Нива с кадастрален номер 75054.517.2, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-28/01.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Угърчин, обл. Ловеч, местността „ЕФОРЕЛ ПЛ. КОЛИБИ", с площ на имота от 5030 кв.м., с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване нива, при съседи: 75054.517.1, 75054.517.6, 75054.517.85, 75054.517.88, 75054.517.80; Нива с кадастрален номер 75054.517.85, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-28/01.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Угърчин, обл. Ловеч, местността „ЕФОРЕЛ ПЛ. КОЛИБИ", с площ на имота от 7816 кв.м., с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване нива, при съседи: 75054.517.2, 75054.517.6, 75054.517.4, 75054.515.191, 75054.517.11, 75054.517.88; и Друг вид дървопроизводителна гора с кадастрален номер 75054.573.94, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-28/01.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Угърчин, обл. Ловеч, местността „Маргарец", с площ на имота от 18500 кв.м., с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора, при съседи: 75054.762.9, 75054.573.96, 75054.573.98, 75054.573.95, 75054.573.90, 75054.572.38, 75054.572.61, 75054.572.1, 75054.562.11, 75054.562.10. При изложените твърдения е изведено искане за разрешаване на Г.Н.П., действаща чрез своята майка и законен представител Й.Н.Й. за извършване разпореждане с идеални части от изброените недвижими имоти.

В хода на делото молителят Г.Н.П. участва чрез своята майка и законен представител Й.Н.Й.. Последната поддържа молбата и уточнява, че нуждата от извършване на разпореждане с идеалните части от правото на собственост върху недвижимите имоти е предстояща операция на крака на детето. Законният представител моли за уважаване на молбата.

Съдът, като взе предвид приетите по делото писмени доказателства и становището на представителя на Д „СП” гр. Луковит, приема за установено следното от фактическа страна:

Видно от копие от удостоверение за раждане от ***г***, въз основа акт за раждане № 106/0***., Г.Н.П. е родена на ***г. от майка Й.Н.Й. и баща Н. П. П..

Правото на собственост върху изброените в молбата земеделски имоти е възстановено на наследниците на Р. Д. П., както следва: с решение № 1614-РГ/19.11.2008г. на ОС ”З” гр. Луковит – върху нива № 517085 /номер 75054.517.85 по кадастрална карта и кадастралните регистри/; с решение № 16У/26.04.1999г. на ОС ”З” гр. Луковит – върху нива № 517002 по /номер 75054.517.02 по кадастрална карта и кадастралните регистри/; и с решение № 15У/16.04.1999г. на ОС ”З” гр. Луковит – върху нива № 517014 по /номер 75054.517.14 по кадастрална карта и кадастралните регистри/. С решение № 18/16.10.2000г. на ОС ”З” гр. Луковит на наследниците на Д. Г. Б. е възстановено правото на собственост върху залесена горска територия № 813075 по /номер 75054.573.94 по кадастрална карта и кадастралните регистри/.

От приетото удостоверение за наследници № АО-68/221 от 05.05.2011г. на Община Угърчин се установява, че П. П. П. е наследник на Д. Г. Б. /в качеството му на внук/, а от удостоверение за наследници № АО-68/220 от 05.05.2011г. на Община Угърчин се установява, че П. П. П. е наследник на Р. Д. П. /в качеството му на племенник/. Видно от удостоверение за наследници изх. № 123/27.04.2011г. на Община Луковит, П. П. П. е починал на 11.03.2006г. и е оставил за свои наследници Г.Н.П. /в качеството й на дъщеря/ и Н. П. П. /в качеството му на син/, починал на 11.11.2007г. Последният е баща на молителя Г.Н.П..

От становището на представителя на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Луковит и представения по делото доклад се установява, че молителят Г.Н.П. е дете на четири годишна възраст. Същото има увреждане - луксация на левия крак, по повод на която е извършена операция, с цел корекция на дефекта. Предстои втора планова операция, за която майката нямала необходимите средства.

С оглед на така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Съдът е сезиран с искане за даване на разрешение за разпореждане с имущество на непълнолетен. Съгласно разпоредбата на чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс, извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формални сделки и с влогове, както и с ценни книжа, принадлежащи на детето, се допуска с разрешение на съда по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интересите му. Предвид цитираната разпоредба, съдът следва да се ръководи изцяло от интересите на детето, давайки разрешение за извършване на съответното разпоредително действие.

Съдът, като взе предвид представените доказателства, намира, че са налице условията на чл. 130, ал. 3 СК за даване разрешение за продажба на притежаваните идеални части от правото на собственост върху недвижимите имоти, изброени в молбата, чиито титуляр е малолетната Г.Н.П.. По делото се установи, че предстои втора планова операция на детето, за която са нужни парични средства, набавянето на които не е по възможностите на майката. Изложеното обуславя извод за основателност на молбата.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

РАЗРЕШАВА на Г.Н.П., с ЕГН **********, действаща чрез своята майка и законен представител Й.Н.Й.,*** да продаде притежаваните идеални части от правото на собственост върху следните недвижими имоти: Нива с кадастрален номер 75054.761.14, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-28/01.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Угърчин, обл. Ловеч, местността „Ляпчова могила", с площ на имота от 2999 кв.м., с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване нива, при съседи: 75054.671.17, 75054.761.15, 75054.761.91, 75054.761.13; Нива с кадастрален номер 75054.517.2, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-28/01.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Угърчин, обл. Ловеч, местността „ЕФОРЕЛ ПЛ. КОЛИБИ", с площ на имота от 5030 кв.м., с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване нива, при съседи: 75054.517.1, 75054.517.6, 75054.517.85, 75054.517.88, 75054.517.80; Нива с кадастрален номер 75054.517.85, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-28/01.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Угърчин, обл. Ловеч, местността „ЕФОРЕЛ ПЛ. КОЛИБИ", с площ на имота от 7816 кв.м., с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване нива, при съседи: 75054.517.2, 75054.517.6, 75054.517.4, 75054.515.191, 75054.517.11, 75054.517.88; и Друг вид дървопроизводителна гора с кадастрален номер 75054.573.94, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-28/01.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Угърчин, обл. Ловеч, местността „Маргарец", с площ на имота от 18500 кв.м., с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване - друг вид дървопроизводителна гора, при съседи: 75054.762.9, 75054.573.96, 75054.573.98, 75054.573.95, 75054.573.90, 75054.572.38, 75054.572.61, 75054.572.1, 75054.562.11, 75054.562.10.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: