ОПРЕДЕЛЕНИЕ


 

гр. Луковит,  15.12.2010 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА


Луковитският районен съд......................................... колегия в публичното

заседание на  четиринадесети  декември  две хиляди и десета

година,в състав:

Председател: ЦВЕТАН КРЪСТЕВ

       


                                                                        Съдебни заседатели: 1.И.Б.И.2.П.  Г.И.
при секретаря  М.Х. .Д..................................................................... 4,

и в присъствието на прокурора . П.М. Г..................................................

като разгледа докладваното от председателя ... ЧНД,. № .448___ по описа

за 2010 год. за да се произнесе съобрази :

Дело за групиране на наказания.

Постъпило е предложение от Районна прокуратура гр. Луковит, Ловешка област за групиране наложените наказания на осъдения В.И.Х., ЕГН-********** *** 483/2009 г., 137/2010, 201/2010по описа на Луковитския районен съд, по нохд.№1178/2009 г. на Окръжен съд гр. Плевен и по нохд..№ 2/2010 г. на районен съд гр. Червен бряг, като се определи за изтърпяване най- тежко то- това от десет години по нохд..№1178/2009 г. по описа на Плевенския Окръжен съд за престъпление по чл. 115 НК и на основание чл. 24 НК същото наказание се увеличи с една година и шест месеци лишаване от свобода.

         Със същото предложение се предлага на основание чл. 59,ал.1 НК да се приспадне времето, през което осъденият е бил задържан по н.о.х.д. №1178/2009 г. по описа на Плевенския окръжен съд, а именно от 10.10.2009 г. до 09.03.2010 г. и на основание чл. 25, ал. 2 НК се приспадне изцяло изтърпяното наказание по нохд.№74/2009 г. по описа на Луковитския районен съд за времето от 09.03.2010 г. до 09.09.2010 г.,а така също се приспадне и изтърпяното наказание лишаване от свобода от общо определеното наказание по ч.н.д..№214/2010 г. по описа на Луковитския районен съд от десет години лишаване от свобода считано от 09.09.2010 година.

Районният прокурор поддържа направеното предложение.

Осъденият В.И.Х. моли да не се прилага рзпоредбата на чл. 24 НК по отношение на общо определеното наказание.

От обясненията на страните, приложените писмени доказателства: ч.н.д. №214/2010 г. по описа на Луковитския районен съд, удостовеорение №563/10 от 30.09.2010 г.на Ловешкия затвор относно изтърпяно наказание по нохд.№74/2009 г. на Луковитския районен съд, удостоверение №563/10 от 30.09.2010 г.на Ловешкия затвор относно започване изтърпяване наказание по н.ч.д. №214/2010 г. по описа на Луковитския районен съд, справ­ка №563/10 от 25.11.2010 г. на Затвора гр. Ловеч, съдът приема за установено, че осъденият В.И.Х., ЕГН-********** е осъждан както следва: по нохд.№74/2009 г. по описа на Луковитския райнен съд за престъпление по чл. 195, ал.1 т. 7 НК във вр. с чл. 26, ал. 1, чл. 55, ал. 1 т.1 НК на 6- шест месеци лишаване от свобода с изпитателен срок от 3- три години, като престъплението е извършено от 03.11.2008-05.11.2008 г., а при­съдата е влязла в законна сила на 28.04.2009 г.

По нохд.№483/2009 г. по описа на Луковитски районен съд на осъдения Х. за престъпление по чл. 195, ал. 1 т. 7 въз вр. с чл.28, ал. 1 НК, извършено на 14.07.2009 г. е наложено наказание    от девет месеци лишаване от свобода, като присъдата    е влязла в законна сила на 26.02.2010 г.

По нохд.№1178/2009 г. на Плевенския окръжен съд е осъден по чл. 115 НК престъпление извършено на 28.07.2009 г. на десет години лишаване   от свобода, като присъдата е влязла в законна сила на 08.02.2010 г., като е приспаднато времето през което е задържан под стража, считано от 10.10.2009 г.

По нохд.№2/2010 г. по описа на Районен съд гр. Червен бряг за престъпление по чл. 195, ал. 1 т.т.4, 5 и 7 НК във вр. с чл. 26, ал. 1 НК, чл. 28 НК извършено на О5. 10.2009г. му е наложено наказание от 6- шест месеци лишаване от свобода, като присъдата е влязла в законна сила на 08.04.2010 г.

По нохд.137/2010 г. по описа на Луковитски районен съд за престъпление по чл. 195, ал. 1 т.т.3, 5 и 7 НК във вр. с чл. 28, ал. 1 НК извършено месец август 2009 г. му е наложено наказание от 10- десет месеци лишаване от свобода, като присъдата е влязла в законна сила на 22.06.2010 г.

И по нохд.№ 201/2010 г. по описа на Луковитския районен съд за престъпление по чл. 195, ал. 1 т.т4 и 7НК във вр. с чл. 28, ал. 1 НК -извършено през месец юли 2009 г. му е наложено наказание от 1- една година лишаване от свобода, като присъдата е влязла в законна сила на 26.10.2010 г.

Плевенския окръжен съд е постановил осъденият да изтърпи условната присъда от шест месеци лишаване от свобода наложена по н.о.х.д.№74/2009 г. по описа на Луковитския районен съд.

С определение по ч.н.д.№214/2010 г. по описа на Луковитския районен съд, същият съд е групирал наложените наказания на осъдения Х. по нохд. №№483/2009 г. по описа на РС гр. Луковит, 1178/2009 г. на Окръжен съд гр. Плевен, нохд.№2/2010 г. на РС гр.Червен бряг и нохд.137/2010 г. на РС гр. Луковит като е определил за изтърпяване най-тежкото наказание това от десет години лишаване от свобода наложено по нох.д.№ 1178/2009 г. на ОС гр. Плевен.

Със същото определение съдът на основание чл. 59, ал.1 НК приспада времето, през което на същия е била наложена мярка за неотклонение задържане под стража считано от 10.10.2009г.

Със същото определение Луковитският районен съд е постановил да бъде изтърпяно отделно наложеното наказание от шест месеци лишаване от свобода наложено по нохд.№ 74/2009 г. по описа на Луковитския РС, считано от 09.03.2010 г.

Съдът като взе предвид, че престъплението по нохд.№201/ 2010 г. по описа на РС гр. Луковит е извършено през месец юли 2009 г. т.е. преди да е имало влязла в сила присъда  по което и да е от делата, по които наказанията са групирани по ч.н.д.

№214/2010 г. по описа на РС гр. Луковит, счете че  наложеното по него наказание следва да се групира с тези по ч.н.д.№214/2010 г. като се определи за изтърпяване най- тежкото наказание , това по нохд.№1178/2009 г. по описа на ОС гр.Плевен, а именно десет години лишаване от свобода  за престъпление по чл. 115 НК.

От страна на  обвинението се поставя въпроса за приложение на чл. 24 НК.


          Съдът като взе предвид младостта на осъдения В.И.х. по време на извършване на най- тежкото престъпление това по чл. 115 НК същият е бил само на двадесет и  една години, размерът който е определен да изтърпи счете, че за неговото поправяне и превъзпитание не е необходимо да бъде завишаван този размер от десет години. Съдът отчете също така обстоятелството, че освен престъплението по чл. 115 НК останалите му престъпления са за кражба, което навежда до едно младежко лекомислие.

      От приложените справки от Затвора гр. Ловеч е видно,че осъденият Х. е изтърпял наложеното по н.ох.д.№74/2009 г. по описа на РС гр.Луковит наказание от 6-шест месеци лишаване от свобода  от 09.03.2010 г. до 09.09.2010 г. и от последната дата е започнал да изтърпява общо определеното наказание  от десет години лишаване от свобода  по ч.н.д. №214/2010 г. на РС гр.Луковит или от същата дата  той ще следва  да изтърпява общо определеното наказание по настоящото дело.

      Съдът намира ,че ще следва  да се приспадне времето,през което осъденият е бил с мярка за неотклонение задържане под стража  по н.о.х.д. №1178/2009 г.  по описа на ОС гр.Плевен ,а именно  от 10.10.2009 г. до 09.03.2010 г. ,от която дата както  бе посочено е изтърпял наказанието  по н.о.х.д.№74/2009 на РС Луковит, което наказание  обаче не следва да се групира с наказанията  по останалите дела .

       Водим от тези съображения  съдът 

 

                                 О П Р Е Д  Е Л И :

 


  ГРУПИРА  на основание чл.25,ал.1 НК във вр. с чл.23,ал.1 НК наложените на осъдения В.И.Х., ЕГН-********** наказания по н.о.х.д.№483/2009 г. по описа на РС гр.Луковит,н.о.х.д.№1178/2009 г. на ОС гр.Плевен,н.о.х.д.№2/2010 г. на РС гр.Червен бряг,н.о.х.д.№137/2010 г. на Районен съд гр.Луковит и н.о.х.д.№201/2010 г. на Районен съд  гр.Луковит, като НАЛАГА най-тежкото от тях  това по н.о.х.д.№1178/2009 г. по описа на Окръжен съд гр.Плевен за престъпление по чл.115 НК от 10-десет години лишаване от свобода ,което изтърпи при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип на основание чл.61 т.2 ЗИНЗС във вр. с чл.60,ал.1 ЗИНЗС.

    На основание чл.59,ал.1 НК ПРИСПАДА времето през което  осъдения Х. е бил с мярка  за неотклонение”ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”, а именно  от 10.10.2009 г. до 09.03.2010 г.

     На основание  чл.25,ал.2 НК ПРИСПАДА от така  определеното общо наказание  десет години лишаване от свобода изтърпяното наказание лишаване от свобода ,считано от 09.09.2010 г.

     Определението подлежи  на жалба и протест пред Ловешки окръжен съд в 7-седмодневен  срок  от съобщението.

 

                                          Районен съдия:

 

                                 Съдебни заседатели:  1.

 

                                                       2.