Р Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

.........

гр. ЛУКОВИТ,  12.03.2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Луковитският районен съд............................... колегия в публичното

заседание на ....дванадесети .март..две..хиляди .и. .дванадесета.......................

година,в състав:

Председател: ЦВЕТАН КРЪСТЕВ

ЦЕНКОВ

 

Членове:..............................

при секретаря ...М.  Х.Д................................................................................................................................................

и в присъствието на прокурора         уведомен

като разгледа докладваното от председателя ... Гр.Д...... №36................ по описа

за   20 12 год. за да се произнесе съобрази :

Иск с снование чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 т.т. 1 и 2 от Закона за закрила на детето.

съдът

                  Р Е Ш И:

На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 т.т. 1 и 2 Закона за закрила на детето НАСТАНЯВА А.А.А., ЕГН- ********** в Дом за деца с физически увреждания гр. Луковит, Ловешка област до навършване на пълнолетие.

Решението може да се обжалва пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

Районен съдия: