П  Р  О  Т  О  К  О  Л

Гр. Луковит, 01.08.2012г.

 

Луковитският районен съд в публично съдебно заседание на първи август две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕНОВ

при участието на секретаря С.В.Т. и прокурора В. Д. сложи за разглеждане Н.О.Х.Д. № 275по описа за 2012 год., докладвано от съдията.

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

            За Районна прокуратура гр. Луковит – редовно призована, се явява районен прокурор Весела Дакова.

            Обвиняемите В.И.С. и П.М.Г. - редовно призовани, се явяват лично и с адв. Ц.А.-***, с пълномощно от досъдебното производство.

            ПРОКУРОР Д. - Да се даде ход на делото.

            АДВ. А. - Да се даде ход на делото.

ОБВ. С. - Да се даде ход на делото.

ОБВ. Г.-Да се даде ход на делото.

            СЪДЪТ намира, че не са налице пречки за разглеждане на делото в днешното съдебно заседание, затова

ОПРЕДЕЛИ:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            Снема самоличността на обвиняемите.

            ОБВ. В.И.С. - роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, с ЕГН: **********.

            ОБВ. П.М.Г. - родена на ***г***, българка, български гражданин, начално образование, омъжена, пенсионер, неосъждана, ЕГН: **********.

СЪДЪТ разяснява на обвиняемите правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата им, предвидени в настоящето производство.

            ОБВ. С. - Няма да правя отвод от състава на съда, прокурора и секретаря. Разбрах правата си.

            ОБВ.Г.- Няма да правя отвод от състава на съда, прокурора и секретаря. Разбрах правата си.

            ПРОКУРОР Д. –г-н Съдия, считам, че така представеното пред вас споразумение за решаване на досъдебно производство №8/2012г. по описа на Митница Свищов отговаря на изискванията на закона.Страните по него са постигнали съгласие по всички изискуеми въпроси посочени в чл.381, ал.5 от НПК.Обвиняемите са уведомени за правните последици за решаване на делото по този ред, тъй като същите са изразили съгласие наказателния процес да приключи със споразумение, а не по общия ред. Вярвам, че ще потвърдят днес пред вас намирам също така, че споразумението най вече в частта за вида и размера на наказанието не противоречи на закона и морала и в тази връзка Ви моля, да се произнесете с определение след като изслушате и страните, като го одобрите така постигнатото между Районна прокуратура Луковит и двамата обвиняеми и техния защитник съгласие след което да прекратите наказателното производство.

            АДВ. А. – г-н Съдия,  с представителя на Районна прокуратура сме постигнали споразумение, което сме представили в писмен вид. Съобразили сме степента на двамата обвиняеми за извършеното престъпление считам, че така наложеното наказание,  не противоречи на закона и морала  и подписано от тях доброволно и сме представили декларации който двамата се отказват делото да се разгледа по общия  ред.В тази връзка ви моля, да го одобрите.

            ОБВ. С. – Разбирам обвинението, предмет на споразумението, признавам се за виновен по това обвинение. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Декларирам, че съм подписал доброволно споразумението и че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Моля да одобрите споразумението.

            ОБВ. Г. - Разбирам обвинението, предмет на споразумението, признавам се за виновна по това обвинение. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласна с тях. Декларирам, че съм подписала доброволно споразумението и че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Моля да одобрите споразумението.

СЪДЪТ като съобрази изявленията на страните, намира, че на основание чл. 382, ал. 6 НПК следва да бъде вписано съдържанието на представеното в писмена форма споразумение между прокурора от РП Луковит В. Д.и защитника адв. Ц.А. за решаване на делото, по което:

1. Обвиняемият В.И.С. се признава за виновен в това, че: от неустановена дата до 17.01.2012г. в гр. Луковит, Ловешка обл. в складово помещение на ул. „Йосиф Йосифов” - обект „бивше помощно стопанство” до бивша Килимена фабрика и в микробус „Форд Транзит” с рег. № ОВ 99- 46 АН - негова собственост държал акцизни стоки без бандерол когато такъв се изисква по закон - чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове: „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия” и Закона за тютюна и тютюневите изделия: - чл.25, ал.1 - "Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване"; ал.2 - "Бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз"; ал. 3 - "Условията за прилагане и начините на закона"; aл. 4 - "Върху бандерола са обозначени серия, номер и други трайни знаци и символи"; ал. 5 - "Бандеролите се издават по утвърдени от министъра на финансите проекти /макети/; ал.6 - "Бандеролите се заявяват, отпечатват, закупуват и разпространяват по ред, определен от министъра на финансите"; ал.7 - "Забранява се отпечатването, разпространението и използването на бандероли, за които няма утвърдени от министъра на финансите проект /макет/; чл.28, ал.1 - "Тютюневи изделия местно производство и от внос се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат и продават в търговски обекти и складове на едро и дребно само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25”, а именно: - в складовото помещение: 100 кутии цигари марка „Best Man” 100 мм без бандерол , 100 кутии цигари марка „Merilyn” 100 мм без бандерол, 80 кутии цигари марка „Diva” лилави без бандерол, 40 кутии цигари марка „Best Man” 100 мм без бандерол, 70 кутии цигари червени 80 мм без бандерол, 120 кутии цигари марка „Best Man” 100 мм без бандерол, 30 кутии цигари марка „Diva” лилави 100 мм без бандерол, 100 кутии цигари марка „Merilyn” розови 100мм без бандерол, 290 кутии цигари марка „Best Man” 80мм без бандерол; - в микробуса: 120 кутии цигари марка „Best Man” 80мм без бандерол, 10 кутии цигари марка „Best Man” 80 мм без бандерол, 18 кутии цигари марка „Best Man” 100 мм без бандерол , 1 кутия цигари марка „Best Man” 80мм без бандерол, 14 кутии цигари марка „Merilyn” 100 мм без бандерол, на обща пазарна стойност 4925.90лв., като случаят не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.

Със споразумението страните постигат съгласие за следното:

            На обвиняемия В.И.С., за извършеното от него престъпление да му бъде наложено наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно а именно 6 месеца лишаване от свобода.

На осн. чл. 66 от НК изпълнението на наказанието да бъде отложено за изпитателен срок от 3 години.

На осн. чл. 234, ал. 1 от НК да му се наложи и наказание глоба в размер на 2000 лв. платима по бюджета на съдебната власт.

Направените по делото разноски в размер на 45.00лв. които представляват ½ от направените по делото разноски - за стокова експертиза да бъдат заплатени от обвиняемия.

Веществени доказателства - 100 кутии цигари марка „Best Man” 100 мм без бандерол, 100 кутии цигари марка „Merilyn” 100 мм без бандерол , 80 кутии цигари марка „Diva” лилави без бандерол, 40 кутии цигари марка „Best Man” 100 мм без бандерол, 70 кутии цигари червени 80 мм без бандерол, 120 кутии цигари марка „Best Man” 100мм без бандерол , 30 кутии цигари марка „Diva” лилави 100 мм без бандерол , 100 кутии цигари марка ,,Merilyn” розови 100 мм без бандерол, 290 кутии цигари марка „Best Man” 80мм без бандерол, 120 кутии цигари марка „Best Man” 80мм без бандерол , 10 кутии цигари марка „ Best Man „ 80 мм без бандерол , 18 кутии цигари марка „Best Man” 100 мм без бандерол, 1 кутия цигари марка „Best Man” 80мм без бандерол,14 кутии цигари марка „Merilyn” 100мм без бандерол, на осн. чл. 234, ал. 3 от НК да се отнемат в полза на държавата.

Причинени имуществени вреди - няма.

2. Обвиняемата П.М.Г., се призвана за виновна в това, че от неустановена дата до 17.01.2012г. в дома си в с. Ъглен, Ловешка обл. на ул. „Александър Стамболийски” № 16 държала акцизни стоки без бандерол когато такъв се изисква по закон - чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове: "На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия" и Закона за тютюна и тютюневите изделия: - чл. 25, ал. 1 - "Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване"; ал.2 - "Бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз"; ал. 3 - "Условията за прилагане и начините за отчитане на бандеролите се определят в правилника за прилагане на закона"; ал.4 - "Върху бандерола са обозначени серия, номер и други трайни знаци и символи"; ал.5 - "Бандеролите се издават по утвърдени от министъра на финансите проекти /макети/; ал.6 - "Бандеролите се заявяват, отпечатват, закупуват и разпространяват по ред, определен от министъра на финансите"; ал.7 - "Забранява се отпечатването, разпространението и използването на бандероли, за които няма утвърдени от министъра на финансите проект /макет/; чл.28, ал.1 - "Тютюневи изделия местно производство и от внос се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат и продават в търговски обекти и складове на едро и дребно само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25", а именно: 29 кутии цигари марка „Best Man” 80мм без бандерол, 92 кутии цигари марка „Best Man” 80 мм без бандерол, 81 кутии цигари марка „Best Man” 100 мм без бандерол, 110 кутии цигари марка „Merilyn” 100 мм без бандерол, 29 кутии цигари марка „Diva” лилави без бандерол, на обща пазарна стойност 1526.80лв., като случаят не е маловажен - престъпление по чл.234 ал. 1 от НК .

На обвиняемата П.М.Г. за извършеното от нея престъпление да и бъде наложено наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно 3 месеца лишаване от свобода.

На осн.чл.66 от НК изпълнението на наказанието да бъде отложено за изпитателен срок от 3 години.

На осн. чл. 55 ал. 3 от НК да не й бъде наложено наказание глоба, което законът предвижда заедно с лишаването от свобода.

Направените по делото разноски в размер на 45.00лв. които представляват ½ от направените по делото разноски - за стокова експертиза да бъдат заплатени от обвиняемата.

Веществени доказателства - 29 кутии цигари марка „Best Man” 80мм без бандерол, 92 кутии цигари марка „Best Man” 80 мм без бандерол, 81 кутии цигари марка „Best Man” 100 мм без бандерол, 110 кутии цигари марка „Merilyn” 100мм без бандерол , 29 кутии цигари марка „Diva” лилави без бандерол, на осн. чл. 234 ал.З от НК да се отнемат в полза на държавата.

Причинени имуществени вреди - няма.

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:....................                                  ЗАЩИТНИК:.........................

                   /В.Д./                                               /адв.Ц.А./

 

 

                                                                                 ОБВИНЯЕМ:.......................

                                                                                  /В.С./

 

                                                                                ОБВИНЯЕМА:……………

                                                                                  /П.Г./

 

            СЪДЪТ, като взе предвид, че така постигнатото писмено споразумение съдържа съгласието на страните по всички въпроси, визирани в чл. 381, ал. 5 НПК, и не противоречи на закона и морала, намира, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено, поради което и на основание чл. 382, ал. 7 НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА внесеното от РП Луковит споразумение по Н.О.Х.Д. № 257/2012г. по описа на Луковитския районен съд, с което:

1. Обвиняемият, В.И. ***, с ЕГН: ********** се признава за виновен в това, че: от неустановена дата до 17.01.2012г. в гр. Луковит, Ловешка обл. в складово помещение на ул. „Йосиф Йосифов” - обект „бивше помощно стопанство” до бивша Килимена фабрика и в микробус „Форд Транзит” с рег. № ОВ 99- 46 АН - негова собственост държал акцизни стоки без бандерол когато такъв се изисква по закон - чл. 2, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове: „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия” и Закона за тютюна и тютюневите изделия: - чл.25, ал.1 - "Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване"; ал.2 - "Бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз"; ал. 3 - "Условията за прилагане и начините на закона"; aл. 4 - "Върху бандерола са обозначени серия, номер и други трайни знаци и символи"; ал. 5 - "Бандеролите се издават по утвърдени от министъра на финансите проекти /макети/; ал.6 - "Бандеролите се заявяват, отпечатват, закупуват и разпространяват по ред, определен от министъра на финансите"; ал.7 - "Забранява се отпечатването, разпространението и използването на бандероли, за които няма утвърдени от министъра на финансите проект /макет/; чл.28, ал.1 - "Тютюневи изделия местно производство и от внос се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат и продават в търговски обекти и складове на едро и дребно само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25”, а именно: - в складовото помещение: 100 кутии цигари марка „Best Man” 100 мм без бандерол , 100 кутии цигари марка „Merilyn” 100 мм без бандерол, 80 кутии цигари марка „Diva” лилави без бандерол, 40 кутии цигари марка „Best Man” 100 мм без бандерол, 70 кутии цигари червени 80 мм без бандерол, 120 кутии цигари марка „Best Man” 100 мм без бандерол, 30 кутии цигари марка „Diva” лилави 100 мм без бандерол, 100 кутии цигари марка „Merilyn” розови 100мм без бандерол, 290 кутии цигари марка „Best Man” 80мм без бандерол; - в микробуса: 120 кутии цигари марка „Best Man” 80мм без бандерол, 10 кутии цигари марка „Best Man” 80 мм без бандерол, 18 кутии цигари марка „Best Man” 100 мм без бандерол , 1 кутия цигари марка „Best Man” 80мм без бандерол, 14 кутии цигари марка „Merilyn” 100 мм без бандерол, на обща пазарна стойност 4925.90лв., като случаят не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.

НАЛАГА на обвиняемия В.И. ***, с ЕГН: ********** наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно а именно 6 месеца лишаване от свобода.

На осн. чл. 66 от НК изпълнението на наказанието да бъде отложено за изпитателен срок от 3 години.

На осн. чл. 234, ал. 1 от НК да му се наложи и наказание глоба в размер на 2000лв., която да се плати по бюджета на съдебната власт.

Направените по делото разноски в размер на 45.00лв. които представляват 1/2 от направените по делото разноски - за стокова експертиза да бъдат заплатени от обвиняемия С..

Веществени доказателства - 100 кутии цигари марка „Best Man” 100 мм без бандерол, 100 кутии цигари марка „Merilyn” 100 мм без бандерол , 80 кутии цигари марка „Diva” лилави без бандерол, 40 кутии цигари марка „Best Man” 100 мм без бандерол, 70 кутии цигари червени 80 мм без бандерол, 120 кутии цигари марка „Best Man” 100мм без бандерол , 30 кутии цигари марка „Diva” лилави 100 мм без бандерол , 100 кутии цигари марка ,,Merilyn” розови 100 мм без бандерол, 290 кутии цигари марка „Best Man” 80мм без бандерол, 120 кутии цигари марка „Best Man” 80мм без бандерол , 10 кутии цигари марка „ Best Man „ 80 мм без бандерол, 18 кутии цигари марка „Best Man” 100 мм без бандерол, 1 кутия цигари марка „Best Man” 80мм без бандерол,14 кутии цигари марка „Merilyn” 100мм без бандерол, на осн. чл. 234, ал. 3 от НК се отнемат в полза на държавата.

2. Обвиняемата П.М.Г. ***, ЕГН: ********** се признава за виновна в това, че от неустановена дата до 17.01.2012г. в дома си в с. Ъглен, Ловешка обл. на ул. „Александър Стамболийски” № 16 държала акцизни стоки без бандерол когато такъв се изисква по закон - чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове: "На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия" и Закона за тютюна и тютюневите изделия: - чл. 25, ал. 1 - "Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване"; ал.2 - "Бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз"; ал. 3 - "Условията за прилагане и начините за отчитане на бандеролите се определят в правилника за прилагане на закона"; ал.4 - "Върху бандерола са обозначени серия, номер и други трайни знаци и символи"; ал.5 - "Бандеролите се издават по утвърдени от министъра на финансите проекти /макети/; ал.6 - "Бандеролите се заявяват, отпечатват, закупуват и разпространяват по ред, определен от министъра на финансите"; ал.7 - "Забранява се отпечатването, разпространението и използването на бандероли, за които няма утвърдени от министъра на финансите проект /макет/; чл.28, ал.1 - "Тютюневи изделия местно производство и от внос се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат и продават в търговски обекти и складове на едро и дребно само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25", а именно: 29 кутии цигари марка „Best Man” 80мм без бандерол, 92 кутии цигари марка „Best Man” 80 мм без бандерол, 81 кутии цигари марка „Best Man” 100 мм без бандерол, 110 кутии цигари марка „Merilyn” 100 мм без бандерол, 29 кутии цигари марка „Diva” лилави без бандерол, на обща пазарна стойност 1526.80лв., като случаят не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК.

НАЛАГА обвиняемата П.М.Г. ***, ЕГН: ********** наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, а именно 3 месеца лишаване от свобода.

На осн. чл.66 от НК изпълнението на наказанието да бъде отложено за изпитателен срок от 3 години.

На осн. чл. 55, ал. 3 от НК да не й бъде наложено наказание глоба, което законът предвижда заедно с лишаването от свобода.

Направените по делото разноски в размер на 45.00лв. които представляват ½ от направените по делото разноски - за стокова експертиза да бъдат заплатени от обвиняемата.

Веществени доказателства - 29 кутии цигари марка „Best Man” 80мм без бандерол, 92 кутии цигари марка „Best Man” 80 мм без бандерол, 81 кутии цигари марка „Best Man” 100 мм без бандерол, 110 кутии цигари марка „Merilyn” 100мм без бандерол, 29 кутии цигари марка „Diva” лилави без бандерол, на осн. чл. 234, ал. 3 от НК да се отнемат в полза на държавата.

Причинени имуществени вреди - няма.

Мярка за неотклонение - не е взета.

            ПРЕКРАТЯВА производството по Н.О.Х.Д. № 275/2012г. по описа на Луковитския районен съд.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

            Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.30 часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: