РЕШЕНИЕ №

гр. Луковит, 20.02.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            ЛУКОВИТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично съдебно заседание на двадесет и девети януари две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕНОВ

 

при секретаря С.Т., като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 362/2012г. по описа на съда, на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, съобрази:

 

Производството по настоящето дело е образувано по искова молба от С.Б.Ц. против А.С.Ц.. В исковата молба се навеждат твърдения, че страните сключили граждански брак през 2004г., от който имат две деца – С.С.Б. с ЕГН ********** и А.С.Б., с ЕГН **********.

Мотивиран от горното, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА децата С.С.Б., с ЕГН **********, и А.С.Б., с ЕГН **********, родени от брака на А.С.Ц. и С.Б.Ц., да живеят заедно със своя баща С.Б.Ц. на адреса, на който той живее: с. Румянцево, Община Луковит, ул. „Петър Берон” № 29.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху децата С.С.Б., с ЕГН **********, и А.С.Б., с ЕГН ********** на техния баща С.Б.Ц..

ОПРЕДЕЛЯ на майката А.С.Ц. следния режим на лични контакти с децата: всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 08,00 /в съботния ден/ до 18,00 часа /в неделния ден/, с преспиване; един месец в рамките на лятната ваканция, който да не съвпада с платения годишен отпуск на бащата, а през останалите училищни ваканции, както следва: за Коледните и Новогодишни празници /Зимна ученическа ваканция/ на всяка нечетна календарна година, за Великденските празници /Пролетна ученическа ваканция/ на всяка четна календарна година.

ОСЪЖДА А.С.Ц., с ЕГН ********** да заплаща на всяко от децата С.С.Б., с ЕГН **********, и А.С.Б., с ЕГН **********, чрез техния баща и законен представител С.Б.Ц., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 100 лв. /сто лева/ от завеждане на исковата молба /19.10.2012г./, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелство, изключващо плащането й.

ОСЪЖДА А.С.Ц. /с горните данни/ да заплати на С.Б.Ц. /с горните данни/ сумата 161,30 лв. /сто шестдесет и един лева и тридесет стотинки/, представляваща сторени по делото разноски.

ОСЪЖДА А.С.Ц. ***, с ЕГН ********** да заплати по сметката на Районен съд Луковит сумата от 288 лв. /двеста осемдесет и осем лева/, представляваща държавна такса за присъдената издръжка.

Решението може да се обжалва пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: