Р Е Ш Е Н И Е

   гр. Луковит, 04.03.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Луковитският районен съд............................... колегия в публичното

заседание на  четвърти март две хиляди  и тринадесета година,

в състав:

Председател: ЦВЕТАН КРЪСТЕВ

ЦЕНКОВ

Членове:

при секретаря ... М.Х.. Д............................................................................................

и в присъствието на прокурора ...................................................................................

като разгледа докладваното от председателя ..  ГР..№ 396..по описа за 2012 год. за да се произнесе съобрази :

Иск за издръжка с основание чл. 139 във вр. с чл. 149 СК.

Водим от тези съображения съдът

                   РЕШИ:

ОСЪЖДА П.Г.Ц., ЕГН-********** *** заплаща на Ц.П.Г., ЕГН-********** по 150- сто и петдесет лв. месечна издръжка и на Д.П.Г., ЕГН-********** по 130- сто и три десет лв. месечна издръжка и за двете с начална дата 09.11.2011 година до настъпване на законна пречка за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане, чрез В.Н.П., ЕГН-********** като майка и законна пред­ставителка на децата, на държавата държавна такса в размер на 403.20- четиристотин и три и 0.20 лв. по бюджета на съдебната власт и направените от Ц.Н.П. разноски в размер на 250- двеста и петдесет лв.

Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му, като подлежи на предварително  изпълнение.

 


               Районен съдия: