Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Луковит. 10.04.2013 год.

 

                        В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Луковитският районен съд  на втори април  две хиляди и  тринадесета     година  в открито заседание, в следния състав:

 

                                        Председател: Виолета Г.                  

                                                                          Фиденкова

 

при секретаря  Д.П.П.

в присъствието на  прокурор

разгледа докладваното от съдията АНД № 69   по описа за  2013 год.съдът, за да се произнесе съобрази:

 

Производство по чл. 63 от ЗАНН.

          Съставен е акт и издадено наказателно постановление № 1243/14.02.2013 год. на Директора на Регионална дирекция по горите/РДГ/-гр.Ловеч,  упълномощен със Заповед РД 49-199/16.05.2011 год. на Министъра на Земеделието и храните, с което на лицето П.  Й.Й. , ЕГН – **********  с адрес *** в товарен автомобил марка “ЗИЛ 130” с ДК № **** АН съхранява 5 пр.куб.м. дърва за огрев от благун и цер/сурови/ с дължина от един до два метра , без дървесината да е маркирана с контролна горска марка- нарушение на чл. 213, ал.1,предл.7-мо , т.1 от Закона загорите/ЗГ/ и на основание чл. 266, ал.1 ,предл.7-мо от ЗГ му е наложена глоба в размер на 150.00-сто и петдесет лева и са отнети в полза на държавата  на основание чл. 20, ал.1 от ЗАНН и чл. 273,ал.1 от ЗГ на основание предмета на нарушението : 5 пр.куб.м. дърва за огрев от благун и цер с пазарна цена 300.00-триста лева  и на основание чл.20,ал.1 от ЗАНН и чл.273,ал.1 от ЗГ , вещите послужили за извършване на нарушението : товарен автомобил “ЗИЛ 130” с ДК № ОВ **** АН.

          Недоволен от така издаденото наказателно постановление  останал жалбоподателя , който го обжалва в законния срок , като моли наказателното постановление в частта му, с която е отнет товарния автомобил да бъде  отменена, тъй като автомобила  не е негова собственост, собственика не е знаел за какви нужди ще се използва автомобила , а размера на наложената му глоба да бъде намален до минимално предвидения  в закона.

          От обясненията на жалбоподателя, приложените писмени доказателства :  заверени ксерокопия от: наказателно постановление № 1243/14.02.2013 год. на Директора на Регионална дирекция по горите/РДГ/-гр.Ловеч,  упълномощен със Заповед РД 49-199/16.05.2011 год. на Министъра на Земеделието и храните, акт , серия Б00 № 002855 от 07.10.2012 год. /№ 1243/26.10.2013 год. по регистъра на РДГ-гр.Ловеч / , свидетелство за регистрация на МПС –товарен автомобил “ЗИЛ 13” с ДК № ОВ **** АН , епикриза от Клика по очни болести при УМБАЛ “Д-р Г.Странски” ЕАД –гр.Плевен, разписка за отговорно пазене, от 07.10.2012 год. , удостоверение за техническа изправност на ППС, застрахователна полица “Гражданска отговорност” , Заповед № РД49-199 от 16.09.2011 год. на Министъра на земеделието и храните и показанията на разпитаните свидетели: Л.Й.Л., А.О.О., Н. И. Н. и Н.М. Н., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

          На 07.10.202.12 год. около 21,45 часа  в с.Б.,Ловешка обл.   по повод постъпил сигнал, контролните органи на Регионална дирекция по горите-гр.Ловеч-горските инспектори  – свидетелите Л.Й.Л. и А.О.О. съвместно с мл.автоконтрольор при КАТ РУ Полиция-гр.Луковит извършили проверка в двор на недвижим имот,   находящ се на ул.”Главна” № 82, собственост на жалбоподателя П.Й.Й..В двора имало паркиран товарен автомобил “ЗИЛ 130” с ДК № ОВ **** АН с натоварени в него 5/пет/  пр.куб.дърва за огрев от благун и цер /сурови/ с дължина от 1- 2 метра и различна дебелина  от 12,14 ,118 см..При огледа на дървата било установено, че дървесината не е маркирана с контролна горска марка и  същата не е придружена с превозен билет. Свидетелят Л.Й.Л. му съставил акт за установено нарушение – чл. 213,ал.1,предл.7, т.1 от ЗГ.С този акт гор.инспектори  задържали и товарния автомобил, на който били натоварени дървата и го откарали на съхранение в горския разсадник на държавно горско стопанство -с.Л. обл.Ловеч, намиращ се в гр.Луковит, обл.Ловеч, на изхода , посока –гр.Плевен 

          В момента на проверката пред гор.стражари , жалбоподателят обяснил, че това са негови дърва, които той продавал и подписал акта без възражения.

          Видно от показанията на разпитания свидетел Н.М. Н. въпросния товарен автомобил “ЗИЛ130” с ДК№ *****АН е негова собственост.Това се потвърждава и приложеното заверено ксерокопие от свидетелство за регистрация. Разрешил на свидетеля Н. И. Н. да го ползва, тъй като са съседи в с.Б.,обл. Ловеч и често си правили услуги. Не е знаел за какви нужди ще го ползва, но по-късно разбрал , че са го взели горските. Свидетелят Н.. И. Н. от своя страна в показанията си сочи, “че е вземал камиона на Н. за да си кара цигли в с.Б.,обл. Ловеч , от където е съпругата му. Тук го видял жалбоподателя, с които са били заедно в казармата и последния му поискал камиона , за да си свърши нещо. Вкарал го в двора му и си заминал да си върши своя работа и после разбрал каква е станала работата”.

          Възражението на жалбоподателя, че дървата на камиона са вършини ги е събирал  по изоставените сечищата се опровергаха от показанията на двамата разпитани горски инспектори при РДГ-гр.Ловеч, на които за съда няма основание да не им дава вяра.

          При така събрания доказателствен материал съдът намира, че жалбоподателя  П.Й.Й. правилно и законосъобразно е привлечен към административно наказателна отговорност за нарушение на чл. 213 ,ал.1,предл.7, т.1 от ЗГ – съхранявал е в двора си 5 /пет / пр.куб.м. дърва за огрев от благун и цер от 1 и 2 метра без дървесината да е маркирана с контролна  горска марка.Наложената санкция на основание чл. 266, ал.1 от ЗГ е в пределите на предвидения в този текст минимален  размер и съответства на извършеното нарушение, поради което атакуваното наказателно постановление в тази част, както и в частта за отнемане на предмета на нарушението – 5 – пет пр.куб.м. дърва за огрев от благун и цер като обосновано и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

          Що се касае до приложението на чл. 20,ал.1 от ЗАНН и чл.273,ал.1 от Закона за горите по отношение на отнемане на товарния автомобил  “ЗИЛ 130” с ДК № ОВ **** АН , по делото бе установено, че това превозно средство е собственост на лицето Н. М. Н. *** , видно от приложеното заверено ксерокопие от свидетелство за регистрация, Разпитан като свидетел Н. изяснява, че по молба на неговия съгражданин – свидетеля Н.И. Н.в му е дал собствения си товарен автомобил, за да си свърши някаква работа в с.Беленци,Ловешка обл. където същия е зет. Последният пък когато пристигнал в с.Беленци,обл.Ловеч се видял с П.Й., с когото се познават от казармата и той му поискал камиона да си свършел и той нещо и  вкарал камиона в двора, след което отишъл да си върши негова работа и после разбрал каква е работата.

          При така изяснената фактическа обстановка съдът намира, че собственика на процесния товарен автомобил Н.М. Н. въобще не е знаел за какви цели ще бъде използвано собственото му МПС, не се установява знание за това, че ще послужи за извършване на нарушение по ЗГ, т.е. налице е хипотезата на чл. 273,ал.1,предл.2-ро от ЗГ – МПС е използвано независимо от волята му , поради което собственика на процесния автомобил не следва да понася  санкцията на чл.20,ал.1 от ЗАНН и чл.273,ал.1,предл.1-во от ЗГ и в тази част наказателното постановление следва да бъде отменено.

          По изложените съображения и на основание чл. 63,ал.1,предл.2-ро  от ЗАНН съдът

                                    Р  Е  Ш  И :

          ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1243/14.02.2013 год. на Директора на Регионална дирекция по горите/РДГ/-гр.Ловеч,  упълномощен със Заповед РД 49-199/16.05.2011 год. на Министъра на Земеделието и храните, с което на лицето П.  Й.Й. , ЕГН – **********  с адрес *** в товарен автомобил марка “ЗИЛ 130” с ДК № **** АН съхранява 5 пр.куб.м. дърва за огрев от благун и цер/сурови/ с дължина от един до два метра, без дървесината да е маркирана с контролна горска марка- нарушение на чл. 213, ал.1,предл.7-мо , т.1 от Закона за горите/ЗГ/ и на основание чл. 266, ал.1 ,предл.7-мо от ЗГ му е наложена глоба в размер на 150.00-сто и петдесет лева и са отнети в полза на държавата  на основание чл. 20, ал.1 от ЗАНН и чл. 273,ал.1 от ЗГ на основание предмета на нарушението : 5 пр.куб.м. дърва за огрев от благун и цер с пазарна цена 300.00-триста лева  и на основание чл.20,ал.1 от ЗАНН и чл.273,ал.1 от ЗГ , вещите послужили за извършване на нарушението : товарен автомобил “ЗИЛ 130” с ДК № ОВ **** АН, като ОТМЕНЯ в частта , с която на основание чл. 20,ал.1 от ЗАНН и чл. 273, ал.1 от ЗГ отнема в полза на държавата вещта послужила за извършване на нарушението : товарен автомобил “ЗИЛ 130” с ДК № ОВ **** АН, собственост на Н. М. Н. , ЕГН – ********** ***, а в останалата част потвърждава наказателното постановление като обосновано и законосъобразно.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд –гр.Ловеч в 14-четиринадесет дневен срок от връчване на съобщението, че е изготвено по реда на Административно-процесуалния кодекс, като преписи се изпратят на страните.

 

                                                                            Районен съдия: