Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Луковит, 31.10.2013 год.

 

                        В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Луковитският районен съд двадесет и седми август      две хиляди и  тринадесета     година  в открито заседание, в следния състав:

 

                                        Председател: Виолета Г.                

                                                                          Фиденкова

 

при секретаря  Д.П.П.

в присъствието на  прокурор

разгледа докладваното от съдията АНД 307  по описа за  2013  год.съдът, за да се произнесе съобрази:

         

          Производство по чл.63 от ЗАНН.

          Съставен е акт и издадено наказателно постановление № 609 от 27.05.2013 год. на Директора на Регионална Дирекция по горите-гр.Ловеч , упълномощен със Заповед РД49 – 199/16.05.2011 год.  на Министъра на земеделието и храните, с което на лицето Н.Г.Л. , ЕГН ********** *** за нарушение на чл.213,ал.1,предл.7-мо,т.1 от Закона за горите/ЗГ/ на основание чл. 266,ал.1 от ЗГ е наложена глоба в размер на 130.00-сто и тридесет лева.

          Недоволна от така издаденото наказателно постановление останала жалбоподателката, която го обжалва в законния срок, като моли същото да бъде отменено  като необосновано и незаконосъобразно. Не се сочат конкретни доводи и съображения за това.

          Административно-наказващият орган – Регионална Дирекция по горите-гр.Ловеч, редовно призована, не се явява представител.

          От приложените писмени доказателства: акт и наказателно постановление № 609 от 27.05.2013 год. на Директора на Регионална Дирекция по горите-гр.Ловеч , упълномощен със Заповед РД49 – 199/16.05.2011 год.  на Министъра на земеделието и храните и показанията на разпитаните свидетели: А. О.О. и Л.Й.Л., които бяха депозирани добросъвестно и незаинтересовано, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

          При извършена на 25.02.2013 год. проверка по охрана на горите и за незаконна дървесина в с Дерманци, обл.Ловеч,  горските инспектори при РДГ –гр.Ловеч – свидетелите : А.О.О. и Л.Й.Л. *** , който е дом на лицето  Н.Г.Л. в двора констатирали, че се съхраняват пет пространствени куб.метра дърва от благун и цер, сурови, прясно отрязани, наредени на фигури. При поискване от собственичката на дома – Н.Г.Л.   на документи за въпросните дърва, а именно: превозен билет, тя обяснила, че няма.Закупила ги от лице, което не познава, докарали ги с каруца, взела ги по-евтини. Дървесната не била маркирана и горските служители й обяснили , че това е нарушение и й съставили акт, който тя отказала да подпише, като отказа е удостоверен съобразно изискванията на чл.43,ал.2 от ЗАНН, с подписа на един свидетел.

           При така събрания доказателствен материал съдът намира, че административно наказващият орган обосновано и законосъобразно  е привлякъл жалбоподателката към административно наказателна отговорност за нарушение на чл.213,ал.1, предл.7-мо, т.1 от ЗГ. С оглед на това, че към административно –наказателната преписка липсват данни , жалбоподателката да е санкционирана и друг път за нарушение по ЗГ, обстоятелството, че се намира в пенсионна възраст  счита, че размера на наложената й глоба е завишен и следва да бъде намален до размера на минимално предвидения в чл. 266,ал.1 от ЗГ , а именно:   на 50.00-петдесет лева.

          По изложените съображения и на основание чл. 63,ал.1,предл.2-ро от ЗАНН съдът

                                 Р  Е  Ш  И :

          ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 609 от 27.05.2013 год. на Директора на Регионална Дирекция по горите-гр.Ловеч , упълномощен със Заповед РД49 – 199/16.05.2011 год.  на Министъра на земеделието и храните, с което на  Н.Г.Л. , ЕГН ********** *** за нарушение на чл.213,ал.1,предл.7-мо,т.1 от Закона за горите/ЗГ/ на основание чл. 266,ал.1 от ЗГ е наложена глоба в размер на 130.00-сто и тридесет лева, като я НАМАЛЯВА на 50.00- петдесет лева.

          Решението подлежи на обжалване пред Административен съд –гр.Ловеч в 14-четиринадесетдневен срок от съобщението, че е изготвено по реда на Административно-процесуалния кодекс, като преписи се изпратят на страните.

 

                                                                       Районен съдия: