МОТИВИ към присъда по Н.О.Х.Д. № 463/2012г. на РС – Луковит:

Районна прокуратура гр. Луковит е внесла обвинителен акт срещу Л.А.Ш., срещу когото е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК, за това, че на 22.10.2011г., около 23.15ч., в гр. Луковит, Ловешка обл., по ул. „Възраждане”, паркинга на газстанция ,,Родина”, посока за гр. София, управлявал МПС - лек автомобил „Пежо 106”, с ДК № Е 91-22 ВН негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - а именно 1,99 на хиляда, установено по надлежния ред чрез лабораторно изследване - Протокол за химическа експертиза № 300/01.11.11г. на НТЛ при ОД на МВР Ловеч.

            Представителят на Районна прокуратура - Луковит подържа обвинението срещу подсъдимия така, както е повдигнато, като счита, че фактическата обстановка по делото е изяснена и посоченото престъпление е извършено по начина, описан в обвинителния акт. По отношение индивидуализацията на наказанието предлага на подсъдимия да бъде наложено наказание пробация, с прилагане на пробационни мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 НК, както и лишаване от право да управлява МПС за срок от една година и шест месеца, от което да се приспадне времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред.

Подсъдимият Л.А.Ш. се явява в съдебно заседание, дава обяснения, в които признава управлението на автомобила след употреба на алкохол, което било установено при направената проверка от полицейските служители и след дадена кръвна проба. На съдебните прения същият се признава за виновен по повдигнатото му обвинение, но не се съгласява с вида на наказанието, предложено от прокурора, като в последната си дума пред съда изказва съжаление за стореното.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид становищата и възраженията на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимият Л.А.Ш. е роден на роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, българин, със средно образование, разведен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********. Същият притежава свидетелство за управление на МПС с № 201933113 за категории „А”, „В”, „С”, „Д” и „Е” на сектор КАТ при МВР Благоевград и е наказван по административен ред за нарушения по ЗДвП и ППЗДвП. През 2011г. той притежавал и управлявал МПС - лек автомобил „Пежо 106”, с ДК № Е 91-22 ВН.

На 22.10.2011г. за времето от 20,30 до 08,30 часа на 23.10.2011г. свидетелите В.Н.И., В.Н.Б. и Р.Р.Ц. - служители при РУ „Полиция” Луковит, първите двама авто-контрольори, били дежурни по утвърден график, и се намирали на кръстовището на улиците „Възраждане” с „Предел”.Около 23,00 часа по ул. „Възраждане”, в посока за гр. София, минал лек автомобил тъмен на цвят с рег. № Е 9122 ВН, за чиито водач полицейските служители получили сигнал, че е употребил алкохол. След като ги подминал, полицейските служители потеглили след него със служебния автомобил, настигнали го до паркинга на газстанция ,,Родина”, в посока за гр. София и му подали сигнал да спре. Водачът се подчинил на подадения сигнал и спрял движението на автомобила. От представените документи за самоличност полицейските служители установили самоличността на водача, а именно Л.А.Ш.. Последният имал ясно изразен мирис на алкохол и бил поканен от св. И. да бъде проверен за употреба на алкохол с техническо средство Алкотест 7410 Дрегер ARSM 0084 проба № 4046, при която се установила концентрация 1,81 ‰. Свидетелят И. запознал подсъдимия с показанията на техническото средство и за констатираното нарушение му съставил АУАН № 1043/22.10.2011г., с който иззел свидетелството му за управление № 201933113, контролен талон № 4044379. Свидетелят Б. издал талон за кръвна проба № 0315602, като непосредствено след това подсъдимият бил придружен от полицейските служители до МБАЛ Луковит, където дал кръв за лабораторно изследване.

При изследване на кръвните проби от Л.А.Ш. по метода Видмарк се доказало наличие на етилов алкохол в количество 1,99 на хиляда, за което е съставен протокол за химическа експертиза № 300/01.11.11г.

Така изяснената фактическа обстановка съдът приема за несъмнено установена след анализ на събраните по делото доказателства чрез - обясненията на подсъдимия Ш. и показанията на свидетелите В.Н.И., В.Н.Б. и Р.Р.Ц., както и писмените доказателства – съставен АУАН № 1043/22.10.2011г. /л.4/, заповед за задържане на лице /л.5/, талон за медицинско изследване /л.6/, протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол или друго упойващо вещество /л.10/, протокол за химическа експертиза /л.11/, справка в централна база КАТ/л.12/, справка за нарушител от региона /л.15/, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние /л.58/, автобиография /л.59/ и справка за съдимост рег. № 497/17.10.2012г. на РС Луковит.

След обстоен анализ на доказателствата поотделно и в тяхната съвкупност съдът даде вяра на показанията на св. свидетелите В.Н.И., В.Н.Б. и Р.Р.Ц., тъй като те са логически последователни, вътрешно непротиворечиви и относно значимите обстоятелства намират потвърждение в другите събрани по делото писмени и гласни доказателства. От показанията на посочените трима свидетели съдът установи, че подсъдимият Л.А.Ш. е управлявал лекия автомобил и че същият имал ясно изразен мирис на алкохол. Свидетелите посочват непротиворечиво и конкретно времето и мястото, на което спрели подсъдимия за проверка. В тази част показанията им кореспондират и с обясненията на подсъдимия Ш., който не отрича действието си по управление на автомобила и последвалата проверка от служителите на пътна полиция. Свидетелите посочват, че подсъдимият е бил зад волана на автомобила, като при проверката имал изразен мирис на алкохол, а в обясненията си подсъдимият Ш. признава, че тогава е бил употребил алкохол.

            Освен, че не си противоречат, свидетелските показания и обясненията на подсъдимия Ш. относно проверката му за алкохол и явяването му в съответното лечебно заведение, където бил освидетелстван, кореспондират и с част от приетите по делото писмени доказателства, с които са документирани факти, осъществили се по време и непосредствено след проверката на водача Л.А.Ш. - акт за установяване на административно нарушение № 1043/22.10.2011г., талон за медицинско изследване № 0315602 и протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол от 22.10.2011г. От протокол за химическа експертиза № 300/01.11.2011г., на Научно-техническа лаборатория при ОД на МВР гр. Ловеч, била установена концентрацията на алкохол в кръвта на подсъдимия – 1,99 на хиляда.

            От така установената фактическа обстановка настоящата инстанция приема от правна страна следното:

Подсъдимият Л.А.Ш. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343б, ал. 1 НК.

От обективна страна, на 22.10.2011г., около 23.15ч., в гр. Луковит, Ловешка обл., по ул. „Възраждане”, паркинга на газстанция ,,Родина”, посока за гр. София, управлявал МПС - лек автомобил „Пежо 106”, с ДК № Е 91-22 ВН с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - а именно 1,99 на хиляда

Безспорно е установено извършване от страна на подсъдимия на фактически действия по „управление на автомобила”, което е "всяка една манипулация и боравене с уредите, приборите и механизмите му".

Налице е и другият признак от обективна страна – наличие на алкохолна концентрация в кръвта над 1,2 на хиляда, тъй като от направеното по метода на Видмарк химическо изследване на дадената от подсъдимия кръвна проба се установил положителен резултат – 1.99 на хиляда.

От субективна страна: деянието е извършено при форма на вина - пряк умисъл. Подсъдимият е съзнавал, че предприема фактически действия по управление на автомобила, след като е употребил алкохол. Подсъдимият е съзнавал и общественоопасния характер на деянието си, че управлението на автомобила в пияно състояние създава опасност за живота и здравето на другите участници в движението. Осъзнавайки тази опасност и пияното си състояние, подсъдимият е предвиждал привеждането на автомобила в движение и е целял управлението му.

Санкцията на чл. 343б, ал. 1 НК е със специален максимум, тъй като предвижда наказание лишаване от свобода до една година. Въпреки това, съдът прие, че в конкретния случай не са налице многобройни или изключителни смекчаващи обстоятелства, поради което не прие определяне на наказанието на подсъдимия чрез замяната му с по-лекото по вид пробация, при условията на чл. 55, ал. 1, б. „б” НК. Затова то бе индивидуализирано по вид според установената санкция на чл. 343б, ал. 1 НК – лишаване от свобода. При определяне размера на наказанието, съдът взе предвид степента на обществената опасност на деянието и на дееца, подбудите за извършване на деянието, както и смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства. Като отегчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете високата концентрация на алкохол в кръвта на подсъдимия /два пъти по-висока от криминализираната 1,2 на хиляда/. Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът приема чистото съдебно минало на подсъдимия, признанието от подсъдимия на вината си и оказаното от него съдействие в хода на съдебното следствие. Предвид изложеното, съдът определи наказанието на подсъдимия в рамките на санкцията по чл. 343б, ал. 1 НК при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и го осъди на пет месеца лишаване от свобода.

Констатирайки, че подсъдимият не е бил осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер и преценявайки, че за постигане на адекватно и достатъчно интензивно репресивно и възпитателно-поправително въздействие върху него, не е наложително така определеното наказание лишаване от свобода да се изтърпява ефективно от Л.А.Ш.. Предвид това и на основание чл. 66, ал. 1 НК, съдът отложи изпълнението на наказанието пет месеца лишаване от свобода за срок от три години, считано от датата на влизане на присъдата в сила.

Съобразявайки разпоредбата на чл. 343г НК и данните по делото, съдът наложи на подсъдимия наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година н шест месеца. Отчитайки, че в деня на извършване на деянието – 22.10.2011г. - на подсъдимия било отнето свидетелството за управление и контролния талон, съдът приложи разпоредбата на чл. 59, ал. 4 НК и приспадна от така определеното наказание времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, считано от 22.10.2011г. до привеждане на присъдата в изпълнение.

Независимо от изхода на настоящето дело, разноски по делото не следва да се присъждат, тъй като няма доказателства за сторени такива както в досъдебното, така и в съдебното производство.

СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: