Събиране на оферти с обява

„Изготвяне на инвестиционен проект за извършване на основен ремонт на административна сграда в гр. Луковит, ул. „Милин камък“ №2 и преустройството й за нуждите на Районен съд гр. Луковит“

Постоянен линк към тази тема: https://rs-lukovit.org/profil-na-kupuvacha-0001/