-

1.5.2019. 31.5.2019.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 199/2019 ; , , . . . ...,
...
:
.
18.4.2019.
1.5.2019.
2 No 50/2019 .78 -. ... :
.
15.4.2019.
...
15.4.2019.
2.5.2019.
3 No 122/2019 , . . - ... :
.
7.5.2019.
...
7.5.2019.
4 No 337/2018 . ... :
.
8.5.2019.
...
8.5.2019.
5 No 75/2019 -. ... :
.
9.5.2019.
...
9.5.2019.
6 No 458/2016 : . ... :
.
14.12.2018.

:
13.5.2019
84/2019
100/13.05.19. , .
13.5.2019.
7 No 138/2019 -. ... :
.
16.5.2019.
16.5.2019.
8 No 255/2017 -. ...,
...
:
.
17.5.2019.
...
...
17.5.2019.
9 No 220/2019 ; , , . . " ".   :
.
2.5.2019.
18.5.2019.
10 No 84/2019 - 90 :
.
30.4.2019.
22.5.2019.
11 No 609/2018 ... ... :
.
25.4.2019.
23.5.2019.
12 No 35/2019 .78 . ... :
.
7.5.2019.
...
30.5.2019.
23.5.2019.
13 No 122/2019 , . . - ... :
.
7.5.2019.
...
23.5.2019.
14 No 350/2018 ... ... :
.
10.5.2019.
24.5.2019.
15 No 69/2019 .78 -. ... :
.
8.5.2019.
...
14.5.2019.
27.5.2019.
16 No 148/2019 -. ... :
.
28.5.2019.
...
28.5.2019.
17 No 312/2018 "" ... - . :
.
22.4.2019.
29.5.2019.
18 No 352/2018 ... :
.
30.4.2019.
30.5.2019.
19 No 700/2018 ... ... :
.
8.5.2019.
31.5.2019.