РЕШЕНИЕ №

гр. Луковит, 19.01.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ЛУКОВИТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично съдебно заседание на осми декември две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕНОВ

 

при секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 282/2014г. по описа на съда, на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, съобрази:

 

Производството по делото е образувано по искова молба от Дирекция “Социално подпомагане” гр. Луковит, с адрес: гр. Луковит, ул. „” № 53-55, представлявана от Директора инж. И. П. Б., против Ц.Й.Д.,***, с ЕГН **********, с която са предявени в обективно съединяване по реда на чл. 422 във вр. с чл. 415 ГПК искове за установяване на вземания на ищеца против ответника по заповед на изпълнение, издадена по ч.гр.д. №222/2014г. на РС Луковит, за следните суми: 430 лева - главница; 7,54 лв. - обезщетение за забавено изпълнение; законна лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението/30.06.2014г./ до окончателното и изплащане.

В исковата молба се навеждат твърдения, че Ц.Й.Д. подал заявление за отпускане на целева помощ за покупка на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения - един брой слухов апарат и двадесет броя батерии. Твърди се, че са издадени заповеди с №№ 87 и 87001 от 06.03.2014г. за отпускане на целева помощ в общ размер на 430 лв., че същата сума е преведена по сметка на Ц.Й.Д. на 28.03.2014г. посочва се, че отпуснатата сума не е била реализирана в тридесет дневен срок от получаването и, поради което със заповед № РД 0101/69 от 15.05.2014г. е разпоредено възстановяването и, че заповедта е получена от Ц.Й.Д. на 19.05.2014г., че същата не е била обжалвана и е влязла в законна сила. Посочва се, че на Ц.Й.Д. е изпратена покана за доброволно възстановяване на сумата, получена на 12.06.2014г., че липсвало връщането й.

            Посочва се, че “Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Луковит подала заявление, по което е образувано ч.гр.д. 222/2014г. на РС - Луковит и срещу Ц.Й.Д. е издадена заповед за изпълнение на следните суми: 430 лв. - главница, 7,54лв. - обезщетение за забавено изпълнение; законна лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението до окончателното заплащане на вземането. Твърди се, че Ц.Й.Д. възразил срещу издадената заповед, поради което от съда било указано на ищеца да предяви в едномесечен срок иск за установяване на вземанията по заповедта.

Ищецът взема участие в производството по делото чрез пълномощника С. А. – Началник на отдел „Закрила на детето” при Дирекция “Социално подпомагане” гр. Луковит. Същият поддържа иска, излага съображения за неговата основателност и моли за уважаването му. Претендира разноски по делото.

Ответникът не представя писмен отговор и не взема участие в съдебното заседание по делото – лично или чрез пълномощник.

            Като обсъди събраните по делото доказателства по отделно в тяхната съвкупност и взаимовръзка и като съобрази становищата на страните, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

            Със заявление-декларация от 28.02.2014г. Ц.Й.Д. е поискал от директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Луковит да му бъде отпусната целева помощ за цифров слухов апарат /1 бр./ и батерии за слухов апарат /20 бр./.

Видно от заповеди № 87/06.03.2014г. на директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Луковит на Ц.Й.Д. е отпусната целева помощ за закупуване на 20 бр. батерии в размер на 24 лв. и за закупуване на 1 бр. слухов апарат в размер на 406 лв. Сумите са постъпили по разплащателна сметка на името на Ц.Й.Д., което се установява от удостоверение № 80/24.11.2014г. на „Банка” ДСК.

Със заповед № 69/15.05.2014г. на директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Луковит е наредено Ц.Й.Д. да възстанови отпуснатата целева помощ за закупуване на 20 бр. батерии в размер на 24 лв. и на 1 бр. слухов апарат в размер на 406 лв. Заповедта е връчена на Ц.Й.Д. лично на 15.05.2014г.

            С покана изх. № 94цц/7 от 10.06.2014г. на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Луковит Ц.Й.Д. е поканен в седмодневен срок да заплати пълния размер на отпусната сума от 430 лв., чрез превеждането й по сметна на дирекцията. Видно от известие за доставяне, писмото е получено от Ц.Й.Д. на 07.05.2014г.

Ищецът е подал пред РС – Луковит заявление по чл. 410 ГПК за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист, като посоченото в заявлението основание, от което произтича вземането, е отпусната на Ц.Й.Д. целева помощ по чл. 42, ал. 1 ППЗИХУ в общ размер на 430 лв. Заявлението е уважено, като по ч.гр.д. 222/2014г. на РС - Луковит и срещу Ц.Й.Д. е издадена заповед за изпълнение на следните суми: 430 лв. - главница, 7,54лв. - обезщетение за забавено изпълнение; законна лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението до окончателното заплащане на вземането. Против заповедта е подадено възражение от Ц.Й.Д., в което същият завява, че не дължи сумата по заповедта за изпълнение.

            При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Предявени в обективно съединяване по реда на чл. 422 във вр. с чл. 415 ГПК са искове за установяване на вземания на ищеца против ответника по заповед на изпълнение, издадена по ч.гр.д. № 222/2014г. на РС Луковит, за следните суми: 430 лева - главница; 7,54 лв. - обезщетение за забавено изпълнение; законна лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението/30.06.2014г./ до окончателното и изплащане.

Съгласно разпоредбата на чл. 124, ал. 1 ГПК всеки може да предяви иск, за да възстанови правото си, когато то е нарушено или за да установи съществуване на едно правоотношение, когато има интерес от това. В конкретния случай интересът на ищеца от предявяването на иска за установяване на вземането му поизтича от обстоятелството, че в негова полза е издадена заповед за изпълнение, оспорена от длъжника-ответник в рамките на двуседмичния срок от връчването й /арг. чл. 422, ал. 1 ГПК/.

Ищецът основава главното си вземане на влязла в сила заповед за връщане на отпуснатата, но неизползвана целева помощ, отпусната при условията на чл. 42 ППЗИХУ. По делото бе установено, че на ответника е била отпусната целева помощ в размер на 430 лв., която е платена чрез превеждане по сметка, открита на негово име. Ответникът не ангажира доказателства за усвояване на сумата, че в 30-дневен срок от получаване на сумата е представил документите по чл. 43а, ал. 4 ППЗИХУ. При това положение следва да се приеме, че отпусната целева помощ в размер на 430 лв. не е използвана по предназначение, поради което подлежи на възстановяване в пълен размер от получилото я лице, т.е. от ответника /чл. 43б ППЗИХУ/. С оглед направеното искане в заявлението за издаване на заповедта за изпълнение, сумата от 430 лв. следва да се плати от ответника със законната лихва от датата на подаване на заявлението /30.06.2014г. до окончателното плащане на вземането.

Обезщетението за забавено изпълнение в размер на 7,54 лв. е за периода от 29.04.2014г. до 30.06.2014г. Ищецът свързва началото на периода на същото обезщетение с изтичане на 30-дневния срок за отчитане на отпуснатата сума. Настоящият състав не споделя това разбиране и го намира за незаконосъобразно. Обезщетение за забава на парично задължение възниква от деня на забавата /чл. 86, ал. 1 ЗЗД/. Установеният в чл. 43а, ал. 4 ППЗИХУ 30-дневен срок е за представяне на доказателства за усвояване на отпуснатата целева помощ, поради което с изтичането му не настъпва изискуемост на вземането за възстановяване на помощта. В чл. 43б ППЗИХУ е установено единствено правното основание за възстановяването на целевата помощ /неизползването й по предназначение/ както и размера, в който следва да се възстанови /пълния/, но не и момента, от който тя е обратно дължима и може да се изисква от кредитора /съответната Дирекция „Социално подпомагане”/. След като не е нормативно установен началния момент на изискуемост на вземането по чл. 43б ППЗИХУ, приложими са общите правила на ЗЗД. Според тях кредиторът следва да поиска изпълнение на задължението, макар и да е възникнало /чл. 69, ал. 1 ЗЗД/, като при парично задължение, за което няма определен ден за изпълнение /какъвто е конкретния случай/, длъжникът изпада в забава след покана /чл. 84, ал. 2 ЗЗД/. По делото се установява, че на 12.06.2014г. ответникът е получил поканата да върне сумата, поради което следва да се приеме, че той е изпаднал в забава от тази дата и от същата ще следва да се начислява обезщетение за забавено изпълнение на вземането за 430 лв., в размер на законната лихва /чл. 86, ал. 1 ЗЗД/. Изчислено за периода от датата на забавата /12.06.2014г./ до датата на подаване на заявлението за издаване на заповедта за изпълнение /30.06.2014г./, обезщетението за забавено изпълнение на паричното задължение за сумата от 430 лв. е в размер на 2,27 лв. Ето защо същото вземане следва да бъде признато до последния размер и период, като за горницата до 5,74 лв. и периода от 29.04.2014г. до 11.06.2014г. искът е неоснователен и следва да се отхвърли.

Съдът следва да отговори както на претенцията за разноски в настоящето производство, така и за дължимостта на разноските в заповедното производство, като съобразно изхода на спора разпредели отговорността за разноските в двете производства /ТР 4-13 ВКС, ОСГТК, т. 12/. В заповедното производство е направил разноски в размер на 25 лв. /такса за образуване на делото/, а в настоящето исково производство – 75 лв. /довнесена държавна такса по всеки от двата иска/. С оглед частично уважаване на единия от исковете – за 2,27 лв., вместо за 5,74 лв. и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК ответникът следва да заплати на ищеца разноски съобразно уважената част от исковете в размер на 99 лв.

Мотивиран от горното, съдът:

РЕШИ:

ПРИЗНАВА за установено, че Дирекция “Социално подпомагане” гр. Луковит, с адрес: гр. Луковит, ул. „…е” № 53-55, представлявана от Директора инж. И. П. Б., има срещу Ц.Й.Д.,***, с ЕГН **********, вземания по заповед на изпълнение, издадена по ч.гр.д. № 222/2014г. на РС Луковит, за следните суми: 430 лева – главница, представляваща отпусната, но неизползвана целева помощ за закупуване на слухов апарат и 20 бр. батерии; 2,27 лв. - обезщетение за забавено изпълнение за периода от 12.06.2014г. до 30.06.2014г.; и законна лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението/30.06.2014г./ до окончателното и изплащане.

ОТХВЪРЛЯ иска за установяване на вземането за обезщетение за забавено изпълнение за горницата над 2,27 лв. до пълния претендиран размер от 5,74 лв. и периода от 29.04.2014г. до 11.06.2014г.

ОСЪЖДА Ц.Й.Д.,***, с ЕГН ********** да заплати на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Луковит /с горните данни/ сумата от 99 лв. /деветдесет и девет лева/, представляваща разноски по делото съобразно уважената част на иска.

Решението може да се обжалва пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: